Avtalefestet pensjon (AFP)

Færre går av tidlig

Andelen ansatte mellom 62 og 67 år i offentlig sektor som tar ut AFP, synker, ifølge NAV.- Tallene bekrefter det vi i SSP har sagt en tid. Krisetidene fører ikke automatisk til tidligpensjonering, sier direktør Åsmund Lunde.

Av Tora Herud, 28. oktober 2009

- Det går riktig vei

- Det går riktig vei

Reduksjonen i antall personer som tar AFP, skjer i offentlig sektor. I privat sektor blir det flere som tar AFP. 18,3 prosent av befolkningen i alderen 62 til 67 år tok ut AFP ved utgangen av september i år, mens tilsvarende tall for 2008 var 19,4 prosent.- Andelen som tar ut AFP er på sitt laveste nivå de siste ti årene, sier Hilde Olsen, direktør i NAV. Store etterkrigskullAntall AFP-mottakere i offentlig sektor gikk ned fra 25.600 i 2008 til 23.800 i 2009. I privat sektor økte derimot antall mottakere i samme periode fra 23.100 til 25.400. Ifølge Hilde Olsen er det de store etterkrigskullene som nå kan gå av med med AFP. Hun mener det er viktig at at mange fra disse årskullene fortsetter i arbeid noen år til, for å møte behovet for arbeidskraft i årene framover. – At utviklingen i privat sektor ikke er like god som i offentlig sektor er naturligvis et utslag av at industrien er mye mer påvirket av et dårligere marked, slik som for eksempel eksportindustrien. Vi fryktet at økende krise i arbeidslivet ville få flere til å forlate arbeidslivet tidlig, sier Åsmund Lunde. Kombinerer arbeid og AFPAndelen AFP-mottakere som kombinerer AFP med arbeid økte fra 19,4 prosent i september i 2008 til 20,5 prosent i september 2009. Det er flere som kombinerer AFP med arbeid i offentlig sektor enn i privat sektor, men det har vært en økning i andelene innenfor begge sektorer. Ifølge NAV må vi tilbake til 2000 for å finne forrige gang en så høy andel av AFP-mottakerne kombinerte arbeid og AFP. – Vi håpet og trodde vel at arbeidet i forbindelse med IA-avtalen, og det øvrige arbeidet partene i arbeidslivet, regjeringen og SSP har gjort, skulle føre til endrede holdninger og atferd. De nye tallene tyder på at det kan ha gått den veien, sier Åsmund Lunde. Fortsatt er det fire av fem som ikke arbeider ved siden av pensjonen.- Med pensjonsreformen og ny AFP-ordning i privat sektor vil mange få mulighet til å kombinere arbeid og pensjon uten at pensjonen reduseres, og dette vil kunne øke andelen av de som kombinerer arbeid og pensjon, sier Hilde Olsen