Særaldersgrenser

Fagforeningene kan ikke styre særaldersgrensene

- I fremtiden må det være slik at det blir arbeidets art og risiko, ikke en bestemt alder, som avgjør behovet for tidligpensjonering, sier Per Kristian Foss. Stortingsrepresentanten for Høyre reagerer kraftig på at ti helikopterflygere i Helikopter Servic

Av Tora Herud, 21. november 2008

I går skrev seniorpolitikk.no om helikopterflygerne som sies opp, selv om arbeidsgiveren Helikopter Service AS ønsker å beholde dem. Flygerne får ingen støtte av Helikopter Service AS Flygerforening, som gjør alt den kan for å forsvare tariffavtalen.Bjørn Nybø er 60 år og én av de ti flygerne som er gått til søksmål mot Helikopter Service AS. Saken kommer opp for Stavamger tingrett mandag 24. november.Ber arbeids- og inkluderingsministeren svarePer Kristian Foss ber i et brev til arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen om svar på hvordan statsråden vil håndtere denne og lignende saker i sin vurdering av lovbestemte og tariffbestemte særaldersgrenser i arbeidslivet.- Denne type konflikter blir det flere av framover, saker der arbeidsgiver og ansatte er enige, men hvor fagforeningen sier nei. Det er en klassisk konflikt, og det er uakseptabelt at fagforeningene kan styre dette med særaldersgrenser, sier Foss.I brevet viser han til behandlingen av St.meld. nr. 6 (2006-2007) Seniorane – ein ressurs i norsk arbeidsliv, jf. Innst. S. nr. 200 (2006-2007), der en en enstemmig arbeids- og sosialkomité uttrykte følgende:Komiteen viser til at slike grenser imidlertid også vil kunne virke ekskluderende på arbeidstakere som må tre ut av stilling uten at de får vurdert sine fysiske forutsetninger for å stå i arbeidsforholdet. I denne sammenhengen vises det blant annet til at komiteen har mottatt reaksjoner fra grupper som på grunn av særaldersgrensene blir presset ut av arbeidslivet. Ekskluderende særaldersgrenser- Eksemplet fra Helikopter Service AS illustrer et nøyaktig eksempel på hva Stortinget har uttrykt bekymring for, hvor særaldersgrensen er ekskluderende, og hvor alder og ikke fysiske forutsetninger bestemmer om hvorvidt en kan stå i arbeid, sier han. – Særaldersgrenser som system bygger på den prinsipielt uholdbare forestilling at grupper av arbeidstakere, sett under ett, ikke kan fortsette i arbeid ut over en gitt alder. Et slikt system tar overhodet ikke hensyn til at det er store individuelle variasjoner når det gjelder fysisk og psykisk helse. Systemet tar heller ikke hensyn til at kravene til tjenesten, innholdet i jobben og arbeidets art, kan endre seg betydelig over tid. I fremtiden må det være slik at det blir arbeidets art og risiko, ikke en bestemt alder, som avgjør behovet for tidligpensjonering, sier Per Kristian Foss.