Pensjon

Feil valg og konsekvenser for pensjonen din

Pensjon kan oppleves vanskelig å forstå. Vi har rådført oss med samfunnsøkonom Trond Tørstad i Vivens.

Av Tora Herud, 10. oktober 2017

Trond Tørstad i Vivens. (Foto Tora Herud)

Trond Tørstad i Vivens. (Foto Tora Herud)

I 2016 var det 898.000 personer i Norge som mottok alderspensjon. 89.046 av dem var under 67 år og med en sterk overvekt av menn.

-Flere menn enn kvinner har muligheten for å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år, siden de oppfyller vilkårene. Kvinner lever lenger enn menn, og det er derfor gunstig for dem å vente. Dersom du er helt uføretrygdet, kan du heller ikke ta ut alderspensjon før du fyller 67 år, sier Trond Tørstad. Han har sammen med NyAnalyse utarbeidet rapporten «Samfunnsverdien ved økt yrkesaktivitet for seniorer».

Ulike pensjonsordninger

Folketrygden gjelder alle og har livsvarig utbetaling. Men det er ulike tjenestepensjonsordninger i offentlig og privat sektor. Mange vil i løpet av livet bytte jobber og bli omfattet av ulike ordninger.

Ansatte i offentlig sektor har offentlig tjenestepensjon, som er det som kalles ytelsesordning. Oppfyller du vilkårene gir denne ordningen deg 66 prosent av sluttlønnen din livet ut fra 67 år. Pensjonen justeres imidlertid for forventet levealder for ditt årskull. I privat sektor har rundt 90 prosent av virksomhetene en innskuddsordning med utbetaling fra 67-77 år.

10 prosent har fortsatt en ytelsesordning, eller den nye hybridløsningen der utbetalingen som hovedregel er livsvarig, ifølge Trond Tørstad.

Må ha nok opptjening

Før var det ikke mulig å ta ut alderspensjon fra Nav før fylte 67 år. Pensjonsreformen i 2011 har gjort det mulig for folk selv å velge når de vil starte uttaket av alderspensjon. Uttaket kan startes fra fylte 62 år og folk må selv søke Nav om uttak.

– Kan alle starte uttak av alderspensjon ved fylte 62 år?

– Nei, de må ha nok opptjening. Og dersom noen har full uføretrygd, må de vente til de fyller 67 år. Er de i offentlig sektor og har tatt ut AFP (helt eller delvis), kan de ikke samtidig ta ut alderspensjon. Ellers kan alle både i offentlig og privat sektor ta ut alderspensjon fra Nav fra fylte 62 år, samtidig som de fortsetter å jobbe. Halvparten av de ansatte i privat sektor har dessuten AFP, som de også kan ta ut tidlig.

Aldersgruppen fra 62 til 66 år har hatt en sterkere økning i kjøpekraften de siste ti årene sammenlignet med den øvrige del av befolkningen.

– Mye av eldres kjøpekraft skyldes at de tar ut pensjon og fortsetter i arbeid. Men i vanlige lønnsoppgjør er det nok de yngre som får den største lønnsøkningen, men det har vi ikke testet ut, sier Trond Tørstad.

Ikke slutt for tidlig

Det kan få konsekvenser for pensjonen dersom du slutter for tidlig i jobben.

– Du mister både inntekt og pensjonsopptjening. For dem som er født i 1954 eller senere, teller alle år de arbeider med i beregningen av pensjonen. Det vil si at de som er født mellom 1954 og 1962 følger litt den gamle pensjonsordningen og litt den nye. For alle født i 1963 eller senere, teller kun den nye.

I en privat tjenestepensjonsordning er det i hovedsak slik at desto mer du jobber, desto høyere pensjon får du. I en offentlig tjenestepensjonsordning er det slik at hvis du har full opptjening og fortsetter å jobbe etter fylte 67 år, kan du risikere å få mindre tjenestepensjon selv om du jobber lenger. Tjenestepensjonen blir da avkortet med den økte opptjeningen i folketrygden. Det vil oppleves av mange som urimelig og gir ikke incentiver til å stå lenger i arbeid, sier han.

Tjenestepensjon og AFP i privat sektor

– Det er viktig å oppfylle vilkårene for AFP. Bytter du jobb etter fylte 55 år, er muligheten for å ta AFP fra 62 år i fare. Det er de sju av de siste ni årene på jobben som teller. I tillegg må du ha vært ansatt i minst 20 prosent stilling og i en bedrift med tariffavtale.

Mister du jobben eller slutter, mister du også hele AFP-en.

Tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor

– AFP i offentlig sektor kom som en ordning for slitere fra fylte 62 år til 67 år. Dersom arbeidsgiver legger til rette for det, er det mulig å ta ut delvis AFP. Med full opptjening i offentlig sektor, 30 år, vil tjenestepensjon og alderspensjon til sammen gi 66 prosent av sluttlønnen i pensjon.

Med pensjonsreformen ble det innført at alderspensjonen skal levealdersjusteres fra 67 år. Det innebærer at de som er 67 år i dag, må jobbe til de er 67 år og 8 måneder for å kompensere for levealdersjusteringen.

Hvis du er 40 år i dag må du regne med å arbeide helt til du blir 70,8 år for å kompensere for levealdersjusteringen.

– Vi lever lenger og må jobbe lenger, sier Trond Tørstad.Bytter du jobb fra offentlig sektor til privat sektor, kan opptjeningstiden øke fra 30 år til 40 år. Personer med mindre enn 40 års tjenestetid kan dermed få en reduksjon i den offentlige tjenestepensjonen ved å bytte jobb fra offentlig til privat sektor.

Dette svekker mobiliteten mellom offentlig og privat sektor.

– Systemet burde jevnes ut slik at forskjellene mellom offentlig og privat sektor ikke blir så stor, men dette arbeidet har tatt veldig lang tid, sier han.