Aldersgrenser

Fikk medhold i Høyesterett

- Jeg er fornøyd med at Høyesterett ga oss medhold i at Norsk Industri ikke bare kunne saksøke meg, sier Brit Djupvik Semner. Hun tror saken nå sannsynligvis går tilbake til Likestillings- og diskrimineringsnemnda.

Av Tora herud, 5. mai 2015

Brit Djupvik Semner. (Foto Terje Bergersen)

Brit Djupvik Semner. (Foto Terje Bergersen)

Høyesterett har avsagt enstemmig kjennelse mot NHO-foreningen Norsk Industri i saken der YS-forbundet Negotia støtter sitt medlem Brit Djupvik Semner i kamp mot alders- og kjønnsdiskriminering.- Dette er en viktig milepæl i en prinsipiell sak. Høyesterett fastslår at Norsk Industri ikke kan anlegge sak mot en medarbeider på den måten de har gjort, sier forbundsleder Arnfinn Korsmo i Negotia.- For Norsk Industri er dette en personalsak som vi ikke kommenterer i media, sier kommunikasjonsdirektør Finn Langeland.Les tidligere omtale av saken: Norsk Industri trakk sak fra nemdaEtter avgjørelsen i Høyesterett er hovedspørsmålet fortsatt ubesvart. Det knytter seg til Likestillingsombudets uttalelse om at oppsigelsen både er alders- og kjønnsdiskriminerende.- Det er oppsiktsvekkende at en av de mest sentrale partene i arbeidslivet velger å motarbeide intensjonen både i loven, pensjonsreformen og IA-avtalen, om blant annet å få flere seniorer til å stå lenger i jobb. Det som er spesielt med prosessen er hvordan NHO-foreningen argumenterer, som de altså ikke får gehør for i Høyesterett. Dersom Norsk Industris fremgangsmåte hadde ført fram, ville det bety at en arbeidstaker som bringer en sak inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet og får medhold, vil kunne risikere å få et søksmål mot seg fra arbeidsgiver. Dette ville i så fall innebære en undergraving av ombudsordningen som et kostnadsfritt lavterskeltilbud til personer som mener seg diskriminert. Dette er en viktig prinsipiell side ved saken, sier Korsmo.Dette er saken:Tidligere advokat i NHO-foreningen Norsk Industri, Brit Djupvik Semner, måtte gå av fra stillingen sin dagen før hun fylte 67 år i november i 2013, men klaget over avgjørelsen til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og fikk fullt medhold.LDO skrev i sin uttalelse at Norsk Industris bedriftsinterne aldersgrense på 67 år er i strid med forbudet mot aldersdiskriminering i arbeidsmiljøloven § 13-1 og likestillingsloven § 5, og konkluderer slik:Norsk Industri sin bedriftsinterne aldersgrense på 67 år er i strid med forbudet mot aldersdiskriminering i arbeidsmiljøloven § 13-1, da vilkåret om nødvendighet og forholdsmessighet i § 13-3 annet ledd ikke er oppfylt.Norsk Industri sin bedriftsinterne aldersgrense på 67 år er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn i likestillingsloven § 5.Norsk Industri handler i strid med arbeidsmiljøloven § 13-1 og likestillingsloven av 9. juni 1978 § 3 ved at Brit Djupvik Semner ikke får fortsette i stillingen etter fylte 67 år.Saken ble anket til Likestillings- og diskrimineringsnemnda.- Før nemnda rakk å behandle saken, trakk Norsk Industri den, og anla sak mot vårt medlem i Follo tingrett. Vi mente dette var feil fremgangsmåte, rettslig sett, og at saken burde behandles ferdig i nemnda. Tingretten mente saken kunne behandles i rettssystemet. Vi anket derfor til Lagmannsretten og fikk medhold. Borgarting Lagmannsrett slo fast at Norsk Industri ikke har rettslig interesse i å ta saken til rettssystemet når arbeidstakeren ikke rent formelt har fremmet et krav om å gjeninntre. Dette var Norsk Industri uenig i, og anket derfor til Høyesterett som nå altså enstemmig har kommet til samme konklusjon som Lagmannsretten, sier Arnfinn Korsmo.