Ny regjering

Fjernes aldersgrensene?

Behovet for arbeidskraft vil øke kraftig i årene som kommer. Vil Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti klare å enes om hva de må gjøre for å forlenge yrkesaktiviteten til arbeidstakere over 50 år? Dette er hva de sa i valgkampen.

Av Tora Herud, 13. september 2013

Siv Jensen (Frp)

Siv Jensen (Frp)

Nåværende IA-avtale som går ut ved årsskifte og lyder slik: ”Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med seks måneder. Med dette menes en økning sammenlignet med 2009 i gjennomsnittlig periode med yrkesaktivitet (for personer over 50 år)”. Partene i arbeidslivet og regjeringen forhandler om en ny avtale, og arbeidet startet i august. En ny regjering må fortsette dette arbeidet.Kort tid før valget spurte seniorpolitikk.no de politiske partiene om hva de vil gjøre for å forlenge yrkesaktiviteten til arbeidstakere over 50 år. Her svarene fra de fire partiene som nå forhandler om regjeringssamarbeid.Høyre svarte:Vi vil gå gjennom alle aldersgrensene i lovverket med sikte på å heve dem eller fjerne dem helt, slik at motiverte og godt kvalifiserte arbeidstakere ikke tvinges ut av arbeidslivet. I tillegg er det viktig å fortsette gjennomføringen av pensjonsreformen, slik at det i størst mulig grad lønner seg å stå i jobb for eldre arbeidstakere.Venstre svarte:Venstre mener det er viktig å legge til rette for at flere seniorer som kan og vil jobbe, kan være yrkesaktive. Mange som ikke kan eller ønsker å arbeide i full stilling, kan likevel gjøre en betydelig innsats for eksempel i deltidsstillinger og gjennom tilpassede arbeidsoppgaver. Vi vil derfor innføre mer fleksible løsninger blant annet å legge bedre til rette for å kombinere arbeid og pensjon, gi bonusordninger for å stimulere til lengre yrkesdeltakelse og eventuelt utvide bruken av redusert arbeidstid. Venstre vil også ha mer fleksible arbeidstidsregler, skattestimulans og skattefradrag til eldre arbeidstakere fra 62 år dersom de velger å arbeide i stedet for å gå av med pensjon før de fyller 67 år. Venstre vil også avvikle særaldersgrenser i pensjonssystemet som ikke har faglige begrunnelser, og øke aldersgrensen for arbeidsgivers automatiske oppsigelsesadgang fra 70 til 75 år.Fremskrittspartiet svarte:FrP er enig i at det er behov for arbeidstakere over 50 år i fremtiden. De har kompetanse og erfaring som vi ikke kan la være å benytte oss av. FrP har fremmet forslag i Stortinget om å fjerne aldersgrensen i arbeidsmiljølovens § 15-13a. Ingen andre partier støttet vårt forslag. Kristelig folkeparti svarer:KrF vil legge til rette for aktive seniorer og sørge for gode ordninger for overgang mellom full yrkesaktivitet og pensjonisttilværelse. De nærmeste årene kommer andelen personer mellom 55 og 66 år til å øke kraftig. Vi må legge til rette for at så mange som mulig kan stå lenger i arbeid. Det er samtidig viktig med gode ordninger for arbeidstakere som på grunn av slitasje må trappe ned eller slutte tidligere enn den generelle pensjonsalderen. En god seniorpolitikk skal både hindre utstøting og motivere seniorene til å stå lenger i arbeid. KrF vil legge til rette for at seniorene kan stå lenger i arbeid, ved at arbeidstakere over 62 år kan få tilbud om en individuell nedtrappingsplan for arbeidstiden frem mot pensjonsalderen. Arbeidsmiljøloven setter i dag en grense på 70 år for når en arbeidsgiver kan si opp en medarbeider på bakgrunn av alder. KrF vil heve denne aldersgrensen fra 70 til 75 år.