Aldring

Flere barnefødsler og høyere innvandring gjør oss mindre sårbare

Norge har i over ti år deltatt i et pågående FN-Europa-samarbeid om aldring. Nylig kom en ny landrapport for Norge, «UNECE National Report on Ageing 2016 - Norway».

Av Tora Herud, 4. januar 2017

Bjørn Halvorsen liker det europeiske FN-samarbeidet. (Foto Tora Herud)

Bjørn Halvorsen liker det europeiske FN-samarbeidet. (Foto Tora Herud)

Rapporten «UNECE National Report on Ageing 2016 – Norway» er ført i pennen av spesialrådgiver i Arbeids- og sosialdepartementet, Bjørn Halvorsen.- Dette er en del av et løpende FN-Europa-samarbeid som har pågått i over 10 år. Landene kommer sammen på ministernivå og blir enige om ministerdeklarasjoner, sier han. Deretter rapporterer landene om gjennomføring og resultater. En slags "open-method-of-coordination".Aldring var hovedtema på møtet i Wien i 2011, og Norges nasjonale rapport beskriver temaene: Den nasjonale aldringssituasjonen Holde arbeidsevnen vedlike for et lengre arbeidsliv Deltakelse, ikke-diskriminering og sosial inkludering Verdighet, helse og uavhengighet Solidaritet mellom generasjonene- Landene blir enige om runde, men også konkrete formuleringer, og landrapportene er dokumentasjon på arbeidet. Disse skal inn i en sammenfattende og komparativ rapport til ministermøtet i Lisboa i Portugal i september. Jeg liker dette samarbeidet, og jeg tror vi har mye å gi der. Mange land, særlig fra øst, finner veien sin i dette arbeidet der, sier Bjørn Halvorsen.Europeisk samarbeid om statistikkLandene med de største demografiske utfordringene har lave fødselsrater, høy levealder for kvinner og lav sysselsetting.- Vi lever lenger i Norge og er glad for det. Fødselsraten på 1,75 barn per kvinne her, er dessuten høyere enn i resten av Europa, selv om den også har gått ned i Norge. Samtidig er innvandringen til Norge litt høyere enn i andre land, noe som gjør oss mindre sårbare. Og ikke minst så jobber vi lenger.- Norge vil i år for første gang komme med i «Active Ageing Index» som er et samarbeid mellom statistikkbyråer i Europa, og samtidig er et demografinettverk. Resultatene vil komme med i rapporten til møtet i september, og de norske tallene er gjengitt bakerst i denne rapporten, sier han.Nok holdningsskapende arbeid?Hovedstrategien og reformer for fortsatt økt yrkesaktivitet blant seniorer i Norge beskrives i rapporten slik: En aktiv arbeidsmarkedspolitikk Tre-partssamarbeidet om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) Livslang læring Pensjonsreformer Kunnskapsbasert informasjon om aldring, holdninger og atferd- En god del bygger blant annet på regjeringens eldrestrategi «Flere år – flere muligheter» som kom i mars i fjor, fortsetter han.Av og til kan det gjøres et stort nummer av eldres alder og ferdigheter. Så vi spør Bjørn Halvorsen om det gjøres nok for å motvirke aldersdiskriminering og å endre holdninger til eldre arbeidstakere.- Det er lett å skryte av tre-partssamarbeidet og den jobben som Senter for seniorpolitikk gjør. Norsk seniorpolitisk barometer, forskning og prisen Årets seniorprofil. I departementet synes vi alt dette fungerer bra. Jeg er dessuten glad i eksemplene der eldre ansettes fordi de er gode eller kanskje til og med best, slik som for eksempel «seniorpatruljen» til politiet på Grønland i Oslo og advokatfirmaet DLA Piper som fikk prisen Årets seniorinitiativ i henholdsvis 2009 og 2015.- Jeg liker ellers den brede tilnærmingen med blant annet det frivillige arbeidet, noe landene nord i Europa driver mere med enn land sør i Europa. Her er hver enkelt person i gjennomsnitt medlem av 1,5 frivillige organisasjoner, sier han.Er en senior en senior?Det er ikke alltid like lett å skille mellom yrkesaktive seniorer og seniorer som har sluttet å jobbe og som gradvis trenger mer helsehjelp/universell utforming? Bestemor er ikke på sykehjemmet, hun er mer sannsynlig på jobben. Hvordan kan vi på en bedre måte skille mellom disse to gruppene eldre?- Begge deler er med i rapporten, både holdninger og antidiskriminering. Aldersdiskriminering er forbudt, men det er neppe noen tvil om at det foregår. Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) mottar for eksempel ganske mange henvendelser om akkurat dette. Jeg noterer meg også en viss tiltakende skepsis til eldre arbeidstakere blant ledere, slik det framgår i fjorårets Seniorpolitiske barometer. Dette bør vi kanskje ta tak i, sier Bjørn Halvorsen.