Pensjonsreformen

Flere over 62 i arbeid

Nesten halvparten av alle som har hatt muligheten til det, har tatt ut alderspensjon fra Folketrygden før fylte 67 år. Det er flere enn ventet, men samtidig har nesten to av tre alderspensjonister under 67 år valgt å jobbe ved siden av pensjonen, ifølge Nav.

Av Tora Herud, 5. februar 2013

Magne Bråthen (t.v.) og Ole Christian Lien. (Foto TH)

Magne Bråthen (t.v.) og Ole Christian Lien. (Foto TH)

Andelen 62-66-åringer i registrert arbeid har økt fra 39 prosent til 42 prosent fra tredje kvartal 2010 til tredje kvartal 2012. Dette har gitt 9.000 flere sysselsatte i denne perioden, ifølge Arbeid og velferd nr. 1-2013.Det er rundt 285.000 personer i alderen 62-66 år i tiden siden pensjonsreformen trådte i kraft fra 2011. Rundt 125.000 av disse oppfyller vilkårene i reformen, og av disse er det omtrent dobbelt så mange menn som kvinner.- Dette er veldig gledelige tall, og det gjelder alle yrkesgrupper, både dem med kort utdanning og dem med lang. Det er likevel grunn til å legge ekstra merke til økningen i privat sektor, og om det kan være endringene av AFP i denne sektoren som er årsaken, sier Kari Østerud, direktør i Senter for seniorpolitikk (SSP).- Pensjonsreformen virkerseniorpolitikk.no har snakket med seksjonssjefene Magne Bråthen og Ole Christian Lien i NAV om virkningen av pensjonsreformen så langt.- En viktig årsak til at folk fortsetter å jobbe, er muligheten til å kombinere arbeid og pensjon uten at pensjonen reduseres, sier Lien.- Den effekten så vi allerede fra 2008, etter at 67-, 68- og 69-åringene fikk muligheten til å fortsette å jobbe uten at pensjonen ble avkortet. Dette er også i tråd med målsettingen for det meste av det vi gjør i NAV, nemlig at flest mulig har en tilknytning til arbeidslivet, sier Bråthen.Sysselsettingen for aldersgruppen 62–66 år øker mest i privat sektor, blant dem med rett til AFP. De kan kombinere arbeid og pensjon uten at pensjonen blir redusert. Blant disse er det flest innen tunge, manuelle yrker. Økningen er størst i grupper med kun grunnskoleutdanning, men sannsynligheten for at eldre arbeidstakere jobber lenger, øker med utdanningsnivået.Andelen 62–66-åringer som fortsetter i jobb har økt særlig mye i private AFP-bedrifter. Mens 24 prosent av 62–66-åringene i disse virksomhetene sluttet i arbeid året før reformen trådte i kraft, var tilsvarende andel fra 2011 til 2012 bare 15 prosent, sier Lien og viser til artikkelen «Pensjonsreformen – flere eldre i arbeid» fra Arbeid og velferd nr. 1–2013.- Flere årsaker til økningenHøyere utdanningsnivå og bedre helse vil trolig øke sysselsettingen blant eldre arbeidstakere i årene som kommer. Og sysselsettingen øker allerede mer blant eldre enn blant yngre.- Det er flere årsaker. Utdanningsnivået blant de eldste er økende, noe som skyldes at vekten på utdanning har økt i hele etterkrigstiden og særlig på 1970-tallet. Vi har økonomisk vekst i Norge og det er politisk ønskelig. Blant kvinner som passerer 60 år, er det for eksempel flere yrkesaktive nå enn det var for ti år siden. Levealder og helse betyr også mye, sier Ole Christian Lien.- Strukturen på arbeidsmarkedet har også endret seg. Det er mindre tungindustri nå enn for 20 år siden, noe som betyr at arbeidet ikke lenger er så fysisk krevende for seniorene. Den enkeltes helse og familieforhold har like stor påvirkning, som hva som lønner seg i kroner og øre, sier Magne Bråthen og viser til sin artikkel «Seniorer i arbeidslivet – Hva påvirker beslutningen om å fortsette i jobb?» fra Arbeid og velferd nr. 3-2012. Han fant ingen effekt av om folk har barnebarn under 12 år eller egne foreldre i live. Og han så knapt noen forskjeller i om bostedet er sentralt eller perifert, forskjeller mellom etnisk norske og innvandrere eller mellom kjønn.- Når vi delmål 3 i 2013?- Å ta delvis pensjon og fortsette delvis i jobb ble ikke så attraktivt, som vi trodde. Pensjonsreformen fører ikke til at flere jobber deltid. 9 av 10 menn og 8 av 10 kvinner tar ut full pensjon, og 80 prosent av de arbeidende pensjonistene under 67 år jobber mer enn 30 timer per uke. Ettersom kvinner i gjennomsnitt har lengre forventet levealder enn menn, lønner det seg for kvinnene å vente med uttak av alderspensjon, mens hva som lønner seg for menn, varierer mer, sier Lien.Både Bråthen og Lien tror det er stor mulighet for at delmål 3 i IA-avtalen, om at ”Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med seks måneder. Med dette menes en økning sammenlignet med 2009 i gjennomsnittlig periode med yrkesaktivitet (for personer over 50 år)” nås i 2013.- Pensjonsreformen har gitt gratis drahjelp, og IA-arbeidet fører til positive holdninger, sier Ole Christian Lien.- Jeg tror det eldre arbeidstakere kan bidra med er viktig, og IA-arbeidet har fått det tydeligere fram, sier Magne Bråthen.