Norsk institutt for forskning om oppvekst,velferd og aldring

For gammel? Om aldring, arbeid og pensjonering, NOVA-rapport nr. 2001

For første gang presenteres en samlet gjennomgang av eldre situasjon på arbeidsmarkedet i Norge. Rapporten, som er svar på en bestilling fra Senter for seniorpolitikk i forbindelse med ”Nasjonalt krafttak for eldre i arbeidslivet, retter hovedfokus på årsaker til tidligpensjonering. I tillegg til arbeidsmiljøets og personalpolitikkene betydning, drøfter forfatterne hvilken innflytelse familielivet, fritiden og pensjonsordningene har på avgangstidspunkt.

Av seniorpolitikk, 1. januar 2001

Rapporten gjennomgå- aldring som fysisk og psykisk fenomen, og aldringens betydning for arbeidsevnen i sin alminnelighet og arbeidsprestasjonene i enkelte yrker- utviklingen i alderssammensetningen på arbeidsmarkedet både nasjonalt og internasjonalt- holdninger til, og stereotypier om eldre arbeidstakere- årsaker til tidligpensjonering- velferdsvirkninger av pensjoneringhttps://www.nova.no