Aldersdiskriminering

Fortsatt utbredt, men redusert

Diskriminering av eldre i arbeidslivet er fortsatt utbredt, men er noe redusert og ligger delvis klart lavere enn for fire-fem år siden. Det viser Norsk seniorpolitisk barometer for 2008 som offentliggjøres i dag.

Av seniorpolitikk, 22. oktober 2008

Undersøkelsen er utført av Synovate for Senter for seniorpolitikk. De spurte i undersøkelsen er 1.001 yrkesaktive over 15 år og 750 ledere i private og offentlige virksomheter. De har blant annet svart på spørsmål om hvor ofte de i arbeidslivet har opplevd at: Eldre forbigås ved forfremmelser og intern rekruttering. Eldre får sjeldnere være med på kurs og opplæring i arbeidstiden Yngre arbeidstakere blir foretrukket når ny teknologi eller nye arbeidsmåter skal innføres Eldre får mindre lønnsøkninger enn yngre Halvpartenav de spurte svarer for eksempel at de svært ofte, ofte eller av og til har opplevd at yngre arbeidstakere blir foretrukket når ny teknologi eller nye arbeidsmåter skal innføres. På de tre andre formene for diskriminering svarer de eldre arbeidstakerne i undersøkelsen oftere enn de yngre, at de har opplevd disse. Aldersdiskriminering – Hva er aldersdiskriminering, Per Erik Solem, forsker ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)?- Aldersdiskriminering er negativ forskjellsbehandling som følger av stereotype negative oppfatninger om eldre og av negative følelser overfor eldre. Holdninger til eldre av denne typen kalles alderisme, hvor aldersdiskrimineringen utgjør handlingsaspektet, sier han, og viser til rapporten ”Endringer i lederes holdninger til eldre arbeidskraft”, NOVA 12-2008. I rapporten som også offentliggjøres i dag, analyserer han resultatene fra den delen av barometeret som gjelder ledere, fra 2003 og til og med 2007. – Hva er alderisme?- Alderisme er motstykket til rasisme og sexisme. Det er negative oppfatninger om eldre, negative følelser og diskriminerende handlinger overfor eldre. – Er det noen forskjell på aldersdiskrimineringen i offentlig og i privat sektor?- Det er mer positive holdninger til seniorer i offentlig sektor. Det er trolig fordi de må konkurrere mer om arbeidskraften, og ser at de har behov for de eldre arbeidstakerne, ja, både unge og eldre. – Hva vil du generelt si om resultatene i årets barometer sammenlignet med resultatene fra tidligere år?- Det er få endringer fra 2007 til 2008. Det er ganske stabilt, men heller i positiv retning. – Er det i strid med arbeidsmiljølovens forbud mot diskriminering i arbeidslivet, å si at noens alder ikke passer med bedriftens profil? – Det er lov å ta hensyn til alderssammensetningen i en virksomhet og ansette en ung person dersom en overvekt av de ansatte er eldre. Men det stilles likevel strenge krav til at hensynet til alderssammensetningen skal være saklig begrunnet.Aldersvurdering ved ansettelser35 prosent av lederne i årets seniorpolitiske barometer mener at søkere bør ha minst 10 år igjen av yrkeskarrieren, før de vil innkalle vedkommende til jobbintervju. – Er dette en form for aldersdiskriminering?- Ja, å bare legge vekt på alder er aldersdiskriminerende. Da tenkes det ikke rasjonelt. 10 år er lenge igjen uansett hva som er øvre aldersgrense. En arbeidsgiver er ikke garantert at en 25-åring blir i 10 år. Unge er mer ustabile og skifter jobb oftere. – Mannlige ledere er i barometeret mer kritiske til søkere med begrenset antall år igjen av yrkeskarrieren enn kvinnelige ledere, hvorfor?- Kjønnsforskjellen kommer nok av at kvinnene jobber i offentlig sektor og mennene i privat sektor. Eldre arbeidstakere er mer velkommen i det offentlige. I det private varierer det mer. Hotell- og restaurantbransjen ønsker for eksempel å ha et ungdommelig image. – I offentlig sektor svarer 41 prosent at søkere må ha minst 10 år igjen av yrkeskarrieren, mens i offentlig sektor er det bare 13 prosent. Tillater arbeidsmiljøloven at arbeidsgiver spør om alder?- Det er lov å spørre om alder, men det må være saklig begrunnet om man vil legge vekt på alderen. I seniorpolitisk barometer spørres det på en indirekte måte. Direkte spørsmål om en opptrer aldersdiskriminerende ville nok gitt et mer positivt bilde enn det reelle.   – Gjennomsnittelig øvre alder før en leder nøler med å innkalle til intervju er steget til 57 år i årets undersøkelse, mens den var 54,8 år i 2005. Men ved 57 år er det likevel 10 år igjen til pensjonsalder for de fleste. Hvilke råd gir du en 57-åring som ønsker å bytte jobb eller som må skifte jobb på grunn av nedbemanning?- Det er en positiv trend og bevegelse i riktig retning. Jeg vil anbefale arbeidssøkere å presentere sine kvalifikasjoner så godt som mulig, og ikke legge vekt på alder – i alle fall ikke å unnskylde sin alder.  Ved nedbemanninger er det virksomheter som frister de eldste med gode sluttpakker. Det kan være god grunn til å vurdere slike sluttpakker, og noen tar med seg pakken rett over i en ny jobb.  Det er ikke hyggelig å bli nedbemannet, men det kan også åpne for en ny karriere, sier Per Erik Solem. Det viktige er at den ansatte har reell mulighet for å velge og ikke pådyttes en pakke på grunn av sin alder.