Pensjonsalder

Forventet pensjoneringsalder øker på alle alderstrinn.

Forventet pensjoneringsalder for 50-åringer var i 2007 63,9 år. Det er en økning på 0,3 år fra 2006, ifølge Arbeids og velferdsdirektoratet (NAV). For første gang siden 2001 økte også forventet pensjoneringsalder for 18-åringer.

Av seniorpolitikk, 10. juni 2008

Kvinner på 50 år forventer at de pensjonerer seg når de er 63,4 år. Menn på 50 år forventer at de jobber nesten ett år mer, til de er 64,3 år.Da avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) ble inngått i 2001, var et av delmålene å få folk til å arbeide lenger. For menn er forventet pensjonsalder nå et halvt år høyere enn den var i 2001. For kvinner er den det samme som i 2001.- Vi har anslått at nedsettelsen av aldersgrensa for AFP har senket den effektive pensjoneringsalderen med rundt ett år. Men pensjoneringsalderen for 50-åringer er nå nesten like høy som før nedsettelsen. Dette skyldes først og fremst at andelen som blir uførepensjonert i aldersgruppen over 50 år, har gått betydelig ned i en del år, sier seniorrådgiver Oddbjørn Haga i NAV. Samtidig har andelen som blir uførepensjonert før fylte 40 år økt, og det er det som gjør at  forventet pensjoneringsalder for 18-åringer har gått ned fram til 2006.Menn har en klar nedgang i sannsynligheten for å bli uførepensjonert mellom 50 og 62 år. Økt yrkesaktivitet blant kvinner har medført en økning i antall kvinner med rett til AFP. Dette bidrar til den mindre gunstige utviklingen i forventet pensjoneringsalder for kvinner.- Det stramme arbeidsmarkedet øker etterspørselen etter etter eldre arbeidskraft. Samtidig er det nå de store etterkrigskullene kommer opp i den alderen der mange slutter å arbeide. Det gjør det ønskelig for arbeidsgiverne å beholde dem lenger. Sannsynligvis har IA-avtalen og en mer aktiv seniorpolitikk i bedriftene bidratt til den utviklingen vi nå ser, sier Oddbjørn Haga til seniorpolitikk.no.