Forventet yrkesaktivitet

Forventet yrkesaktivitet

Stadig flere kombinerer arbeid og pensjon. Det går riktig vei, men fortsatt mangler det 1 ½ måned på å nå målet i IA-avtalens delmål 3 i 2013, ifølge Arbeid og velferd nr. 2 2013.

Av Tora Herud, 15. mai 2013

Stadig fler tar ut pensjon

Stadig fler tar ut pensjon

IA-avtalens delmål 3 lyder slik: ”Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med seks måneder. Med dette menes en økning sammenlignet med 2009 i gjennomsnittlig periode med yrkesaktivitet (for personer over 50 år)”. Yrkesaktiviteten etter 50 år er nå på det høyeste nivået siden 2001. Yrkesaktiviteten etter fylte 50 år er nå 11,2 årsverk, og skal opp til 11,4 åraverk for at målet skal nås.Det er ikke lenger fullt samsvar mellom når folk tar ut pensjon og når de slutter å arbeide. Nav har derfor laget indikatorer påForventet yrkesaktivitetForventet pensjoneringsalderForventet yrkesaktivitet er en indikator på å måle yrkeskarrierer basert på yrkesaktiviteten i det enkelte år. En 15-åring i 2012 kunne forvente en yrkeskarriere tilsvarende 31 årsverk.Forventet pensjoneringsalder gir uttrykk for pensjoneringsatferden. Indikatoren omfatter alderspemsjon, varig uførepensjon og avtalefestet pensjon (AFP). Forventet pensjoneringsalder ved fylte 50 år i 2012 var 62,7 år. Langt flere arbeidet ved siden av pensjonen i 2012 enn i 2010.Økningen i forventet pensjoneringsalder kommer først og fremst av færre nye uføre og alderspensjonister i alderen 63-66 år. Den store nedgangen fra 2010 til 2011 kommer av at flere har tatt ut uførepensjon, særlig i alder under 50 år, og av innføringen av fleksibel alderspensjon med mulighet til å ta ut alderspensjon fra 62 år.Arbeid og velferd nr. 2 2013