Bortfall av stillingsvern ved fylte 62 år

Frir til politikerne

Høyesterett forkastet anken fra sjømannen Arne Eikhaugen, som først ble ansatt av ferjeselskapet Nye Kystlink etter at han fylte 62 år, og deretter oppsagt fordi han var fylt 62 år.

Av Tora Herud, 26. februar 2010

Sjøfolk kan sies opp når de fyller 62 år

Sjøfolk kan sies opp når de fyller 62 år

Arne Eikhaugens advokat, Erik Råd Herlofsen, partner i advokatfirmaet Ræder, håper politikerne vil lese Høyesteretts dom for deretter å heve aldersgrensen for sjøfolk snarest mulig.- Skal norsk rett gi dårligere vern for eldre sjømenn enn det som gjøres innen EU? Den norske aldersgrensen er et særnorsk fenomen, og rett til en beskjeden sjømannspensjon kan ikke forsvare at sjømenn mister stillingsvernet ved fylte 62 år, sa Herlofsen til seniorpolitikk.no etter at saken var oppe i Høyesterett i januar.Høyesteretts begrunnelseHva er Høyesteretts begrunnelse for å forkaste anken fra Arne Eikhaugen og partshjelper Fellesforbundet For Sjøfolk?- Hovdespørsmålet i saken var om sjømannslovens regel om at sjøfolk kan sies opp uten annen grunn enn at de var fylt 62 år, er aldersdiskriminerende. I og med at lovgiver ved innføring av forbud mot aldersdiskriminering i 2007, samtidig valgte å opprettholde 62 års grense, kom fire av Høyesteretts fem dommere frem til at lovgiver derved hadde vurdert at aldersgrensen kunne opprettholdes på tross av diskrimineringsforbudet, hvilket medførte at flertallet kom til at oppsigelse av Eikhaugen var gyldig.Arbeidet med aldersgrenser generelt og særaldersgrenser spesielt ble overført fra Forbruker- og administrasjonsdepartementet (FAD) til Arbeidsdpartementet (AD) ved årsskiftet. – I arbeidet i FAD kom vi ikke langt nok til å se på aldersgrensene i Sjømannsloven, og det er foreløpig ikke tatt stilling til hva som skal skje videre, sa seniorrådgiver Knut Lorentsen i AD til seniorpolitikk.no i januar.Mindretallets begrunnelseEn av dommerne, Arnfinn Bårdsen, var uenig med de andre og mente at anken burde føre fram. Hva er de viktigste punktene de var uenige om?- Dommer Bårdsen mente imidlertid at det har funnet sted betydelige endringer innenfor sjøfartsnæringen siden 62-årsgrensen ble innført i 1984 og at det nå er rimelig å spørre om aldersgrensen lenger er velbegrunnet. Han mente også at lovgiver i 2007 ikke foretok noen ”oppdatert og samlet vurdering av behovet for en så lav grense som 62 år”. Han kom dermed til at det ikke forelå ”tilfredsstillende grunnlag for å konkludere med at aldersgrensen også i dag tjener legitime hensyn, og er egnet, nødvendig og forholdsmessig”. Han mente derved at oppsigelsen var ugyldig.Vil vurdere FNs menneskerettighetskomitéNå har saken vært gjennom tre rettsinnstanser i Norge. Er alt håp ute?- Arne Eikhaugen og Fellesforbundet For Sjøfolk (FFFS) har gjennom søksmålet satt søkelys på en viktig problemstilling som berører alle sjøfolk som ønsker å arbeide etter fylte 62 år, og håper at politikerne vil lese dommen og da særlig kritikken fra mindretallet, for deretter å heve aldersgrensen snarest mulig. I så tilfelle er det mulig at Eikhaugen og Fellesforbundet For Sjøfolk i det minste har lykkes i å bedre situasjonen for de sjølfolkene som kommer etter. I motsatt fall vil det bli vurdert å bringe saken inn for FNs menneskerettighetskomité eller til den europeiske menneskerettighetsdomstolen.