Øvre aldersgrenser

Frp vil oppheve 70-årsgrensen

- Jeg reagerer kraftig på at en avdelingsdirektør i Arbeidsdepartementet tolker loven på en måte som underbygger aldersdiskriminering, noe mange utsettes for, sier Robert Eriksson i Fremskrittspartiet (Frp) og leder av Arbeids- og sosialkomiteen.

Av Tora Herud, 17. november 2010

Robert Eriksson vil la folk jobbe. (Foto Stortinget)

Robert Eriksson vil la folk jobbe. (Foto Stortinget)

Ankesaken mellom Gjensidige og en av deres kunderådgivere på 67 år, som ønsker å fortsette i stillingen sin til hun fyller 70 år, startet i går. Det er ifølge Dagens Næringsliv innkalt kun ett vitne i saken, Gjensidiges, og det er avdelingsdirektør Ragnhild Norderås i Arbeidsdepartementet. Hun svarte 1. juli i år på et felles brev fra NHO og LO, der hun blant annet skriver:”Bedriftsfastsatte aldersgrenser på 67 år korresponderer med aldersgrensen for pensjon etter folketrygden. Departementet er derfor av den oppfatning at bedriftsfastsatte aldersgrenser på 67 år i utgangspunktet ikke er i strid med reglene omaldersdiskriminering, og følgelig er lovlige.”På spørsmål om svaret står i forhold til myndighetenes politikk om å stimulere flest mulig til å fortsette lenger i jobb, svarer nestleder i Arbeids- og sosialkomiteen Anette Trettebergstuen (AP) følgende:- Pensjonsreformen og god seniorpolitikk vil virke motiverende for å oppmuntre seniorene til å jobbe lengre. Vi har behandlet aldersgrenser etter en grundig høring med partene i arbeidslivet i Ot.prp. 54 (2008-2009) jrf. Innst. O.nr. 84 (2008-2009). Der bestemte vi at arbeidstaker skal motta varsling før oppnådd aldersgrense og innkalles til samtale, hvis mulig. Det er naturligvis mulig å inngå ny arbeidsavtale om å jobbe lengre enn aldersgrense.Riktig tolkning?Christian H. Haraldsen, informasjonssjef i Gjensidige, har i et leserinnlegg her på seniorpolitikk.no skrevet at saken er en prinsippsak for hele næringen. Det var Finansnæringens Arbeidsgiverforening som førte saken for Gjensidige i tingretten.- Saken er hårreisende, og det bør stilles spørsmål ved om avdelingsdirektørens tolkning er riktig. Vi har jo allerede en 70-årsgrense i arbeidslivet. Torsdag til uken fremmer jeg forslag i Stortinget om å få 70-årsgrensen opphevet. Både Høyre (H) og Kristelig Folkeparti (KrF) i komiteen støtter oss i dette, sier Robert Eriksson. Trettbergstuen mener i imidlertid at det er altfor kort tid siden lovgivningen ble gjennomgått og til nå.Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet er av den oppfatning at dette er en problemstilling der flere hensyn må veies opp mot hverandre. Av den grunn er det viktig at partene i arbeidslivet drøfter dette spørsmålet før det gjøres lovendringer.- Under lovforarbeidet ble det lagt vekt på å ikke måtte si opp eldre arbeidstakere grunnet manglende fungering, men at aldersgrense i enkelte tilfeller gir en bedre slutt på et langt samarbeid.  Det kan hende denne arbeidsgiverorganisasjonen legger vekt på slike hensyn generelt. 70-års regelen representerer dog bare en adgang til å bringe arbeidsforholdet til opphør, og innebærer ikke noen obligatorisk avgangsalder, sier Trettebergstuen. Opptjening til 75 årGjennom endringer i Folketrygdloven, pensjonsreformen, har Stortinget fattet vedtak om å heve grensen for pensjonsgivende arbeid fra 70 til 75 år. Hvordan bør arbeidsmarkedet forholde seg til dette?- Hovedutfordringen for å få flere i arbeid ligger i gruppen 55 til 70 år. Aldersgrensespørsmål kan være en del av dialogen i IA-avtalen om tiltak for å få flere seniorer til å stå lengre i arbeid. Alle særaldersgrenser skal behandles i forbindelse med pensjonsreformens ikrafttredelse. Vi får ny uførelovgivning fra 2012. Erfaringer fra IA-arbeidet og andre tiltak vil gi grunnlag for hva som motiverer og virker i forhold til seniorene, sier Anette Trettebergstuen. Den forventede pensjoneringsalderen ved fylte 50 år var i 2009 63,7 år.Komiteens mindretall Frp, KrF og H er imot at aldersgrenser brukes på en slik måte mot grupper av mennesker at de ikke kan fortsette i arbeid utover en gitt alder. Mindretallet mener at et slikt system ikke tar hensyn til at det er store individuelle variasjoner når det gjelder fysisk og psykisk helse. Systemet tar heller ikke hensyn til at kravene til tjenesten, innholdet i jobben og arbeidets art, kan endre seg betydelig over tid.- Det er lagt opp til at folk skal kunne tjene opp til pensjon fram til de fyller 75 år. Men hva hjelper det hvis arbeidsgivere kan kaste deg ut når du er 67 år? Hvor snill og imøtekommende er den arbeidsgiveren som lar deg fortsette? Prinsippet som Gjensidige rir er avleggs og hører oldtiden til. Jeg har en fortid fra finans og forsikring, og bransjens politikk gjør meg flau, sier Robert Eriksson.