Full splid om øvre aldersgrenser.

- Det viktigste ankepunktet mot øvre aldersgrenser er signalet om at du etter en bestemt alder er ubrukelig i arbeidslivet. Det er i strid med hva vi vet om individuelle variasjoner, sier aldersforsker Per Erik Solem.

Av seniorpolitikk, 7. februar 2008

Etter at leder for Statens seniorråd, Ivar Leveraas, i begynnelsen av januar var ute og stemplet arbeidsmiljølovens 70- årsgrense som uverdig, åpnet nestleder i AP, Helga Pedersen, opp for å fjerne bestemmelsen. I den påfølgende debatten har arbeidslivsorganisasjonene delt seg i en ja- og nei-fløy. Både generalsekretæren i Akademikerne, Tove Storrødvann, og YS-leder Tore Eugen Kvalheim fremstår som varme tilhengere av å oppheve 70-årsgrensen. LO Stat, Unio og NHO stilte seg opp på den motsatte siden av banen: ”Det er fornuftig å ha en aldersgrense, for da beholder vi en mulighet til å avslutte et arbeidsforhold med verdighet”, uttalte NHO-direktør Sigrun Vågeng til Avisenes Nyhetsbyrå i begynnelsen av januar.Forsømmelser.Solem mener problemet med oppsigelse av eldre som ikke greier jobben kan overdrives.- At folk ikke lenger klarer jobben sin, er sjelden noe som skjer over natten. Arbeidsgiver bør gi kontinuerlig tilbakemelding om hvor de ansatte står i forhold arbeidsprestasjoner. Dette kan skje blant annet gjennom medarbeidersamtaler. Venter man til ansatte har fylt 70, har man forsømt seg, hevder hanHan mener problemet med 70-plussere som ønsker å fortsette trass i manglende evner, er minimalt.- Jeg tror ikke det finnes mange eksempler på 70-åringer som ikke selv er klar over om de fortsatt henger med eller ikke, sier han.Funksjonstester.Solem mener kronologisk alder sier lite om våre fysiske og mentale evner. I yrker med særaldersgrenser og stor sikkerhetsrisiko sier han det kan være et alternativ å erstatte aldersgrenser med funksjonstester og helseundersøkelser. Et slikt regime er prøvd i andre land, opplyser han til seniorpolitikk.noSom oppfølging av stortingsmeldingen om seniorpolitikk, er Arbeids- og inkluderingsdepartementet i gang med en utredning om arbeidsmiljøloven § 15-7. Bestemmelsen gir adgang til oppsigelse på grunn av alder ved fylte 70 år. Den tolkes også slik at den gir åpning for bedriftsinterne aldersgrenser lavere enn 70 år. Utredningen vil drøfte om aldersgrensen på 70 år bør heves, samt om ordningen med adgang til bedriftsinterne aldersgrenser bør videreføres, eventuelt begrenses. Så snart den er ferdigstilt vil utredningen bli sendt ut med tre måneders høringsfrist.