Kommentar

Gi lederne handlingsrom

Forskningsrapporten ”Tid for lederskap” (Mykletun og Furunes, Universitetet i Stavanger) bekrefter det mange av oss kanskje allerede vet: ledere som lykkes med å beholde motiverte og kompetente seniorer lenge i arbeidslivet, er egentlig ikke så opptatt av alder.

Av Kari Østerud, 30. november 2010

Det er nødvendig med mer kunnskap om seniorer i lederopplæringe

Det er nødvendig med mer kunnskap om seniorer i lederopplæringe

Dyktige ledere ser ikke på alder som svekkelse eller sykdom, men er mer opptatt av å tilrettelegge og utvikle friske medarbeidere som ønsker å gjøre en god jobb. Ledere som tenker på denne måten opplever at god seniorpolitikk går hånd i hånd med god personalpolitikk for øvrig. Helge Leite, leder i Unibuss AS, er et godt eksempel i så måte. Unibuss lyktes både med å øke pensjoneringsalderen med hele åtte år, og samtidig halvere sykefraværet (2002 -2009). Her var det hovedfokus på langtidsfriske, nærvær og seniorer som en viktig ressurs for selskapet. Flere bør tenke som Unibuss.Vi i Senter for seniorpolitikk (SSP) retter oppmerksomheten mot hvor viktig lederens rolle er, når det gjelder målsettingen om å øke yrkesaktiviteten blant eldre arbeidstakere. Samfunnsdebatten i dag er selvfølgelig sterkt preget av at vi fra 1. januar 2011 får nytt pensjonsregelverk. Veldig mange er opptatt av hvordan dette vil påvirke folk til å stå lengre i arbeid. Vi presenteres for regnestykker som sier noe om hva som lønner seg, og hvor mye høyere pensjonen din blir om du jobber ett, to eller tre år lenger. Det er bra at vi har et pensjonsregelverk som legger til rette for at det skal lønne seg å jobbe.Vi tror imidlertid at økonomi alene ikke er bestemmende for når du velger å pensjonere deg. Det aller viktigste er hvordan du har det på jobben. Her er lederens adferd og holdninger av stor betydning. Blir du som senior sett og inkludert, og har du en leder som gir uttrykk for at du er viktig for virksomheten?Vi vet at mange virksomheter ikke har seniorpolitikk som en integrert del av personalpolitikken, og at mange ledere ikke gis tilstrekklig handlingsrom for seniorpolitikk. I noen tilfeller kan også lederen faktisk være en del av problemet pga myter og negative holdninger til eldre. Det er fortsatt mye ugjort når det gjelder sammenhengen mellom ledelse og seniorpolitikk. Kunnskap om dette må få en naturlig plass i lederopplæring og lederopplæringsprogrammer. Virksomheter må gi ledere handlingsrom for seniorpolitikk, og alle virksomheter som har en personalpolitikk: her bør det også stå noe om seniorpolitikk. Ledere som jobber systematisk med seniorpolitikk oppnår ofte andre positive resultater for virksomheten som for eksempel redusert sykefravær og økt trivsel for alle uansett alder.