Pensjonsreformen

Gjennomføringen utsettes til 2011

- Det er avgjørende at den enkelte pensjonist får utbetalt rett pensjon til rett tid, og det er derfor viktig at pensjonsleverandørene både i privat og offentlig sektor får tilstrekkelig tid til forberedelser før de nye reglene trer i kraft, sier arbeids-

Av seniorpolitikk, 7. oktober 2008

Regjeringen foreslår også å skyve på innføringen av ny regulering av pensjoner under utbetaling. Pensjonene vil dermed som i dag reguleres med lønnsvekst i 2010. Levealdersjusteringen foreslås gjennomført som vedtatt av Stortinget, med virkning fra 2011, og regjeringen foreslår at nye opptjeningsregler for alderspensjon fases gradvis inn over ti år, ifølge Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID).Alderspensjonen i folketrygden vil fortsatt være grunnpilaren i pensjonssystemet. Regjeringen tar sikte på å legge fram et lovforslag om ny alderspensjon i fjerde kvartal 2008. Parallelt med utforming av ny alderspensjon i folketrygden må resten av pensjonssystemet tilpasses. Det gjelder blant annet folketrygdens ytelser til uføre og etterlatte, tjenestepensjonsordningene i privat og offentlig sektor og avtalefestet pensjon (AFP).Partene i arbeidslivet i privat sektor ble våren 2008 enige om ny AFP-ordning som erstatter dagens AFP for personer født i 1948 eller senere. Ny AFP bygger på fleksibiliteten i ny alderspensjon. Når denne forskyves kan heller ikke ny AFP innføres fra 2010. Hvordan dette skal håndteres vil bli avklart i dialog med partene i arbeidslivet. Regjeringen foreslår å bevilge 836,5 millioner kroner til gjennomføring av IKT pensjonsprosjektet i 2009. Estimert kostnadsramme for IKT pensjonsprosjektet er om lag 2 900 millioner kroner.- IKT pensjonsprosjektet er et av de mest omfattende IKT-prosjekter som for tiden pågår i Norge. Formålet er å legge til rette for nye IKT-løsninger, nye arbeidsprosesser og ny organisering av pensjonsområdet i Arbeids- og velferdsetaten. Ved utformingen av IKT-løsningene legges det avgjørende vekt på å sikre beregning og utbetaling av riktig pensjonsbeløp til rett tid. Vi legger også vekt på at mottakerne av pensjoner skal få god veiledning og service, sier statsråden.