Perspektive 50+

Gode resultater

Tyskland startet i 2005 det nasjonale programmet ”Perspektive 50plus” for å finne gode metoder for å få langtidsledige over 50 år tilbake i arbeid. Selv om programmet har gode resultater, avsluttes det i år.

Av Tora Herud, 10. juni 2015

Holger Möller

Holger Möller

Til og med 2013 hadde litt over en million arbeidsledige deltatt i programmet, og 323.000 hadde fått jobb eller på annen måte blitt selvstendige. Yrkesaktiviteten i aldersgruppen 55-65 år har økt mest, fra 37,8 prosent i 2001 til 61,2 prosent i 2012. For aldersgruppen 45-55 år økte den fra 77,7 prosent til 82,4 prosent og for aldersgruppen 25-45 år økte den fra 80,1 prosent til 84,0 prosent i det samme tidsrommet.Arbeids- og sosialdepartementet opprettet programmet for å øke 50-64-årige langtidslediges muligheter på arbeidsmarkedet. Dette skulle skje gjennom:Å re-integrere eldre langtidsledige på det vanlige arbeidsmarkedet.Gi insentiver for lokale aktører til å forme lokale bindende avtaler.Oppmuntre lokale aktører til å være innovative.Øke den offentlige oppmerksomheten om demografisk endring.I Perspektive 50plus er det lagt vekt på også å prøve utradisjonelle metoder for å få folk tilbake i arbeid, og at de ulike stedene som deltar, utveksler erfaringer underveis.Programmet er nå inne i den siste av tre faser.Første fase hadde et budsjett på 250 millioner Euro, varte fra 2005-2007 og var den kreative fasen med mye eksperimentering. Den omfattet 93 jobbsentre.Andre fase hadde et budsjett på 500 millioner Euro og varte fra 2008 til 2010 og handlet mye om å finne samarbeidspartnere. Denne fasen omfattet til slutt 349 jobbsentre.Tredje fase har et budsjett på 1,750 millioner Euro og varer fra 2011 til ut 2015 og handler om konsolidering. Fra 2011 har 400 jobbsentre vært involvert.Deltakerne i programmet kalles”kunder”. Programmet følges av forskere og resultatene av foreløpige evalueringer viser:Høyere grad av kundetilfredshet sammenlignet med vanlig arbeidsformidling.Frivillig deltakelse er vanligvis mer effektivt enn obligatorisk deltakelse.Lavere kostnader for aktivisering og integrering enn i det vanlige systemet.Men til tross for integrering vil mange fortsatt være avhengige av økonomisk støtte.(Kilde: Holger Möller, rådgiver, Gesellschaft für soziale Unternehmungsberatung – gsub, en privat tjenesteleverandør som har hatt den overordnede organiseringen av Perspektive 50plus.)