Samfunnsansvar

Hindre at eldre skyves ut

- CSR Europe er opptatt av at eldre står lenger i arbeid. Og enda mer opptatt er de av at arbeidstakere over 50 år ikke skvises ut av arbeidslivet, men at vi ser på dem som en ressurs, sier Karsten Gjefle, daglig leder i CSR Norge.

Av Tora Herud, 17. januar 2013

Karsten Gjefle leder CSR Norges arbeid. (Foto TH)

Karsten Gjefle leder CSR Norges arbeid. (Foto TH)

Det Kongelige Selskap for Norges Vel overtok i fjor ansvaret for CSR Norge, som er en del av CSR Europe-nettverket for samfunnsansvar. CSR Europe har 71 multinasjonale selskaper som bedriftsmedlemmer. I alt er over 5.000 selskaper med i det europeiske nettverket.CSR Europe jobber for et mer ansvarlig næringsliv, som tar vare på mennesker, samfunn og miljø og sørger for bærekraftig verdiskapning. Karsten Gjefle nevner som eksempler:Arbeidsforhold. I Norge er dette regulert gjennom arbeidsmiljøloven, men slik er det ikke i alle land.Miljø. Handler om CO2-regnskap og andre utslipp. Mange bedrifter har ikke analysert produksjon og distribusjon og vet ikke hvordan disse påvirker miljøet.Verdikjeder. Mange er opptatt av det som skjer lokalt der virksomheten ligger, men ikke av produksjonsforhold hos underleverandører, for eksempel hos innleide byggefirmaer eller råvareleverandør.Tilknytning til lokalsamfunn. Hvordan er bedriften engasjert i nærmiljøet sitt? Gjelder alt fra forurensning til deltakelse i lokale aktiviteter.Rapportering om samfunnsansvar- Norge valgte først at det skulle være frivillig for norske virksomheter å rapportere på samfunnsansvar med for eksempel GRI – Global Reporting Initiativ. Men en ventet endring i regnskapsloven i løpet av 2013 vil føre til at rundt 700 større virksomheter i Norge kommer til å måtte begynne å rapportere med bruk av prinsipper fra GRI. Flere land har allerede bestemt at slik rapportering er obligatorisk for de største selskapene og det er positivt at GRI er nevnt spesifikt i lovforslaget, sier Gjefle.Ønsker å beholde eldres kompetanseCSR Norge ønsker ifølge Gjefle, at virksomhetene har en bevisst holdning til å beholde eldre arbeidskraft, ikke minst på grunn av kompetansen deres.- De har sett mange eksempler på at eldre skyves ut, og derfor viser de til eksempler på hvordan virksomheter kan ta vare på de eldste. CSR har en viktig rolle når det gjelder lederes holdning til å beholde eldre i bedriften sin. Noen virksomheter tallfester resultatene av arbeidet. I Tyskland er for eksempel lærlingvirksomhet og erfaringsoverføring en høyt prioritert strategi, sier han.- Lettere i Norge enn i EuropaGjefle mener det er lettere å ta større ansvar for seniorpolitikken i Norge enn i de fleste andre land i Europa, fordi vi har lavere arbeidsledighet.- Vi trenger at de eldre står lenger i arbeid og vi har ikke råd til å miste produktiviteten deres. Vi i CSR Norge ønsker at kompetanseutvikling må sees på som en del av virksomhetenes samfunnsansvar. Derfor må vi hjelpe til å finne gode verktøy og eksempler som kan hjelpe bedriftene. Gjennom GRI-rapporteringen får virksomhetene hjelp til å identifisere hvordan de kan effektivisere ressursbruken internt og kommunisere om sitt samfunnsansvar til omverdenen, sier Karsten Gjefle.