Innspill fra SSP

Hvordan løfte frem seniorperspektivet i en ny eller fornyet IA-avtale?

Senter for seniorpolitikk har sendt et innspill til Arbeids- og inkluderingsdepartementet om hvordan seniorperspektivet kan løftes frem i en ny eller fornyet IA-avtale. Les brevet her.

Av Berit Solli, 26. september 2022

mangfold

Senter for seniorpolitikk har sendt et innspill til Arbeids- og inkluderingsdepartementet om hvordan seniorperspektivet kan løftes frem i en ny eller fornyet IA-avtale. (iStock)

Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) har tittelen «Et arbeidsliv med plass for alle» og gjelder for perioden 1. januar 2019 – 31. desember 2022. Målet med avtalen er å legge til rette for at «så mange som mulig kan arbeide så mye som mulig, så lenge som mulig».

De operative målene er å redusere sykefravær med 10% sammenliknet med gjennomsnittet for 2018 og å redusere frafall fra arbeidslivet. Med frafall menes personer i yrkesaktiv alder som ikke kommer tilbake til arbeid etter fravær. Det er vanligvis langtidssykmeldte som går over på arbeidsavklaringspenger og etter hvert til uføretrygd, eller personer som går over til tidligpensjonering.

Erfaringer

I rapport 2022 fra faggruppen for IA-avtalen «Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk» er målene vurdert, blant annet ut fra indikatorer som er utviklet i løpet av avtaleperioden.  Frafall ved tidligpensjonering som andel av ansatte i alderen 62-66 år har vært stabil fra 2018 til 2021, med unntak av 2020 der frafallet var høyere. Frafall som andel av alle ansatte viser samme trend (side 74).

Det er hentet inn erfaringer fra partene i arbeidslivet som er samlet i rapporten «Erfaringskartlegging av IA-avtalen 2019-2022», en rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe for IA-avtalen våren 2022. Her fremkommer det bl.a.:

«Det pekes også på behov for å løfte livsfase-/seniorområdet og tydeliggjøre at dette fremdeles inngår i IA-avtalens mål.» (side 12).

Og i påfølgende avsnitt er arbeidsgruppens vurderinger:

«Likevel peker tiltak for å forankre IA-arbeidet bedre i den enkelte virksomhet og på regionalt nivå seg ut som en problemstilling som bør vurderes nærmere i de strategiske drøftingene. Mål og delmål må også drøftes i en strategisk fase.» (side 13)

Senter for seniorpolitikk har vært delaktig i IA-avtalen som en samarbeidspartner til Arbeids- og velferdsdirektoratet gjennom en samarbeidsavtale siden 2010. I vårt samarbeid med direktoratet og med NAV Arbeidslivssenter i hvert enkelt fylke, har vi hatt gode erfaringer på arbeid med forankring og inkludering av et seniorperspektiv i det praktiske IA-arbeidet ute i den enkelte virksomhet. Vi har imidlertid, som mange andre, erfart at det i den siste avtalen har vært mange ulike oppfatninger og meninger om hva som faktisk inngår i dagens IA-avtale – noe de to nevnte sitatene fra rapporten underbygger.

Vi synes det er gledelig at flere av partene nå ser behov for å løfte fram seniorperspektivet igjen, og tydeliggjøre dette i en framtidig avtale. Behovet kan ses i sammenheng med målene i dagens avtale. Vi erfarer, som flere av partene, at mange virksomheter først og fremst opplever frafall ved tidligpensjonering som et nasjonalt mål som det er vanskelig å forholde seg praktisk til når de skal utvikle relevante mål og aktiviteter for den enkelte arbeidsplass.

Les hele brevet her: