Disputas

Intensiteten i å halde på eldre arbeidstakarar har auka betydeleg

Senter for seniorpolitikk gratulerer Fafo-forsker Åsmund Hermansen med doktorgraden.

Av linda, 16. desember 2016

Åsmund Hermansen disputerte tidligere denne uika. (Foto Linda Hauge)

Åsmund Hermansen disputerte tidligere denne uika. (Foto Linda Hauge)

Åsmund Hermansen forsvarte tirsdag si doktoravhandling «Retaining Older Workers» på Høgskolen i Oslo og Akershus til ph.d.-graden. Professor Hendrik P. van Dalen, NIDI (Netherlands Interdisciplinary Demograhpic Institute) og Mona Larsen, SFI – The Danish National Centre for Social Research var opponentar under disputasen.I avhandlinga si ser Hermansen på forutsetningane for å halde på eldre arbeidstakarar og om tiltak som vert tilbydd av arbeidsgjevarar for å redusere tidlegpensjonering har effekt?I avhandlinga finn Hermansen at intensiteten i å halde på eldre arbeidstakarar har auka betydeleg frå 2005 til 2010. Verksemder som tilbyr tiltak for å halde på eldre arbeidstakarar har også i langt større grad fokus på førebyggjing og å halde på arbeidstakarar gjennom heile yrkeskarrieren. Desse tilbys i t.d. tiltak for livslang læring og førebyggjing av helseproblem. Hermansen finn også at økonomiske insentiv påverkar arbeidsgjevarane sin innsats.Pensjoneringsåtferda vil trass i tiltak være avhengig av kva alternativ som fins og kor godt arbeidstakarane kjenner sine alternativ. Hermansen finn at særleg eldre arbeidstakarar innhentar informasjon om og identifiserer sine pensjonsrettar og kva moglegheiter arbeidsgjevar tilbyr når ein planlegg pensjonsering.Det er trass i positiv utvikling i avgangsalder, mange som går av på uførepensjon før 62 år. Hermansen argumenterer med at førebyggjing av helseproblem og redusert arbeidsevne tidlegare i yrkeslivet bør vektleggast sterkare om ein ynskjer lengre yrkeskarrierer for fleire og at slike tiltak vil kunne supplere insentiva i pensjonsreformen på ein betre måte.