Ny forskning

Jobb for aktiv aldring

«Deltakelse i arbeidslivet syneså være viktigere for aktiv aldring i 60-årsalderen enn deltakelse i fritidsaktiviteter, sosialt samvær eller frivillig arbeid», skriver Nova-forsker Per Erik Solem i rapporten «Ny kunnskap om aldring og arbeid» som presenteres i dag.

Av Tora Herud, 31. mai 2012

Nova-forsker Per Erik Solem. (Foto TH)

Nova-forsker Per Erik Solem. (Foto TH)

Det er fem år siden sist Solem gjorde en gjennomgang av kunnskap om aldring og arbeid basert på egen -, annen norsk – og utenlandsk forskning.I den nye rapporten skiller han mellom arbeidsevne og arbeidsprestasjoner.- Det er viktig fordi fysisk arbeidsevne svekkes med årene, men det er ikke dermed gitt at arbeidsprestasjonene eller produktiviteten svekkes. Fysisk svekkelse kan få betydning i fysisk tunge jobber og jobber som krever hurtighet, men nå skjer mange flere ting maskinelt enn det gjorde før. Eldre jobber ikke i gjennomsnitt dårligere enn yngre, noe bedres med alderen og noe blir dårligere, sier han.Aldring ikke en sykdom- Slik arbeidsevne måles, har det ofte et innslag av sykdom. Men sykdom er noe annet enn aldring, og det er ikke rart at sykdom svekker arbeidsevnen, sier Per Erik Solem.Måling av arbeidsevne skjer i laboratorier, der pustekapasitet, reaksjonstid og lignende testes.- Men det kan også skje gjennom å spørre folk om hvordan de vurderer sin egen arbeidsevne og egen helse, slik det blant annet gjøres i den finske WAI-testen (Work Ability Index). WAI-testen viser at arbeidsevnen svekkes med alderen, men den svekkes bare litt, og svekkelser forklares bedre av belastninger i jobben enn av alder, fortsetter han.- Hva med arbeidsprestasjonen, kan den være høy selv om helsen er svekket?- Svekket helse kan svekke arbeidsevnen, men sykdom kan være mye forskjellig. To av tre i alderen 50-66 år har en varig sykdom. Samtidig er flertallet i denne aldersgruppen i arbeid. Også i 30-40-årene har halvparten en varig sykdom Det er særlig muskel- og skjelettsykdommer og psykiske lidelser som ligger bak tidlig yrkesavgang på uførepensjon.Aldersgrenser eller ikkeI 1999 ble det på New Zealand forbudt å si opp ansatte på grunn av alder. Norsk lov gir fortsatt arbeidsgivere rett til å si opp ansatte ved fylte 70 år. I tillegg fins det bedriftsfastsatte pensjonsaldere som fungerer som aldersgrenser som er lavere, aldersgrenser fastsatt gjennom tariffavtaler og lovbestemte særaldersgrenser- Det er bred enighet mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner om å beholde 70-årsgrensen. Arbeidsgivere kan ha gode grunner for å beholde aldersgrenser. Det kan gjøre det enklere å si opp ansatte som ikke greier jobben. Men de fleste som ikke greier jobben , oppdager det selv, i alle fall om de får jevnlige tilbakemeldinger fra nærmeste leder. De færreste vil klamre seg til en jobb de ikke mestrer. Med aldersgrenser kan arbeidsgivere lettere velge hvem de ønsker skal fortsette videre. Når det gjelder arbeidstakerne kan de være imot å fjerne aldersgrenser fordi de frykter å miste muligheten til å slutte tidlig. Men da handler det mer om pensjonsalder, fra når de kan få pensjon, enn om aldersgrenser, selv om det kan tenkes at fjerning av aldersgrenser kan bidra til å trekke spesielt lave pensjonsaldre oppover.  Det går imidlertid ikke an å fastsette en felles alder for når alle er udyktige til å jobbe, slik 70-årsgrensen er i Norge, sier Solem.På New Zealand ble pensjonsalderen hevet og aldersgrensen ble fjernet.- Myndighetene ser etter det en klar sammenheng mellom tiltakene og en kraftig økning i sysselsettingen blant eldre, særlig over pensjonsalderen.  Etter pensjonsalderen beholder man pensjonen uavhenig av arbeidsinntekten. Om Norge ville fått samme resultat av å fjerne aldersgrensene er ikke gitt.Alder og arbeidsprestasjonerI rapporten viser Solem til forskning som har tatt for seg sammenhengen mellom alder og arbeidsprestasjoner.- Alderen gir fortrinn i yrker der det er nyttig med erfaring, og derfor er det viktig hva slags erfaring man tilegner seg. Det er viktig å få utfordringer og lære noe nytt. Erfaring og alder kan være en styrke også i fysisk krevende yrker, for eksempel for håndtverkere. De vil kunne finne mer effektive og kraftbesparende måter å jobbe på. I arbeid som krever mye menneskekontakt, vil også mange med årene tilegne seg mer menneskekunnskap og sosiale ferdigheter som kan være nyttig i jobben. Andre igjen kan komme til å utvikle ekspertise på sitt arbeidsområde etter hvert som de får mer erfaring, sier han.Men alderen kan også være en ulempe.- Låser du deg inne i én måte å jobbe på, slik at du bare får mer og mer av samme erfaring, kan det være negativt. Men alderen kan særlig være en ulempe der rask reaksjonsevne er nødvendig. For eksempel når det er nødvendig å reagere i løpet av sekunder i situasjoner der det er mange ting å holde oversikt over, sier Per Erik Solem.