Svensk pensjonsutredning

Jobb lenger, ellers rekker ikke pensjonen

Det ble ikke som den svenske regjeringen trodde. Pensjonsreformen i 1999, generøse skatteregler for eldre i arbeid og store informasjonskampanjer, hjalp lite. 80 prosent av svenskene som er i arbeid ved fylte 61 år, fortsetter å pensjonere seg når de fyller 65 år.

Av Journalist Torsten Thunberg, Stockholm, 26. april 2013

Svenskene må jobbe lenger. (Foto TH)

Svenskene må jobbe lenger. (Foto TH)

Svenskene kan fra fylte 61 år velge når de vil ta ut pensjon. 10 prosent gjør det før de fyller 65 år, og 10 prosent fortsetter å jobbe etter at de er fylt 65 år.Yrkesdeltakelsen i aldersgruppen 55-64 år fordeler seg ifølge Eurostat (2011) slik:Island 79,2 prosentSverige 72,3 prosentNorge 69,6 prosentDanmark 59, 5 prosentFinland 57 prosentEU 47,4 prosentI 2011 satte den svenske regjeringen i gang et utredningsarbeid, som skulle foreslå hvordan man skulle få folk til å jobbe lenger. Gjorde ikke svenskene det, ville pensjonsnivåene bli for lave, forsørgelsesbyrden på yngre generasjoner urimelig og finansieringen av velferden ville trues. Nå er utredningen ute på høring.Retningsgivende alder for pensjoneringAnsvarlig for utredningen, departementsråd Ingemar Eriksson i Finansdepartementet, sier at hensikten med forslagene er at flere som kan og vil arbeide lenger, skal kunne gjøre det ut fra egne forutsetninger og muligheter.- Det vi slåss mot er den sterke 65-årsnormen. Den råder, til tross for at det er femten år siden vi avskaffet den faste pensjonsalderen, sier han.Ettersom Sverige ikke har noen fastsatt pensjonsalder, kunne ikke utredningen foreslå å høyne den. I stedet foreslår man at det svenske pensjonssystemet kobles til forventet levealder. Den skal beregnes årlig og angi retningsgivende alder for pensjonering, som skal få gjennomslag fire år etter beregningen. Første gang det beregnes er i 2015 og den skal da anvendes i 2019. En foreløpig beregning sier at retningsgivende alder i 2019 vil være 66 år. I 2022 vil den være 67 år.Flere av aldersreglene i pensjonssystemet og i andre nærliggende forsikringer foreslås knyttet til denne retningsgivende alderen. Med bakgrunn i beregningen over, vil det fra 2015 først bli mulig å ta ut pensjon fra 62 år, ikke 61 år som i dag, og i 2019 vil det være fra 63 år.Hver og en kan selv bestemme når man skal forlate arbeidslivet. Men utredningen sier at staten skal være tydelig på hvilken alder for pensjonering det er som gir et akseptabelt pensjonsnivå, og foreslår en retningsgivende alder for pensjon i det allmenne pensjonssystemet. Målet er at denne alderen skal erstatte den alderen svensker flest opplever som pensjonsalder, nemlig 65 år, og at den enkelte får et pensjonsbeløp stort nok til ikke å ende som fattige eller være avhengige av sosialbidrag.Andre funn og endringer som foreslås i utredningen:Retten til å arbeide økes fra 67 til 69 år for alle fast ansatte fra 2016, blant annet fordi flere må regne med å jobbe lenger.Det er gammeldags at velutdannede og friske personer i 60-årsalderen forlater arbeidsmarkedet med allmenn pensjon eller avgangspensjon permanent.Aldersdiskrimineringen i arbeidslivet kan være omfattende, og til og med kraftigere enn på etnisitet. Åtte av ti i en undersøkelse mener alderen hindrer dem i å bytte jobb. Diskrimineringsloven kan som følge av dette måtte forsterkes.Tjenestepensjoner og pensjonsforsikringer skal ikke kunne tas ut før tidligst ved fylte 62 år. Det er særlig i mannsyrker i staten og i privatsektor ansatte har mulighet for tidlige tjenestepensjoner i dag, noen allerede fra 55 år. Ifølge utrederen kan det ikke være meningen at friske, velutdannede godt betalte menn kal forlate arbeidslivet tidligere enn andre.Arbeidsmiljøverket (Arbeidstilsynet) må styrkes for å forebygge tidligpensjonering som følge av nye arbeidsmiljøproblemer, slike som stress og psykososialt press. Forskningen på området foreslås også styrket.Arbeidsformidlingen bør også få ressurser til karriererådgivning for eldre.Et stort antall avtalte tjenestepensjonsordninger stimulerer til å forlate arbeidsmarkedet tidlig og hindrer dermed mange i å fortsette i arbeid. Det foreslås derfor at regjeringen innleder trepartssamtaler med organisasjonene i arbeidslivet, med det mål å gi eldre bedre muligheter til å fortsette i arbeid.Med hevede aldersgrenser vil antall arbeidstakere i alderen 60-70 år i Sverige kunne økes med 40.000-50.000 i 2020. Den svenske staten vil allerede i 2015 tjene 100 millioner kroner mer og i 2020 vil det være 3.700 millioner kroner mer enn i dag.Den svenske pensjonsutredingen finnes her.