Seniorene

Kan løse mangelen på arbeidskraft

- Norge kan få problemer med å fylle «gapet» på 212.000 årsverk om 15 år med dagens arbeidsdeltakelse. Dersom seniorene fortsetter den positive trenden med å jobbe lenger, vil de kunne dekke 85.000 av disse årsverkene, sier samfunnsøkonom Terje Strøm i Ny

Av Tora Herud, 12. februar 2015

Terje Strøm i NyAnalyse. (Foto TH)

Terje Strøm i NyAnalyse. (Foto TH)

NyAnalyse presenterer de nye tallene om seniorpotensialet i notatet  «Seniorarbeidskraften i Norge mot 2030 – muligheter og potensial for samfunns- og arbeidsliv», som er laget på oppdrag for Senter for seniorpolitikk.Mange som ble født i de store barnekullene etter krigen, har gått av eller går nå av med pensjon. Og flere kommer etter. De som kommer inn i arbeidslivet nå, tilhører derimot barnekull med langt færre fødte.  – Det er bra at pensjonsreformen er i havn. Nye pensjonsregler skal stimulere flere til å jobbe lenger, og valgmulighetene har blitt større. Mange har mulighet til å ta ut pensjon fra 62 år, og samtidig fortsette å jobbe. Det har vært en positiv vekst i seniorenes yrkesdeltakelse de siste 8-10 årene. Først er det særlig behovet for arbeidskraft som øker, kostnadene i pleie- og omsorgssektoren stiger først litt senere, sier Strøm.Han mener holdningsskapende arbeid er viktig. Konkurransen står om seniorenes ønsker om å ha fri og gjøre andre ting, eller jobbe.Hovedbudskapet i den forrige regjeringens «Perspektivmelding 2013» var at Norge ville ha et stort offentlig underskudd i de offentlige finansene i 2060, dersom endringer ikke ble gjort.Størst behov i pleie- og omsorg- Det er enkelt å spå at det er i pleie- og omsorgssektoren mangelen på arbeidskraft blir størst. Den er arbeidsintensiv og kan bare delvis robotiseres. Men i tillegg kommer at det blir flere eldre. Og det er fint dersom flere eldre i arbeid kan hjelpe eldre som er avhengig av hjelp. Motoren i Norge framover blir ikke oljen alene, og det kan være sunt. Andre næringer har hatt problemer med å få tak i gode fagfolk, fordi så mange har reist til oljeklyngen, sier Terje Strøm.I notatet skriver NyAnalyse at arbeidspotensialet er størst i aldersgruppen 62 år opptil 79 år år, mens gruppen over 80 år på sikt vil øke presset på pensjonsutbetalinger og helseapparatet.Seniorene kan altså være viktige bidragsytere når de jobber lenger, betaler skatt og er med på å betale utgiftene.- Det er enda viktigere i Norge enn mange andre land, fordi vi har så lav ledighet. I tillegg er vi avhengig av arbeidsinnvandring og utvikling av ny teknologi for å jobbe smartere, sier han.- Ikke et enten ellerArbeid er god folkehelse og bidrar til sosial tilknytning. Mange drømmer om å gå av, men når tiden nærmer seg forstår også mange hvor viktig deltakelsen i arbeidslivet er, ifølge Ny Analyse.- Tall fra 2014 viser at arbeidsinnvandringen avtok mellom og gikk ned 7,9 prosent mellom 2012 0g 2013, fortsetter den å avta, vil behovet for flere seniorer i arbeid øke enda mer. Innvandringen til Norge kan dessuten komme til å gå ned fordi det går bedre i landene de kommer fra, særlig i land i Øst-Europa. Vi kan komme til å ønske oss spisset arbeidsinnvandring  til pleie- og omsorgssektoren, men vi kan også komme i etiske problemer med at vi tapper andre land for fagutdannet arbeidskraft som disse landene trenger selv, sier Terje Strøm.Han mener næringslivet har stått på for å få tak i utenlandsk arbeidskraft og ofte sørget for språkkurs slik at de kunne lære seg norsk.- I helsevesenet er det litt vanskeligere, fordi språkkunnskapene er enda (?) viktigere. Nyhetene den siste tiden har vist hvordan problemer oppstår på grunn av språkbarrierer.Yrkesdeltakelse:I 2015 er det 4,3 personer i arbeid per person over 67 årI 2030 er det ventet at det er 3,3 personer i arbeid per person over 67 årI 2040 kan det være nede i 2,8 personer i arbeid per person over 67 år(Kilde: SSB/Ny AnAnlyse)