Kompetanse

Karrierekompetanse er viktig

- Mister du jobben, er det lett å tenke Jeg som er så gammel, kan ikke få en ny jobb. Derfor er det så viktig å vite hva du trenger å kunne når du havner i den situasjonen, sier Tonje Foosnæs Gravås, seniorrådgiver i Nasjonal enhet for karriereveilednin

Av Tora Herud, 20. november 2014

Tonje Foosnæs Gravås i Vox. (Foto TH)

Tonje Foosnæs Gravås i Vox. (Foto TH)

OECD kom i vinter med rapporten “OECD Skills Strategy Diagnostic report Norway 2014”, hvor OECD peker på sentrale utfordringer i norsk kompetansepolitikk. I høst kom rapporten ”OECD Skills Strategy Action Report” med forslag til hva som kan gjøres.- Den siste rapporten foreslår at Norge utvikler et mer helhetlig system for livslang karriereveiledning, sier Tonje Foosnæs Gravås.- Unikt tilbud i NorgeUnder post 258: tiltak for livslang læring, i statsbudsjettet for 2015 skriver regjeringen følgende om dette:”Ein mindre del av løyvinga vil gå til departementet sitt arbeid med å følgje opp tilrådingane frå OECD Skills Strategy Action report. Departementet vil starte eit arbeid med ein nasjonal strategi for kompetansepolitikken.”… Vidare vil departementet setje i gang eit arbeid for å følgje opp tilrådingane frå OECD om å utvikle eit heilskapleg system for karriererettleiing, jf. også merknadane frå kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen i Innst. 12 S (2013–2014) om behov for å gjere rådgjevingstenesta og karriererettleiinga betre.”Alle landets fylker unntatt Hedmark og Oslo har karrieresentre eller planer om å opprette slike. Det skyldes at Norge satte livslang læring på agendaen rundt år 2000, etter at EU satset på “Lifelong Guidence”, eller livslang karriereveiledning..- De fylkesvise karrieresentrene ble opprettet for å gi flere tilgang til karriereveiledning. Det er egentlig unikt at Norge har et slikt tilbud. En god karriereveiledningstjeneste evner å tilpasse seg den enkeltes behov for veiledning, sier hun.De eksisterende karrieresentrene er for voksne over 19 år og finansieres og drives på ulike måter. Som oftest bidrar Nav og Fylkeskommunen økonomisk, av og til kommunene og andre sammen. Staten gir tilskudd til slike partnerskap . Nasjonal enhet for karriereveiledning i Vox har kartlagt de eksisterende sentrene i en rapport som kom i 2012.Les også: Foreløpig lite konkretKarrierekompetanseI 2008 kom EU-kommisjonen med en resolusjon som blant annet omhandlet Career Management Skills (CMS), som til norsk kan oversettes med  karrierekompetanse. Siden har nettverket European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN) jobbet for å fremme karriereveiledningstjenester som bidrar til at mennesker får den kompetansen de trenger for å håndtere karrieren sin gjennom hele livsløpet. ELGPN jobber også med å lage en veileder for utvikling av karrieretjenestene. I veilederen omtales eldre voksne for seg, fordi de har spesifikke karrierebehov. Older Adults, eller eldre voksne på norsk, omfatter en stor gruppe mennesker, fra eldre fulltidsarbeidende, eldre deltidsarbeidende, eldre arbeidsledige og pensjonister uten jobb.- Karrierekompetanse skal gjøre den enkelte i stand til å håndtere yrkeskarrieren gjennom hele livsløpet. Det handler om kompetanse til å gjøre valg, være oppmerksom på mulighetene og ha ferdigheter til å kunne håndtere overganger og ha selvinnsikt. Klare å se hvordan tidligere kompetanse og erfaring har overføringsverdi til nye yrker og nye jobber. Karriereveiledning er forebyggende arbeid. Den enkelte skal i tide kunne se at ”denne jobben” vil jeg ikke klare resten av livet, be om hjelp og få veiledning. På den ene siden må du kjenne deg selv og finne ut hva du kan. På den andre siden må du kjenne til hva som er mulighetene dine. Så gjelder det å finne ut hvordan disse to sidene kan møtes, sier Tonje Foosnæs Gravås.Målet er karrierekompetanse, middelet er læringsaktiviteter som kan gi denne kompetansen, ifølge henne. For samfunnet kan det bidra til at flere tar en  utdanning det er etterspørsel etter og finner seg en  jobb.I følge en brukerundersøkelse Vox har utført ved de eksisterende karrieresentrene, er 95 prosent av brukerne fornøyde eller svært fornøyde med veiledningen de har fått. Personer med lav utdanning har størst utbytte av karriereveiledningen. Det viser resultatene i en ennå ikke publisert rapport det ble referert til på en nasjonal konferanse for karriereveiledning i Bødø i slutten av august.