Transport og lagring rager høyest

Kvar jobbar seniorane? Nye tal fra SSB

26 prosent av dei tilsette i næringsgruppa "Transport og lagring" er over 55 år. Det visar nye tal fra Statistisk Sentralbyrå.

Av Linda Hauge, 17. februar 2020

Seniorrådgjevar Linda Hauge. (Foto: Øivind Haug)

«Transport og lagring» er den næringsgruppa som har størst andel av dei tilsette over 55 år, dersom vi ser bort frå «Jordbruk, skogbruk og fiske». 26 prosent av dei tilsette i denne næringsgruppa er over 55 år. Blant menn er andelen 29 prosent. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

Dersom vi ser på menn og kvinner kvar for seg, er «Elektrisitet, vann og renovasjon» den nest største «seniorbransjen» for menn.

Blant kvinner er det «Finansierings- og forsikring» og «Offentlig administrasjon, forsvar, sosialforsikring» som har størst andel av dei tilsette over 55 år der om lag kvar fjerde tilsette kvinne er mellom 55 og 66 år.

«Overnattings- og serveringsvirksomhet» og «Informasjon og kommunikasjon» er dei næringsgruppene med lågast andel av de tilsette over 55 år.  

Andel tilsette over 55 år etter næringsgruppe. Kilde: SSB, registerbasert sysselsettingsstatistikk 2018. Statbank, tabell 07984.