Forskning

Lav bemanning gir stress

- Dårlig samvittighet, og stress i perioder med lav bemanning, er det hjelpepleiere og assistenter opplever som mest belastende. God personalpolitikk er like viktig som definerte seniortiltak for personer over 62 år, sier forsker Eldbjørg Torsøe i Econ Pö

Av Tora Herud, 19. februar 2010

Eldbjørg Torsøe. (Foto TH)

Eldbjørg Torsøe. (Foto TH)

I rapporten ”Tidligpensjonering i pleie- og omsorgsektoren” har Eldbjørg Torsøe på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk (SSP) snakket med hjelpepleiere og assistenter ved fire sykehjem i østlandsområdet, tre kommunale og et privat. Problemstillingene var: – Hvilke aspekter ved arbeidet opplever assistenter og hjelpepleiere på sykehjem som særlig belastende?- Hvordan opplever assistenter og hjelpepleiere samt deres tillitsvalgte ulike former for tiltak og elementer i ledelse/personalpolitikk som har til hensikt å forbedre arbeidssituasjonen og trivselen? Mest belastende- I perioder med sykefravær og lav bemanning forteller ansatte at det blir tid til den helt nødvendige pleien, men at det ikke blir tid til andre aktiviteter som trening med de eldre, for eksempel. Ved sykefravær gjøres det ved sykehjemmene en avveining om det er behov for vikarer eller ikke. Det leies ofte ikke inn vikarer når det er mulig å la det være. De ansatte sier det blir en ekstra belastning for alle, men ikke så stor at de føler at de må gå på jobb selv om de er syke, sier Eldbjørg Torsøe. SeniortiltakeneDe tre kommunale sykehjemmene har definert seniorpolitiske tiltak for fast ansatte fra fylte 62 år. De ansatte kan velge mellom høyere lønn eller mer fri. To av de tre har en kombinasjon, og ved to av de tre sykehjemmene er seniortiltakene en rettighet.- Et av sykehjemmene har en frihelg ekstra fra fylte 55 år, men dette sykehjemmet kunne ikke opplyse om dette tiltaket ville fortsette fra og med 2010, sier Torsøe. Forskeren mener det er grunn til å reflektere over at:Seniortiltakene blir sett opp mot AFP-reglementet og den såkalte 85-årsregelen (dvs. at en offentlig ansatt med særaldersgrense kan gå av med pensjon når summen av alder og pensjonsgivende tjenestetid til sammen er 85 år). Mange ønsker friheten til å jobbe litt, men ikke mye.Pleie- og omsorgssektoren har mange uten fast ansettelse og at dette er en utfordring i forhold til de definerte seniortiltakene.Det er arbeidshverdagen som teller. Er nøkkelen god ledelse? God ledelse – Den gode personalpolitikken er viktig, og noen ledere er bedre enn andre. Jeg tror det kan være viktig at ansatte blir sett, og at det å få litt ekstra fri eller en bonus betyr mye. Men jeg har ikke sett på effekten av tiltakene ved disse fire sykehjemmene. Dette var ikke en effektstudie, understreker Eldbjørg Torsøe.