Aldersdiskriminering

LDO gir fullt medhold i ny sak

Tidligere advokat i Norsk Industri Brit Djupvik Semner måtte gå av fra stillingen sin dagen før hun fylte 67 år i november i fjor, men klaget over avgjørelsen til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og har fått fullt medhold.

Av Tora Herud, 2. mai 2014

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik. (Foto LDO)

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik. (Foto LDO)

LDO skriver i sin uttalelse at Norsk Industris bedriftsinterne aldersgrense på 67 år er i strid med forbudet mot aldersdiskriminering i arbeidsmiljøloven § 13-1 og likestillingsloven § 5, og konkluderer slik:Norsk Industri sin bedriftsinterne aldersgrense på 67 ar er i strid med forbudet mot aldersdiskriminering i arbeidsmiljøloven § 13-1, da vilkåret om nødvendighet og forholdsmessighet i § 13-3 annet ledd ikke er oppfylt.Norsk Industri sin bedriftsinterne aldersgrense på 67 år er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn i likestillingsloven § 5.Norsk Industri handler i strid med arbeidsmiljøloven § 13-1 og likestillingsloven av 9. juni 1978 § 3 ved at Brit Djupvik Semner ikke får fortsette i stillingen etter fylte 67 år.Norsk Industri, som er NHOs største landsforening, ønsker ikke å uttale seg nå.- Vi studerer uttalelsen og vil ikke si noe om den nå, sier kommunikasjonsdirektør Finn Langeland til seniorpolitikk.no- Det handler om helse og livskvalitetSemners advokat, Erik Råd Herlofsen, partner i advokatfirmaet Ræder, sier saken har likhetstrekk med saken til NRK-journalist Steinar Mediaas, som han også representerer, men at Semners sak i tillegg omfatter kjønnsdiskriminering.- Brit Djupvik Semner har jobbet i Norsk Industri i mange år og ingen har sagt noe negativt om hennes arbeidsinnsats. Arbeidsgiver begrunner således oppsigelsen utelukkende med den bedriftsinterne aldersgrensen på 67 år. LDO sier i sin uttalelse at denne aldersgrense er unødvendig og derved diskriminerende. De tar avstand fra Høyesteretts uttalelser i den såkalte Gjensidige-saken, hvor Gjensidiges bedriftsinterne aldersgrense på 67 år ble godkjent, og legger i stedet mer vekt på en nyere dom, hvor Høyesterett kom til at en tariffestet aldersgrense på 60 år for helikopterpiloter i Nordsjøen var ulovlig. Dette handler om livskvalitet, og helse. En aldersgrense på 67 år er dessuten diskriminerende, ulogisk, uverdig og unødvendig, sier Erik Råd Herlofsen.LDO mener dessuten at den bedriftsinterne aldersgrensen i Norsk Industri var for dårlig kommunisert. – Først etter at jeg hadde fått varsel om fratreden, ble det lagt ut informasjon om 67-års aldersgrense på  intranettet. Det sto ingenting om aldersgrensen i min arbeidsavtale, i arbeidsreglementet eller i pensjonsavtalen. Derfor la jeg til grunn at det var 70 år som gjaldt for meg, sier Brit Djupvik Semner.Andre ansatte skal dessuten ha fått lov til å fortsette i arbeid for Norsk Industri etter fylte 67 år, enten som ansatt eller som innleid..Også kjønnsdiskriminering, mener LDOBrit Djupvik Semner mangler flere år for full opptjening i folketrygden fordi hun var ute av arbeidslivet på grunn av omsorg for barn. Fordi hun er født før 1954 får hun ikke godskrevet pensjonspoeng for omsorg av små barn etter folketrygdloven. Dette medfører at hun ikke har rett til 66 prosent av sluttlønnen i pensjon, men kun 53 prosent.- Tjenestepensjonsordningen i Norsk Industri er knyttet til folketrygden og det er derfor den får en slik negativ virkning for meg. Selv om pensjonsreformen er utformet kjønnsnøytralt, rammer den kjønnsskjevt, sier Semner, som måtte slutte dagen før hun fylte 67 år.Ombudet uttaler:”…en aldersgrense på 67 år vil således særlig ramme kvinner født før 1954”. Ombudet finner i saken også grunn til å bemerke at 67-årsaldersgrensen er vanskelig å forene med prinsippet i pensjonsreformen om at det kan opptjenes pensjon fram til 75 år. Verken Gjensidige-dommen eller Helikopterpilot-dommen tar opp dette spørsmålet, da disse sakene gjaldt forhold fra før pensjonsreformen trådte i kraft 1. januar 2011.- Jeg er frisk og sprek og har god helse, og føler meg ikke ferdig med arbeidslivet. Derfor var oppsigelsen overraskende. Jeg ville gjerne ha fortsatt. Vi har dessuten fått en viktig pensjonsreform, som handler om arbeidslinjen, sier Brit Djupvik Semner, som håper Norsk industri vil respektere uttalelsen og snarest mulig gi henne jobben tilbake.Fakta:Gjensidige-dommenI denne dommen kom Høyesterett i 2011 til at den bedriftsfastsatte aldersgrensen på 67 år var lovlig fordi den hadde et saklig formål, at den var godt kommunisert, konsekvent praktisert og var kombinert med en god pensjonsordning.Helikopterpilot-dommenHøyesterett kom i 2012 til at en tariffestet 60-årsgrense for helikopterflygere, var ulovlig all den tid den offentlige sertifikatgrensen var 65 år. I tillegg gikk Høyesterett et viktig skritt videre og uttalte at til tross for at pilotene hadde en svært god pensjonsordning, hadde deltakelse i arbeidslivet og behovet for å bruke ferdigheter og evner en selvstendig verdi. Om hensynet til en verdig avgang uttalte Høyesterett at plikten til å forlate stillingen ved fylte 60 år ikke var nødvendig for å oppnå en verdig avgang.