Lederes oppfatninger

Lederne liker sine seniorer

Åtte av ti ledere mener seniorer presterer like godt som yngre arbeidstakere. De eldste lederne er mest positive til sine seniorer.

Av Berit Solli, 2. desember 2021

teacher

Ledere opplever sine ansatte i 70-årene positivt. (iStock)

Lederne i offentlig og privat sektor er gjennomgående svært positive til seniorene de har ansatt. Det viser ledernes svar på påstander om deres seniorers prestasjoner, brukbarhet, produktivitet og om seniorene er krevende å lede.

Like gode prestasjoner

Ipsos har bedt lederne ta stilling til utsagnet «Arbeidstakere over 60 år har minst like gode arbeidsprestasjoner som dem under 60 år». 79 prosent sier seg helt eller delvis enig i utsagnet. 52 prosent svarer helt enig, mens 28 prosent er delvis enig. 10 prosent er helt eller delvis uenig. Tidligere har enig-andelen vist en svakt økende tendens siden 2017.

I år derimot, ser vi at enig-andelen har sunket med syv prosentpoeng siden ifjor. Bakgrunnsvariabelen som gir størst utslag her er lederens egen alder. 86 prosent av ledere på 60 år eller eldre er enig i påstanden, mens graden av enighet synker med alderen – ned til 68 prosent for ledere under 40 år.

Mange 70-åringer er like gode

Ipsos har videre presentert lederne for påstanden «Mange 70-åringer kan yte like mye i jobb som folk som er 10-15 år yngre». Det er spesielt relevant å måle holdninger også til 70-åringer, ettersom pensjonsreformen har gjort det lønnsomt å arbeide lenger.

Dette spørsmålet har vært stilt til lederne siden 2005 og hele tidslinjen er presentert i figur 14. Ipsos ser en tiltagende positiv holdning til 70-åringers arbeidskapasitet fra 2015 og fram til 2019. I årets undersøkelse går andelen som er enig i påstanden om at 70-åringer kan yte like mye i jobb som folk som er 10-15 år yngre imidlertid noe ned.

Seniorer kan brukes til like mye

Ipsos har videre bedt lederne vurdere utsagnet «Jeg kan ikke benytte eldre arbeidstakere til like
mye som yngre».

En tredel (33 prosent) av lederne er helt eller delvis enig i dette. Samtidig svarer hele 56 prosent at de er helt eller delvis uenig i dette.

En større andel av ledere i privat sektor (36 prosent) er helt eller delvis enig i at de ikke kan benytte eldre arbeidstakere til like mye som yngre, sammenlignet med ledere i offentlig sektor (22 prosent). Det er noe forskjell mellom kommunale og statlige ledere; 24 prosent av kommunale ledere er helt eller delvis enige i dette, mot 14 prosent av statlige ledere. Det er tilsynelatende ingen variasjon på dette spørsmålet som skyldes størrelse på bedrift/virksomhet eller omsetning/budsjett.

Seniorer er produktive nok

«Eldre arbeidstakere er ikke produktive nok» er neste påstand lederne blir bedt om å vurdere. Her svarer 12 prosent at de er helt eller delvis enig i påstanden, mens 77 prosent er helt eller delvis uenig. Det store flertallet er altså uenige i påstanden, og kun ni prosent svarer at de verken er enig eller uenig.

Dersom vi deler opp utvalget mellom lederne i privat og offentlig sektor fremkommer det noen forskjeller. Selv om andelen som er enig i at eldre arbeidstakere ikke er produktive nok er nokså lav blant lederne i privat sektor (14 prosent), så er den likevel nesten tre ganger så høy som blant lederne i det offentlige (fem prosent). Det er få forskjeller mellom ledere i kommuner/fylkeskommuner og ledere i staten.

Om vi ser til bransjeforskjeller viser det seg at ledere i bransjene Industri (14 prosent) og Handel (17 prosent) oftere er helt eller delvis enig i påstanden, mens det motsatte gjelder ledere innen Helse- og sosialtjenester (fire prosent).

Eldre er mindre krevende å lede

Svarfordelingen til den siste påstanden fremgår av figuren under. Her spurte Ipsos lederne om de var
enige eller uenige i at «Eldre arbeidstakere er krevende å lede».

En av fire ledere helt eller delvis enige i at eldre arbeidstakere er krevende å lede. Til sammenligning svarer hele 62 prosent at de er helt eller delvis uenige, mens 13 prosent er verken enige eller uenige i påstanden.

En høyere andel blant lederne i det private (25 prosent) sier seg helt eller delvis enig i påstanden, enn hva som er tilfellet blant lederne i det offentlige (16 prosent).

Det finnes også noen forskjeller etter størrelsen på bedriften/virksomheten som lederne arbeider i. Flere av lederne med få ansatte er enig i påstanden om at eldre arbeidstakere er krevende å lede sammenlignet med ledere med mange ansatte. Blant ledere med 10-14 ansatte er 24 prosent helt eller delvis enig i påstanden, mens tilsvarende andel blant de med over 50 ansatte er 14 prosent.

Hele barometeret

Les mer i barometer-rapporten her. Resultatene som er presentert i denne nettsaken finner du på sidene 32-35.

*

Ledere delt i oppfatningen om aldersgrense

Fakta

Norsk seniorpolitisk barometer 2021 – Lederundersøkelsen er en spørreundersøkelse blant 1200 ledere om oppfatninger om eldre arbeidstakere.

Barometeret er blitt utført av Ipsos på oppdrag for Senter for seniorpolitikk siden 2003. Ledere og yrkesaktive blir spurt annethvert år. I år er det ledernes tur.