Schenker Norge AS, tidligere Linjegods.

Linjegods gir full seniorpakke.

For å unngå skrekkscenario nummer én: galopperende sykefravær, rekrutteringssvikt og tap av verdifull kompetanse, har Linjegods lagt bredsiden til for å holde på seniorene. En ny tiltakspakke omfatter alt fra tekniske hjelpemidler i terminalarbeidet til vern mot tunge arbeidstidsordninger og bonuser som stiger med avgangstidspunktet.

Av Webmaster, 20. mars 2003

– Alt for mange tar ut Avtalefestet pensjon eller ender som uføre. Vi er nede i en gjennomsnittlig avgangsalder på 58, 5 år, opplyser organisasjonsdirektør Asbjørn Aanesen.Bortimot halvparten av de ansatte velger AFP ved første anledning. Det er en utvikling Linjegods ser seg tjent med å bremse.Varsellampene begynte å blinke på slutten av nittitallet. Fremskrivninger av arbeidsstokkens alderssammensetning viste at transportbedriften på samme måte som resten av arbeidslivet, kan få store rekrutteringproblemer de nærmeste ti årene, om den ikke gikk sin egen personalpolitikk etter i sømmene. Statistikken viser at antall 20-35 åringer nærmest vil være i fritt fall i kontrast til ”klatrerne” mellom 50 og 67 år. Tunge løft i kombinasjon med høyt arbeidspress, gjør ikke minst terminalarbeiderne predisponert for tidlig avgang. Etter en flerårig prosjektperiode, presenterer bedriften nå en serie med tiltak som skal lose utviklingen inn på rett spor. Men det nytter ikke bare med enkelttiltak, mener AanesenAlder intet tema– Det må en gjennomgripende kulturendring til i organisasjonen. Vi trenger både tiltak for å forebygge slitasje og uhelse og gulrøtter for å gjøre det attraktivt å bli. I tillegg må vi endre våre holdninger til alder og livsløpets ulike utfordringer, sier organisasjonsdirektøren– Hvor mye verdt er seniorpolitikken hvis dere må legge ned en terminal og ansatte må permitteres?– Å innføre seniorpolitiske prinsipper i personalpolitikken, er ikke det samme som utstede garanti mot at også eldre kan miste jobben ved nedbemanning. Det vi sier er at alder ikke skal være noe kriterium i seg selv hvis noen må gå. Alder skal rett og slett ikke være noe tema i Linjegods, sier Aanesen.Synet på ny teknologi går i samme leia: – Vår grunnleggende holdning er at gevinsten ved innføring av nye teknologi ikke skal brukes som ledd i nedbemanning, men for å bedre helsen til de ansatte slik at de varer lenger, sier Aanesen.Redusert arbeidstidVirksomheten har lagt vekt på å forankre den personalpolitiske strategien i alle ledd i organisasjonen. Både ledere, verneombud og tillitsvalgte har vært gjennom opplæring. Tillitsvalgt og prosjektkonsulent Hans-Egil Myhre reiser når rundt på terminaler over hele landet og ”selger” tiltakspakken. Han fremstår selv som et levende eksempel på hva flere års innsats som godsekspeditør kan gjøre med kroppen. Etter cirka 25 års innsats satte en vond skulder foreløpig stopp for løft i tungvektsklassen. Isteden fikk han tilbud om en enklere tjeneste.Skjerming mot tunge arbeidstidsordninger og stress er en del av pakken. Konkret kommer dette til uttrykk ved at ansatte over 62  med minst  ti års ansiennitet, kan velge å redusere arbeidstiden til 80 prosent med 90 prosent lønn, eller å gå over fra tunge skift til normalarbeidstid med lønnskompensasjon.Myhre medgir at veien ikke er fri for dilemmaer: Det er ikke arbeidsoppgaver nok av den mer enkle sorten om alle skulle ha behov for det. Han mener likevel at mye kan oppnås gjennom forebyggende arbeid.– Hvordan har du tedd deg for å holde deg i form? spør jeg når jeg er ute og snakke med folk. Vi kan aldri frata folk hovedansvaret for å ta vare på egen helse ved for eksempel å bruke løfteutstyret riktig, sier han.Forgubbing?Personalsjef Geir Flatekvål sier at Myhre er et bevisst valgt som konsulent.– Hans-Egil kjenner Linjegods ut og inn og har legitimitet i bedriften. Hadde det kommet et menneske utenfra, hadde ikke troverdigheten vært den samme. Vi vil signalisere at vi ønsker å satse på egne krefter. Det er jo blant annet dette seniorpolitikk handler om, sier han.– Er dere ikke redd for forgubbing?– Vi ser ingen motsetning mellom seniorpolitikk og ønske om å rekrutter nye, unge medarbeidere. Utgangspunktet er at rekruttering stadig blir vanskeligere fordi arbeidsstyrken eldes. Fremstår vi som en bedrift der vi evner å ta vare på arbeidskraften, vil det kunne gi oss et konkurransefortrinn nå vi i fremtiden skal kjempe om nye rekrutter, sier Flatekvål.Thormod Larsen er enig. Han har fartstid fra 1973, og er i dag distribusjonssjef i region Oslo. I august fyller han 62 , men har ingen planer om snarlig retrett. Det viktigste for meg har vært at bedriften har vist i handling at den er villig til å satse på egne krefter. Det har  motivert meg til å holde koken. Men du må få beskjed tidlig i karrieren om at du er verdt noe også etter fylte 60. Ellers girer man ned for tidlig og stagnerer, sier han.Fakta.Linjegods´ tiltakspakke er flerdelt og inneholder både bevisstgjøringstiltak, forebyggende helsetiltak, incitamentsordninger og en strategi for gjennomføring og oppfølging. Eksempler er:Bevissthet om aldersblanding som suksesskriterium Teknisk hjelpemidler i terminalarbeidet, treningsmuligheter etc. for å forebygge sykefravær Enklere tjeneste med lønnskompensasjon for å skjerme mot tunge arbeidstidsordninger Milepælsamtaler og utvikling av egne seniorstillinger Deltid i kombinasjon med avtalefestet pensjon Avgangsbonus som øker jo lenger du venter med å gå av fra fylte 65 år Egne samlinger for 57-åringer for å motivere til å stå til ordinær pensjonsalder Kurs i forberedelse til pensjonsalderenKontaktperson:  Asbjørn Aanesen e-post:  asbjorn.aanesen@schenker.com