70-årsgrensen

litt naturstridig

- Det er lettvint å praktisere automatikkordninger, men det er ingen automatisk sammenheng mellom yteevne og nominell alder. Det at vi ikke strekker til kan inntreffe langt tidligere enn 70 år. Jeg tror vi kan klare oss uten 70-årsgrensen. Men det vil kre

Av seniorpolitikk, 23. januar 2009

Arbeidsmiljøloven har en regel som innebærer at stillingsvernet i praksis faller bort ved fylte 70 år. I St.m. nr. 6 (2006-2007): Om seniorpolitikk Seniorane – ein ressurs i norsk arbeidsliv, varslet regjeringen at den ville se nærmere på denne bestemmelsen. Arbeids- og inkluderingsdepartementet har utredet problemstillingen. Utredningen har vært fulgt av en referansegruppe, bestående av partene i arbeidslivet og andre interesseorganisasjoner. Høringsfristen er 30. januar. – Ta hensyn til aldersspredningInge Lønning rammes som folkevalgt ikke av 70-årsgrensen i Arbeidsmiljøloven. 70-åringen kjemper om fortsatt plass på Stortinget etter valget til høsten. Nominasjonskomiteen i Oslo Høyre har satt Lønning på tredje plass og Nikolai Astrup (30) på fjerde. De to vant dermed fram foran henholdsvis Michael Tetzschner (54) og Afshan Rafiq (33), ifølge Aftenposten. Endelig nominasjonsmøte er 23. februar. På spørsmål om hvordan han tror det går, svarer Lønning at han følger Doris Day-prinsippet: -Det som skjer, det skjer, og at Høyre er opptatt av at det skal være konkurranse. – Jeg tror det er klokt av alle partier å ta hensyn til aldersspredning når de setter opp sine valglister. Vi har en utvikling i befolkningen der antall eldre øker mer enn antall yngre. Da er det et paradoks at gjennomsnittsalderen på Stortinget de siste 25 årene har sunket med 8 år, samtidig som den blant velgerne har økt med 8 år. Et mer i øyenfallende eksempel er den sittende regjeringen. Ved tiltredelsen var kun én av 19 statsråder over 50 år. Forskningsminister Tora Aasland er kommet til senere, sier Inge Lønning. – Det var enighet om pensjonsreformen som legger opp til at folk skal kunne bruke ressursene sine så lenge som mulig. Men alle har ikke tatt det budskapet helt inn over seg, fortsetter han.Demokratisk underskuddI 2005 sa Statens seniorråd følgende i ”Ny seniorpolitikk – en handlingsplan for aktiv hverdag”: ”Underrepresentasjon av kvinner ble i sin tid ansett som et alvorlig demokratisk underskudd. Dagens underskudd av eldre betyr at vi fortsatt lever i et ufullstendig demokrati. Hver fjerde velger i landet er over 60 år. Likevel nomineres svært få eldre på valglistene. Partiene oppfordres til å kvotere eldre i sine nominasjonsprosesser”. I 2009 er det to representanter over 67 år på Stortinget, Inge Lønning (H) og Per Ove Width (FrP). – Folk over 67 år er ingen ensartet gruppe som tenker likt. Det må være noen blant de 169 stortingsrepresentantene som de eldste velgerne kan identifisere seg med. Alle som har en alder som min, har en kunnskap om det å være ung. De unge mangler tilsvarende kunnskap  om eldre, sier Lønning.- Klarer oss uten 70-årsgrensenUtredningen som nå er på høring drøfter:  om 70-årsgrensen i arbeidsmiljøloven bør holdes uendret eller endres til for eksempel 73 eller 75 år. om virksomhetenes mulighet til å fastsette særskilt lavere avgangsalder bør underlegges nærmere vilkår. Inge Lønning sier han ikke har noen bastant oppfatning om hvor en øvre aldersgrense skal gå.- 70-årsgrensen ble til i en annen samfunnssituasjon. Yrkesgrupper som politiet og militæret har særaldersgrenser fordi det ble stilt store krav til det fysiske. I dag er dette i realiteten helt annerledes. Levealderen har økt betydelig og 60-åringer har langt bedre helse enn før. Men aldersgrensene oppfattes som goder og rettigheter, og fagorganisasjonene vil holde på dem. Jeg mener slike avtalefestede rettigheter til enhver tid må reforhandles. De som ønsker å fortsette bør få muligheten til det, sier han. Lønning mener vi kan klare oss uten 70-årsgrensen.- Vi har pensjonsrettigheter som er og må være koblet opp mot alder og opptjeningstid. Men det er ingen automatisk kobling mellom yteevne og nominell alder i forhold til arbeid. Det hender yteevnen avtar hos unge, og det hender at den øker hos eldre, selv om tempoet nok avtar etter fylte 60 år. En 17-åring og en 70-åring løper ikke 100-meteren like fort, sier han. På spørsmål om hva vi kan gjøre for å øke eldre arbeidstakeres status i samfunnet svarer Stortingets eldste:- Vær aktiv. Nekt å la kalenderen bestemme hva du får lov til og ikke får lov til. Vi som er eldst må bli mindre servile og ikke akseptere grenser. Amerikanerne er helt suverene på dette området. Da jeg var 68 år hadde vi besøk av en delegasjon fra Capitol Hill. Under middagen snakket jeg med en av dem som da var 79 år. Da han fikk høre at jeg var den eldste på Stortinget, lurte han på om jeg jobbet i en barnehage.  Dokumentene som er omtalt i saken, ligger her.