Danske oppsigelser

Må betale erstatning for aldersdiskriminering

Danmark – tre nye rettsavgjørelser er avsagt om aldersdiskriminering. Foreløpig er det kun en sak hvor domstolen er kommet til at det forelå aldersdiskriminering, men det er 32 nye saker under forberedelse for domstolene i Danmark.

Av Erik Råd Herlofsen, partner i advokatfirmaet Ræder, 20. januar 2009

Erik Råd Herlofsen. (Foto Siv-Elin Nærø)

Erik Råd Herlofsen. (Foto Siv-Elin Nærø)

Sak 1: Oppsagt saksbehandler, 65 år Aldersdiskriminering – den første danske rettsavgjørelse som gir en ansatt medhold i at hun ble aldersdiskriminert, ble avsagt i fjor høst av Københavns byrett. Retten kom til at oppsigelsen av en 65 år gammel ansatt som ble oppsagt utelukkende på grunn av sin alder var diskriminerende og arbeidsgiver ble dømt til å betale en erstatning på kr 260.000,- med tillegg av renter og omkostninger.FaktumDen kvinnelige medarbeideren var ansatt som saksbehandler i en fagforening og hadde arbeidet der siden 1986. Det forelå ingen avtale om fratredelse ved fylte 65 år, men i tariffavtalen fremgikk det at kvinnen var omfattet av virksomhetens pensjonsordning. I 2004 ble den ordinære pensjonsalderen i Danmark satt ned fra 67 år til 65 år og foreningen hadde deretter praktisert dette slik at de ansatte måtte fratre ved fylte 65 år.Personalhåndboken var imidlertid ikke oppdatert og det fremgikk av denne at fratredelsesalderen i foreningen var ved fylte 67 år. Kvinnen ble på bakgrunn av oppnådd pensjonsalder oppsagt i forbindelse med sin 65 års dag, samtidig som hun ble tilbudt et kortvarig vikariat med samme arbeidsoppgaver som hun tidligere hadde utført.DommenKøbenhavn byrett viste for det første til at oppsigelsen var i strid med personalhåndbokens fratredelsesregel ved fylte 67 år og at dette alene viste at oppsigelsen var i strid med reglene som forbyr aldersdiskriminering. Retten kom videre til at det vikariatet som ble tilbudt den ansatte, satte den ansatte i en vesentlig dårligere stilling enn ved fast ansettelse. Det var derfor tale om reell forskjellsbehandling basert på alder og arbeidsgiver ble derfor dømt til å betale erstatning. Det ble således ikke lagt vekt på at den ordinære pensjonsalder var 65 år. Sak 2: Oppsagt regnskapsmedarbeider, 60 år Ikke aldersdiskriminering. Selv om den eldste ansatte sies opp først ved nedbemanninger, behøver ikke dette i seg selv å være brudd på reglene om aldersdiskriminering. Dette kom fram i en nylig avsagt dom i den danske sø- og handelsretten.FaktumEn 60 år gammel kvinne, som hadde vært ansatt i virksomheten siden 1984, var den første som ble oppsagt da arbeidsgiver fikk økonomiske problemer. Kvinnen arbeidet med regnskap og administrasjon og hadde fått gode evalueringer. Da hun ble oppsagt, ble hun takket for sin store innsats gjennom mange år og fikk også en sjekk på kr 5.000,- med på kjøpet. Hennes arbeidsoppgaver ble deretter overtatt av kontorets IT-medarbeider. DommenRetten la vekt på at de øvrige ansatte som ikke hadde blitt oppsagt, hadde særlige kvalifikasjoner som virksomheten hadde større bruk for og at kvinnen var oppsagt på bakgrunn av sine kvalifikasjoner og arbeidsoppgaver og ikke på grunnlag av sin alder. Virksomheten ble derved frifunnet for brudd på reglene om forskjellsbehandling på grunn av alder. Retten kom imidlertid likevel til at oppsigelsen var usaklig. Dette fordi kvinnens arbeidsoppgaver var overtatt av en mindre kvalifisert IT-medarbeider med langt kortere ansiennitet, samtidig som hun ikke var tilbudt oppgradering av sine IT-kunnskaper.Hun fikk derfor stillingen tilbake og 4 måneders lønn i erstatning. Sak 3: Arbeidssøker, 55 år Ikke diskriminering. Byretten i Holbæk avsa like før jul en dom som konkluderte med at en kommune ikke hadde opptrådt diskriminerende, dette på tross av at den hadde nektet en 55 år gammel kvinne en stilling i kommunen med den begrunnelse at kommunen grunnet høy gjennomsnittsalder trengte flere yngre ansatte.FaktumKvinnen, som var ansatt som vikar i kommunen, søkte på flere utlyste stillinger, men ble aldri innkalt til noe intervju. På forespørsel fra kvinnen, svarte kommunen skriftlig at den var forpliktet til å ta hensyn til det kommende generasjonsskiftet som snart vil skje, da de fleste ansatte var eldre erfarne saksbehandlere som vil pensjoneres i løpet av de kommende år. Kvinnen mente seg derved aldersdiskriminert og saksøkte kommunen og krevde erstatning. Retten fant imidlertid basert på vitneforklaringene at den egentlige årsaken til at kvinnen ikke hadde blitt innkalt til intervju, var at hun ikke hadde de kvalifikasjoner kommunen har etterspurt i stillingsannonsene. Selv om kommunens brev ga grunnlag for å tro at aldersdiskriminering hadde funnet sted, medførte således vitneforklaringene fra kommunens representanter at domstolen ikke fant det bevist at kommunen hadde lagt vekt på kvinnens alder i ansettelsesprosessene. Kommunen ble derfor frifunnet. (Det er p.t. ikke avgjort om saken blir anket).KommentarDe danske regler på dette området, inntatt i den danske Forskelsbehandlingsloven, tilsvarer stort sett de norske diskrimineringsreglene i arbeidsmiljøloven og avgjørelsene er således av interesse også sett med norske øyne. Når det gjelder oppsigelser må disse, i tillegg til å være saklig begrunnet, heller ikke må være i strid med reglene som forbyr forskjellsbehandling blant annet på grunn av alder. Avgjørelsen fra København byrett er særlig interessant i forhold til spørsmålet mellom oppnådd pensjonsalder og pliktig fratredelsesalder. Retten kom til at oppnådd pensjonsalder ikke innebærer at man plikter å fratre. Dette i motsetning til avgjørelsen avsagt av Nedre telemark tingrett i september 2008, hvor retten kom til at to sjømenn pliktet å fratre ved fylte 62 år: Sjøfolk tapte sak mot rederi. Sistnevnte dom er for øvrig påanket og forventes behandlet av Agder lagmannsrett i løpet av året.Det er i følge Dansk Radio ytterligere 32 saker under forberedelse i det danske rettsapparatet, blant annet en sak mot Hillerød kommune som tilbød sluttpakker kun til ansatte over 55 år. Denne saken er svært interessant sammenlignet med sluttpakkene som er gitt i StatoilHydro til ansatte over 58 år. Vi vil også i tiden framover se en rekke tilsvarende saker i norske domstoler.