Ny forskning

Mange har et hav av erfaring å dra veksel på når det trengs

Høyt sykefravær, tidlig uføretrygd og tidlig pensjonering. Passer jobb i barnehage egentlig for seniorer?

Av Tora Herud, 23. mai 2017

Fafo-forsker Tove Midtsundstad. (Foto Dag W. Grundseth)

Fafo-forsker Tove Midtsundstad. (Foto Dag W. Grundseth)

Etter barnehageforliket i 2003 har Norge fått full barnehagedekning med 300.000 plasser. Fram til 2014 økte antall ansatte fra 65.000 til 94.000. De fleste ansatte er kvinner. Andelen menn økte fra 8,8 prosent til 11,3 prosent i de ti årene fram til 2015, og det er flere eldre arbeidstakere i offentlig barnehager enn i privat.Ifølge SSBs sysselsettingsstatistikk er nærmere én av fem barnehageansatte i dag over 50 år, og andelen øker. Til sammen er 20.000 ansatte over 50 år, og de fleste seniorene i kommunale barnehager er ufaglærte kvinner i assistentstillinger.- Seniorene er i alderen 50 til 74 år. Antallet i aldersgruppen 55 til 61 år som jobber i barnehage har doblet seg på ti år. Det skyldes dels økningen i antallet barnehager, men også at vi har fått en økende andel barnehager med lang fartstid, og med det mange ansatte med lang ansiennitet. For mange av de eldste med lite utdanning utover grunnskole har det også vært få andre muligheter i arbeidsmarkedet. Alternative jobber for ufaglærte er gjerne i butikk eller pleiehjem. Mangel på utdanning kan derfor ha hindret mobilitet.- Noen steder har mange derfor jobbet sammen i 30 år. De har blitt en gjeng. Noe som oppleves som positivt, men som også kan påvirke den enkeltes valg om tidlig eller sen avgang, avhengig av hva de andre gjør, sier forsker Tove Midtsundstad i Fafo, som sammen med Hanne Bogen og Åsmund Hermansen, står bak rapporten «Jobb i barnehage – passer det for seniorer?»- Ikke så slitsomt – og vi har kropp til å jobbe her- Ingen av de spurte i vår undersøkelse klagde på arbeidsmiljøet, bortsett fra støy. Men husk på at dette arbeidet er veldig variert. Det er langt mer enn bæsjebleier og sutrete unger. Det er mange muligheter for ulike kreative aktiviteter, både ute- og inne. De ansatte får derfor rikelig anledning til å bruke ulike sider av seg selv. Men det er også krevende. De ansatte må være konstant påkoblet, være til stede, se barna, lytte og passe på hele tiden. Det er et stort ansvar. Det er da også vårt inntrykk at barnehageansatte er noe mer opptatt av barn, enn folk flest, og noe av grunnen til at de valgte jobben i utgangspunktet, sier hun.Fafo har i undersøkelsen ikke sett spesielt på forholdet deltid-heltid, men mange i denne bransjen jobber deltid.- Det er da kanskje også lettere å få aksept for tilpasset arbeidstid eller det å være tilkallingsvakt i et kvinnemiljø. Mange av de ufaglærte valgte også barnehagejobben under eller like etter småbarnsperioden, fordi den ga stor fleksibilitet og var nær hjemmet. Dessuten synes «nesten alle» at de kan noe om barn, så terskelen var lavere.- Seniorene vi snakket med trives i jobben og synes de mestrer den godt. De kobler det til at de er trygge og mer erfarne. De kan jobben, og har er repertoar av løsninger å ta av i kinkige situasjoner. Mange har da også et lager av erfaring de kan dra veksler på når det trengs, og som også de yngre drar nytte av, fortsetter Midtsundstad.Økt utdanningskravKravene til utdanning i barnehagene har økt, og det er ikke så lett nå som før for ufaglærte å få en slik jobb. Men det er heller ikke så lett for nyutdannede barne- og omsorgsarbeidere å finne sin plass.- Det er et tett kvinnemiljø i barnehagene, med liten grad av arbeidsdeling. Det kan derfor for nyutdannede, være vanskelig å argumentere for en viss arbeidsdeling etter kompetanse, særlig overfor eldre ansatte med lang erfaring.Høyt sykefravær gir mer sykefraværI rapporten vises det til tall fra KLP om at mange barnehagelærere og assistenter uføretrygdes før de fyller 62 år.- Vi vet ikke hva årsakene til det er. Barnehagen har imidlertid vært en lettvint vei inn i arbeid for mange, også for dem med noen helseproblemer. Men det kan også være at alle ikke tåler de fysiske arbeidsbelastningene, som er der. De Fafo intervjuet var da også de som hadde «holdt ut» lengst. De er derfor ikke helt representative. Sykefraværet er høyt i følge KS, i snitt på 12,5 prosent, selv om det varierer veldig mellom barnehager. Variasjonen kan skyldes både ledelse, organisering og miljø. Det de selv la vekt på var at høyt sykefravær i seg selv genererer mer sykefravær, blant annet fordi det kan være vanskelig å få tak i eller finansiert vikarer, sier Midtsundstad. De som er på jobb får derfor dobbel byrde.Ektefelle eller helse avgjør avgangSelv om mange av dem Fafo intervjuet var i 60-årene, viser statistikken at barnehageansatte pensjonerer seg relativt tidlig. For mange er tidspunktet for å slutte i jobben knyttet til når ektefellen slutter, og han er gjerne eldre, men primært er det helsa som avgjør.Barnehagejobb for seniorer?Fafo besøkte IA-virksomheter i offentlig sektor.- Disse må ha en seniorpolitikk, og generelt har barnehagene de samme ordningene som andre kommunalt ansatte har. Det dreier seg om alt fra ekstra ferie og fridager, redusert arbeidstid med lønnskompensasjon til trim i arbeidstida. De arbeidstakerne vi møtte hadde likevel ikke noe behov for særbehandling, sa de, ut over det å føle seg verdsatt.Så til spørsmålet i navnet på rapporten: Passer jobb i barnehage for seniorer? lurer vi.- Ja! Jobb i barnehage passer bra for seniorer, men, som noen sa, du må ha god fysikk for å jobbe der. Du må klare å løfte, bøye deg, krabbe på gulvet, trille vogn og gå på tur. Jeg tror også seniorene er en berikelse for barnehagene og for barna. De er ofte tålmodige, trygge voksne med livserfaring. Alle barn har jo heller ikke besteforeldre i nærheten, sier Tove Midtsundstad.