Mangfoldsledelse

Mangfold er en fordel for seniorene

Kjønn, etnisitet og alder, mangfoldet blir et kjennetegn ved fremtidens arbeidsliv. Og det er en fordel for seniorene, mener BI-ekspert, Laura E. Mercer Traavik. 

Av Ulf peter Hellstrøm, 9. november 2016

Laura E. Mercer Traavik snakker engasjert om hvordan de fremtidige strukturene kan bygges opp i et arbeidsliv preget av mangfold. Her fra et frokostseminar i Oslo nylig. (Foto Ulf Peter Hellstrøm)

Laura E. Mercer Traavik snakker engasjert om hvordan de fremtidige strukturene kan bygges opp i et arbeidsliv preget av mangfold. Her fra et frokostseminar i Oslo nylig. (Foto Ulf Peter Hellstrøm)

 Mangfoldet innebærer krav til oss alle, og ikke minst til lederne i arbeidslivet. En ledelse som bidrar til mangfoldet krever både kompetanse, erfaring og de riktige holdningene, mener førsteamanuensis Laura E. Mercer Traavik. Hun underviser ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI.Norske organisasjoner og samfunnet kjennetegnes allerede av økt mangfold. Det innebærer at norske ledere egentlig ikke har noe valg. De må bli gode på å lede medarbeidere med ulik bakgrunn, alder, religion osv. Det mener Traavik.Styrker seniorene- Ledere må være flinke til å styre organisasjoner der medarbeiderne har ulik bakgrunn og interesser. Det blir en fordel for seniorer å ha ledere som på denne måten er lydhøre for medarbeidere med ulik bakgrunn, inkludert en aldersmessig sammensatt gruppe medarbeidere. Altså også dem som omtales som seniorer, sier Traavik.Den canadiske forskeren ved BI holdt nylig et innlegg på et frokostseminar om fremtidens gode arbeidsplass, arrangert av Arbeidstilsynet.Traavik er selv en representant for det økte mangfoldet som de mange innvandrerne har skapt i norsk arbeidsliv. Siden årtusenskiftet har mangfoldet økt kraftig, blant annet gjennom innvandring.Fafo-rapporten «Mangfold og likestilling i arbeidslivet» fastslo allerede for seks år siden at antallet innvandrere i arbeidslivet hadde passert 250.000 personer etter en årlig innvandringstakt på minst 10.000 personer per år siden år 2000.Vi vet at innvandringen økte til dels kraftig i de påfølgende årene, i hvert fall fram til fallende oljepriser skapte et kaldere klima for vekst og investeringer i arbeidslivet. Anslag fra Statistisk sentralbyrå viser at innvandrerne utgjør over 13 prosent av en befolkning som allerede har passert 5,2 millioner mennesker. I tillegg kommer en mindre gruppe personer som er født i Norge av innvandrerforeldre.Krav til lederneDet krever adskillig å bygge en organisasjon der medarbeiderne har ulik bakgrunn og ulike prioriteringer, mener BI-forsker Traavik. Arbeidslivsforskerne har tallrike eksempler på at lederne må legge seg ekstra i selen for å lykkes.Traavik peker på ulike faktorer som må være på plass for å sikre mangfoldet. Medarbeidere med ulik alder er en av faktorene. Kjønn er en annen faktor. Det finnes bransjer der mannsdominansen fortsatt er stor, eller yrker der kvinnene dominerer. Begge deler krever en innsats fra ledere i virksomhetene for å få et reelt mangfold, mener Traavik.Mangfoldet har allerede satt dype spor etter seg i norske virksomheter. De aller fleste norske virksomheter har for eksempel medarbeidere med en ikke-vestlig bakgrunn. Du får utfordringer med språk og kulturelle barrierer. Men du får kanskje også en høyere arbeidsmoral og et mer spennende og mangfoldig arbeidsmiljø.Funnene i Fafo-rapporten fra 2010 tyder på at mangfoldsarbeidet i virksomhetene er en trinnvis prosess. I enkelte virksomheter er ambisjonene høye og planene omfattende. For de fleste virksomheter er mangfoldsarbeidet imidlertid heller knyttet til enkeltstående tiltak hva angår innvandrernes plass i organisasjonen.- Jeg tror at man i framtidens arbeidsliv må venne seg til at folk har en mer ulik bakgrunn enn man kanskje tenkte seg for en generasjon siden. Kanskje må man sette seg ned å snakke sammen bedre enn før, mener Traavik.- Tenk på seniorene, som blir en del av dette framtidige mangfoldet. Og i mange yrker blir flere av medarbeiderne kvinner. Slike faktorer skaper sine nye utfordringer, sier førsteamanuensisen.Fylt 50 årBI-forskeren har akkurat fylt 50 år. Blant hennes venner finnes en god del som er av omtrent samme årgang. Det betyr at noen av vennene hennes er småbarnsforeldre, mens andre først og fremst er blitt besteforeldre.- Alder er et spennende og mangfoldig begrep, konkluderer Traavik.Mangfold kan også brukes for å belyse de store kulturelle forskjellene som blir en stadig sterkere faktor i arbeidslivet.- Konklusjonen vil bli at du får et mangfold som innebærer at man ikke lenger tenker bare på alder når man tenker på «en senior». Du ser heller på mange andre faktorer. Det blir mer fokus på enkeltmenneskets bakgrunn, kompetanse etc. Når vi bygger gode relasjoner med forskjellige andre, vokser vi som mennesker og legger grunnlaget for at virksomheten blir mer produktiv. Organisasjoner og virksomheter vil tilpasse seg til en tid da deres medarbeidere har en mer uensartet bakgrunn enn tidligere. I det lange løp tror jeg arbeidslivet vil bli et bedre sted å være, sier Traavik.