Seniorpolitikk

Mangler strategi for å få eldre til å fortsette

- Den eldre arbeidskraften er god og solid, men forlengelse av yrkesaktivitet får liten oppmerksomhet i store norske bedrifter, sier seniorrådgiver Steinar Hopland i Senter for seniorpolitikk (SSP).

Av Tora Herud, 18. juni 2015

Åsmund Lunde og Steinar Hopland. (Foto TH)

Åsmund Lunde og Steinar Hopland. (Foto TH)

Sammen med seniorrådgiver og kollega Åsmund Lunde har han til nå vært i kontakt med 88 av landets 250 største virksomheter i privat sektor og delvis offentlig eide virksomheter.- Offentlig sektor er mer enn privat sektor underlagt krav om seniorpolitikk og delmål 3 i IA-avtalen. Vi ønsket å bedre dialogen med selskaper i privat sektor og har startet med de største. Kontakten har hatt litt ulike innfallsvinkler. I siste kontaktrunde har vi besøkt 15 virksomheter i ulike bransjer fra nord til sør, sier Steinar Hopland.SSPs tanke er å få bedre innsikt i hvordan store virksomheter tenker om eldre og arbeid, og samtidig spre kunnskap om hva SSP driver med.- Renholdsbedriften ISS med 8.600 ansatte i Norge, har for eksempel invitert oss tilbake på en konferanse for egne HR-folk, sier Hopland.Les rapporten: De som står lengre…Les rapporten: 15 møter om HR-strategi for seniormedarbeiderenBesøksrunder og rapporterBesøksrundene med dialogmøter har vært gjennomført slik:Møter med HR-direktører i 26 private virksomheter.Møter med 27 helt eller delvis statlig eide virksomheter.Møter med hovedtillitsvalgte i 21 av de nevnte 26 private virksomhetene.Besøk i 20 virksomheter og samtaler med de fire eldste eller fire av de eldste om hvorfor de fortsatt var der. Møter med hovedtillitsvalgt og HR-sjef i de samme virksomhetene.I siste runde ble 40 virksomheter kontaktet. 15 takket ja til besøk nå i vår, noen ønsket kontakt til høsten og resten ønsket ikke besøk.- Det siste kan henge sammen med at de økonomiske utfordringene øker for norsk arbeidsliv i privat sektor. I virksomheter med nedbemanning så vi for eksempel at det er ansatte med mulighet for å gå av med pensjon, som tas ut først, sier Lunde.Begrepet seniorpolitikkFelles for de 15 sist besøkte virksomhetene var at få eller ingen bruker seniorpolitikk som begrep. I stedet ble det brukt betegnelser som:livsfasepolitikkgenerasjonspolitikkretningslinjer for eldre arbeidstakeresenkarriereplanpersonalordninger for medarbeidere over 60 årlivsfasetilpasninglivsløpsplanlegging- Årsaken virksomhetene oppgir, er at seniorpolitikk oppfattes av noen som en stakkarsliggjøring av eldre arbeidstakere, noen som trenger oppmuntring og hjelp. Vi derimot, er opptatt av ressursperspektivet. Det betyr i praksis å holde også eldre ansatte toppkompetente så lenge mulig, sier Steinar Hopland.-Innholdet i begrepet seniorpolitikk er litt ødelagt fordi det brukes om mer enn opprinnelig tenkt. Seniorpolitikk handler først og fremst om likestilling mellom yngre og eldre ansatte. Jeg tror vi må bort fra tenkningen om at seniorpolitikk bare er mer penger, mer fritid eller mer ferie, sier Åsmund Lunde, som vel må kunne kalles seniorpolitikkens far etter 28 år i SSP.Samme krav og forventningerMen hva er det som kjennetegner de virksomhetene som har en seniorpolitikk, livsfasepolitikk eller hva de nå kaller den?- En virksomhet sa at krav og forventninger er de samme, enten en arbeidstaker er 34 år eller 64 år. Og at kravet til prestasjon er aldersuavhengig. Med en god personalpolitikk behandles yngre og eldre i stor grad likt og ingen lar seg styre av myter, sier Lunde.- Men det var få som hadde en strategi for å forlenge yrkesaktivitet, eller som tenkte noe særlig på delmål 3 i IA-avtalen. Flere var dessuten usikre på endringene av aldersgrensene, sier Hopland.- Flere var opptatt av at eldre koster mer på grunn av ekstra lønn og eller mer fritid. Men i noen tilfeller kan slike tiltak være nødvendig. Selv unge kan trenge tilrettelegging i perioder, sier Lunde.- Det er viktig å huske på at mange har et arbeidsliv bak seg som har påvirket helsen. Men i mange av virksomhetene ser de ikke forskjell på folks alder og hva de produserer. De eldre gjør en like god jobb som yngre. I anbudsrunder kreves det ofte at det må være erfarne folk med i prosjektene, sier Hopland. Åsmund Lunde minner om at det er viktig å huske på at høy produksjon hos eldre samtidig betyr at en del andre eldre allerede er ute av arbeidslivet, noen for å nyte livet eller realisere en drøm.- Bildet er sammensatt. Mange av dem som slutter tidlig er i toppform og høyproduktive, sier Hopland.Ønsker unge ved nyrekrutteringFlere tidligere undersøkelser viser at virksomhetene er fornøyd med de seniorene de har som ansatte. Det samme gjør denne undersøkelsen.- De eldre de har, er ønsket, men ved nyrekruttering oppgir de at de trenger unge på grunn av aldersmangfold. Og jevnt over vil jeg si at ingen har en helt klar personalstrategi for å få eldre til å fortsette. Og må det nedbemannes, gis de eldre tilbud om sluttpakker. Tillitsvalgte støtter at de eldste går først, sier Steinar Hopland.- Holdningen er at det er vanlig å gjøre det slik, men samtidig skyves ansvaret over på det offentlige, sier Åsmund Lunde.