Pensjonsalder i Sverige

Mener Norge har lyktes bedre

Svenskene jobber lenger enn arbeidstakere i mange andre land, som for eksempel i Danmark og Finland. Men yrkesdeltakelsen blant svenskene i alderen 65 år og eldre er generelt ikke så høy som i for eksempel Norge. Yrkesdeltakelsen blant eldre svenske kvinner er derimot høyere enn i Norge.

Av Torsten Thunberg, Stockholm, 5. juni 2014

Svenskene skal kunne jobbe til de fyller 75 år

Svenskene skal kunne jobbe til de fyller 75 år

Blant svenske menn i alderen 60-64 år er 67 prosent yrkesaktive. Det er et lavere antall enn i 1970. En forklaring er at mange da jobbet i landbruket og fortsatte å jobbe der livet ut.Oppfatter 65 år som pensjonsalderIfølge svensk lov om sysselsetting, har den enkelte ingen rett til å stå i arbeid etter fylte 67 år. Svenskene har rett til å ta ut alderspensjon allerede ved fylte 61 år. Men både hos arbeidsgivere og arbeidstakere er det en rotfestet oppfatning om at den tidligere pensjonsalderen på 65 år, er den normale pensjonsalderen.Blant politikerne er denne oppfatningen om at normal pensjonsalder er 65 år, en kilde til bekymring. For mange kommer alderspensjonen til å bli uforholdsmessig lav, dersom de velger å ta den ut allerede i den alderen. Politikerne er bekymret og understreker blant annet at Norge har lyktes bedre med å endre holdningene bort fra en fast pensjonsalder. Dette kommer fram i en rapport fra en gruppe som har forsket for den svenske Riksdagen. Rapporten er først og fremst en kunnskapsoversikt over hva forskningen vet om eldre arbeidstakeres muligheter til å jobbe lenger, og hva forskningen mener må endres i arbeidslivet for det skal bli mulig for flere å jobbe lenger.Se rapporten her: Ett förlängt arbetsliv – forskning om arbetstagarnas och arbetsmarknadens förutsättningarNegative holdninger er vanligRapporten beskriver blant annet at negative holdninger til eldre arbeidstakere er vanlig. Forskerne skriver at holdningene ikke er blitt merkbart bedre i løpet av det siste ti-året, slik det har skjedd i Norge. Det refereres til opprettelsen av Senter for seniorpolitikk, som en årsak til at holdningene i Norge er mindre negative, og det konkluderes med at det ikke er nok bare å heve pensjonsalderen for å endre oppfatningen av eldre arbeidstakere. Informasjon og kunnskap er også nødvendig.Den svenske riksdagens oversikt beskriver forskning på eldre menneskers evne til å fortsette å jobbe lenger, med overskrifter som psykologisk aldring, sensorisk aldring og kognitiv aldring, og konsekvensene av å jobbe lenger. Det konkluderes med at kronologisk alder ikke sier så mye om hvordan personen faktisk er og fungerer, og resonnerer rundt individuelle forutsetninger for å arbeide.Godt arbeidsmiljø er viktigstTiltak for å bedre arbeidsmiljøet er den viktigste faktoren dersom du ønsker å gjøre det lettere for eldre mennesker å fortsette og arbeide. Det handler om tekniske forbedringer, fasiliteter, arbeidstid og til hvilke tider den ansatte arbeider, men også at oppgaver tilpasses. Endringer av syn og hørsel og redusert muskelstyrke krever ergonomiske endringer.At samfunnet kan tilby eldre mennesker muligheter til å starte eller fortsette å drive sin egen virksomhet, og oppmuntrer til ulike deltidsløsninger, er også viktig. Dessuten er økonomiske incentiver nevnt, som for eksempel lavere skatt for eldre arbeidere. Allerede nå er det svenske skattetrekket for eldre som jobber, høyere enn for dem under 65 år.Den svenske riksdagens rapport om et lengre arbeidsliv avslutter med å si «alle kan ikke jobbe på ubestemt tid, men mange er i stand til å jobbe med mye og lenger enn det som er tilfelle nå».I Sverige ligger det nå et forslag til regjeringen om at den lovbestemte retten til å fortsette i arbeid skal høynes fra 67 til 69 år. For et år siden ble det levert forslag til regjeringen om å øke alderen for tidligste mulighet til å ta ut pensjon fra det offentlige gradvis fra 61 år, begrunnet med at forventet levealder anslås å øke. Riksdagpartiene som sto bak det svenske pensjonsforliket for drøyt ti år siden, ønsker å starte en dialog med arbeidslivets parter om dette. De vil også snakke med partene om aldersreglene i de avtalte pensjonsordningene.