Seniorene

mer stabile og mindre syke

- Seniorene er meget stabile arbeidstakere. Å få seniorene til å fortsette noen år til er en vinnvinn-løsning for oss, sier styreformann Kåre Johan Eikrem (55) i Vik Ørsta AS i Møre og Romsdal.

Av Tora Herud, 5. november 2009

Kåre Johan Eikrem. (Foto TH)

Kåre Johan Eikrem. (Foto TH)

Vik Ørsta AS i Saferoad-konsernet driver arbeid innen markedsområdene lysmaster, tunnel- og trafikksikring. Bedriften har 320 ansatte og ingen å miste. Etter ett års grundig forarbeid starter nå et prøveprosjekt med tiltak for beholde seniorene. Målet er få ansatte over 62 år til å utsette tidspunktet for pensjonering.- Kompetansen er på topp når folk er 50. Mye går på rutine, men de lærer fortsatt. Vi har private eiere og driver ikke noen form for sosialpolitikk, sier Eikrem om seniorpolitikken. Han er også opptatt av at seniorene kan lære opp de yngre gjennom en fadderordning. Ønsket å beholde senioreneEn tillitsvalgt for Fellesforbundet og HR-sjef i Saferoad AS, Runa Grønnevet deltok i fjor på et kurs om seniorpolitikk i regi av Norsk Industri og NAV Arbeidslivsenter i Møre- og Romsdal.- Seniorene hos oss etterspurte en seniorpolitikk. Samtidig trengte bedriften folk og ønsket å beholde seniorene. Dessuten hadde vi de siste årene sett en økende tendens til at flere og flere gikk av med AFP, sier Runa Grønnevet. Etter kurset ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av administrerende direktør for Vik Ørsta, HR-sjefen, en seniorarbeidstaker, tillitsvalgt for Fellesforbundet og en representant for NAV Arbeidslivsenter i Møre- og Romsdal, som har arbeidet videre med spørsmålene om seniorpolitikk. Alle arbeidstakere over 60 år ble blant annet bedt om å komme med forslag til tiltak for holde på seniorene. Forslaget fra arbeidsgruppen ble besluttet administrativt på forsommeren.- Flertallet av seniorene ønsker blant annet fri en dag i uken og ikke kortere arbeidsdag, sier Grønnevet. IA-arbeid og seniorpolitikk- Det var viktig at administrerende direktør deltok i arbeidsgruppen, og at gruppens forslag ble presentert for alle lederne i bedriften. Vi har fulgt den prosessen som blant annet er beskrevet gjennom de fem fasene i Vinn Vinn-kampanjen, sier Ole Petter Holøs fra NAV Arbeidslivsenter. Han kjenner Vik Ørsta AS også fra IA-utvalget, der sykefravær blant annet er et tema, men hvor seniorpolitikk etter hvert dukket opp. Tiltak overfor senioreneBedriften skal synliggjøre at den ønsker å beholde seniorene gjennom:Seniorsamtale med ansatte over 60 år. Seniorsamtalen er en planlagt, forberedt, strukturert og fortrolig samtale mellom den tilsatte som har fylt 60 år og leder. Oppmerksomheten i samtalen skal rettes mot faktorer relatert til senyrkesfasen.Kompetanse og opplæring.Fadderordning. Ordningen gjelder for alle fast ansatte i 100 prosents stilling og som har fylt 62 år. De som ønsker å delta må skrive under på en avtale om:de ønsker to uker ekstra ferie i året eller en fridag i uken.at Vik Ørsta AS forplikter seg til å betale lønn på avtalte fridager, opprettholde pensjonsordning, ulykkesforsikring og gruppelivsforsikring under kontraktstiden i 100 prosents stilling.at dersom den ansatte går over på redusert stilling eller AFP, faller avtalen bort. Evaluering etter ett år- Holdningen her har vært at folk blir til de fyller 67 år. Men dette har endret seg de senere årene, og flere enn tidligere har tatt AFP helt eller delvis. Jeg ser bare fordeler med den ordningen vi har kommet fram til. Seniorene besitter en enorm kompetanse, sier Runa Grønnevet.- Heller en senior fire dager per uke enn en nyansatt i fem dager, for den siste må læres opp. Seniorer har dessuten ikke fravær, sier Kåre Johan Eikrem. Seniorpolitikken i Vik Ørsta AS gjelder fra 1. november i år og skal evalueres ved utgangen av 2010. Det vil si før 2011 da den nye pensjonsreformen trår i kraft.- Det er veldig viktig at seniorpolitiske tiltak evalueres hvert år, slik at det er muligheter for korrigeringer, men også at det tenkes langsiktig, sier Ole Petter Holøs.