Oslo kommune

Merker at konjunkturene svinger

- Vi mistet halvparten av byggesaksbehandlerne under byggeboomen, men det siste halvannet året har vi klart å rekruttere mange nye, sier plan- og bygningsdirektør Ellen de Vibe i Oslo kommune. Hun er en av dem som merker svingninger i konjunkturene.

Av Tora Herud, 11. mai 2010

Ellen de Vibe rekrutterer i krisetider. (Foto TH)

Ellen de Vibe rekrutterer i krisetider. (Foto TH)

Men for Ellen de Vibe blir det ekstra viktig å holde på seniorene.- Vi sliter med å få tak i erfarne folk. Det er mange nye, unge som trenger opplæring, og da er det selvfølgelig bra å ha seniorene der i en mentorfunksjon, sier hun. Plan og bygningsetaten (PBE) utarbeidet derfor en seniorpolitikk i 2008 og som ble evaluert mot slutten av 2009. Les også: Positiv utvikling har stagnert, om NOVA-rapporten ”Eldres posisjon i arbeidslivet ved konjunkturomslag”.Plan og bygningsetaten:har rundt 400 ansatte. Rundt 10 prosent er over 62 år, og det blir problematisk dersom alle disse går av med avtalefestet pensjon (AFP).holder til i nye lokaler med åpne kontorlandskap. Etaten driver med overordnet arealplanlegging i hovedstaden. Den lager og behandler reguleringsplaner, behandler søknader om byggetillatelser og lager og forvalter kommunens kart. har i perioder fått mye kritikk for køer og lang saksbehandlingstid, men dette er ifølge plan og bygningsdirektøren nå langt på vei løst.har en seniorpolitisk strategi som bygger på tanken om at de over 62 år skal fortsette i arbeid i størst mulig grad, og at færrest mulig skal ta ut AFP.- Vi regner ansatte over 55 år som seniorer og seniorpolitikken vi laget i januar 2008 er ment for denne gruppen, men de økonomiske virkemidlene gjelder dem fra 62 til 65 år, sier plan og bygningsdirektør Ellen de Vibe. Generelle seniorpolitiske tiltakArbeid for seniorer over 55 år skal tilrettelegges når det er nødvendig.Det skal foretas fysisk tilrettelegging i kontorlandskapet når det er nødvendig.Alle ansatte i PBE får bruke 1 arbeidstime til trening per uke. Seniorene kan bruke 3 timer. Det betyr at de for eksempel kan gå en halvtimes tur per dag, eller benytte treningstilbud på arbeidsplassen (som Yoga, Pilates, boksing eller treningsapparater.Analysere lønnsutviklingen for å se om den er rettferdig.Øke bevisstheten om seniorer som mentorer for yngre medarbeidere.Kompetansemidler, særlig til IKT for seniorer som trenger å sette seg inn i nye programmer for eksempel for å kunne bruke arkivsystemene.Seniorperspektivet skal være et tema i de årlige plussamtalene fra fylte 55 år. Det er spørsmål om hva den enkelte jobber est med, og hva den enkelte har mest lyst til å gjøre på jobben. Ivareta kompetanse som kan gå tapt dersom de slutter.Hjemmekontor kan vurderes som et alternativ til AFP, dersom forholdene ligger til rette for det.Seniorer som ønsker det kan dersom det er praktisk mulig, innvilges redusert arbeidstid men uten lønnskompensasjon.Fra fylte 60 år innvilges en ekstra ferieuke, men det gjelder kun for dem som arbeider 80 prosents stilling eller mer.Det gis mulighet for gradert uttak av AFP, som følge av lovverket. Særskilte seniorpolitiske tiltakPBE har spesielle plusstiltak for særskilt produktive og godt kvalifiserte medarbeidere. Tiltakene gjelder medarbeidere som i høy grad har en veilederrolle, driver formidling og kvalitetssikring i produksjonen i tillegg til ordinær produksjon. Eller det kan være personer som besitter helt spesiell kunnskap. Tiltakene gjelder også dem som i tillegg yter merkbart mer enn det som er vanlig. Ansatte i alderen 62 til 65 år kan få en bonus på 30.000 kroner per år, forutsatt at de ikke tar ut AFP.Vanlig lønnsøkning før fylte 62 år. Det er viktig å tenke på dette før de begynner å vurdere AFP.Ett års angrefrist for uttak av AFP.Studiepermisjon i én til tre måneder for faglig fordypning. Det må da lages en dokumentasjon og resultatet formidles. Evaluering av særskilte tiltak- Det vi sliter med er at gode seniorer slutter. Ansatte hos oss får i perioder mye kjeft og er utsatt for stress. I medarbeiderundersøkelser ser vi at mange er bekymret for hva omverdenen tenker om oss, sier Ellen de Vibe, som selv har fått stor oppmerksomhet i  mediene på grunn av rekken med høyhus, den såkalte Barcode-rekken, i Bjørvika.- Ja, du blir ikke akkurat popstjerne av det vi driver med, sier hun. 16 av 41 ansatte over 62 år ble omfattet av de særskilte seniorpolitiske tiltakene. Evalueringen viser at av de 16 valgte én person 20 prosents AFP, men kom etter ni måneder tilbake i 100 prosents stilling. To sluttet, og de Vibe tror at de ville ha sluttet uansett. I tillegg tror hun at noen har forskjøvet tanken om AFP noe fram i tid.- Vi skårer høyt på trivsel, men det er viktig å komme inn med seniorpolitiske tiltak tidsnok, sier Elle de Vibe.