Ny bok

Modne menn et ubrukt potensiale

- Mitt inntrykk er at mange bekymrer seg for å bli riktig gamle og pleietrengende, sier Runar Bakken, forsker ved høgskolen i Telemark. Han har skrevet en bitteliten, fyldig bok på 100 sider om rekruttering til en eldreomsorg i krise.

Av Tora Herud, 3. september 2009

Ifølge Runar Bakkens bok ”Englevakt” har Helsedirektoratet satt i gang tiltak for å øke antall årsverk og å heve kompetansen blant de ansatte i pleie- og omsorgssektoren. Men at Riksrevisjonens undersøkelse av pleie- og omsorgstjenestene i april i år konkluderte med at for få ansatte i sektoren har tilstrekkelige kompetanse til at eldre pleietrengende får den behandlingen de har krav på. To sider av samme sak”Ingen, verken kvinner, menn eller myndighetene, ser det som noe problem at pleie- og omsorgssektoren består av nesten bare kvinnelige arbeidstakere: Oppfatningen er sektorens største problem”, skriver forfatteren. Han er kritisk til at denne delen av helsevesenet er et nesten rent kvinneyrke.- De har underkastet seg med dårlige arbeidsbetingelser i mange år. Kvinner og omsorg er to sider av samme sak, men nå synker antall søkere til flere utdanninger innen helsesektoren, og rekrutteringen til yrkene svekkes, sier Bakken, som selv arbeidet som sykepleier før han ble forsker. Far på sykehjemDa hans egen far kom på sykehjem og senere døde, så han plutselig institusjonslivet med andre øyne.- Det var kun kvinner som jobbet der. Det var et sted for kvinner, sier han, og skriver: ”Pleierne utviser en antimaterialistisk og selvoppofrende holdning, som står høyt i kurs selv om den prises lavt. Nesten alle mener pleierne hadde fortjent bedre, men ikke at det er et problem at kvinner dominerer sektoren. Dét er som det skal være”. Tilfeldighetens tyranni- Det er tilfeldig hvordan mange havner i – eller begynner å jobbe i pleie- og omsorgssektoren. Mange synes det kan være greit å tjene litt penger ved siden av å være hjemme mens barna er små. De velger kanskje sykehjemmet fordi det er den nærmeste arbeidsplassen, og de tar til takke med den jobben de får. Der kan alle jobbe, omtrent som i renholdsbransjen, sier Runar Bakken. Han mener grunnbemanningen er altfor lav og dermed øker behovet for små stillinger til å dekke kvelder og helger. Tilbud og etterspørsel”Det mangler en garanti for hva slags pleie og omsorg folk har krav på. I dag må mengden pleiere fordeles ut over alle som har behov”, hevder Bakken i boka.- Kvaliteten på det tilbudet som gis av pleie- og omsorgstjenester reduseres fordi etterspørselen er for stor. Det holder ikke at en pleier er bare snill og god, eller at eldre bare skal ha det godt. Noen får høre at en må regne med å ha fire eller seks diagnoser når en blir gammel. De vil dø, ja, men kompetansen skal brukes for at de skal ha det best mulig i denne tiden, sier han, og mener årsakene til kompetansekrisen er: at 30 prosent av de ansatte er ufaglærteat 50 prosent av de ansatte går i deltidsstillingerat grunnbemanningen er for lavat den faglige ledelsen er svak, og at det ikke kan ikke overraske noen at det fører til:at 11 prosent av hjelpepleierne er sykmeldteog at 21 prosent senere går over på trygdKjønn og penger- Hvorfor blir faglighet så lavt prioritert?- Det handler om kjønn og om penger. Omsorg for eldre er noe kvinner kan ta seg av, og det koster mer å ansatte folk med kompetanse, sier Bakken. Han mener det er fem hovedområder som må prioriteres: Øke grunnlønnenGjøre full stilling og fast jobb til normenØke grunnbemanningenHeve kompetansen systematisk på alle nivåerBegynne å rekruttere menn systematisk – Hvis det ikke skjer, kommer denne sektoren til å gå i oppløsning. Da får vi et klassedelt samfunn, der de rikeste sørger for seg selv og fellesskapstanken går i oppløsning, sier han. – Hvordan tenker du deg at det skal rekrutteres flere menn?- De fire første punktene må innfris. Modne menn som gjør sitt andre yrkesvalg, er et ubrukt potensial og det er uavhengig av alder, sier Runar Bakken. Han mener innfrielse av de fem punktene vil bety mest for øke antall ansatte, heve kompetansen og bedre kvaliteten i pleie- og omsorgsektoren. Å utsette tidspunktet for pensjonering kan være en vei å gå, men før det må forslag til tiltak få virke sammen over tid.