1943-kullet og pensjon

motiverer til fortsatt arbeid

Pensjonsreglene for når personer født i 1943, og som har en offentlig tjenestepensjonsordning, kan ta ut alderspensjon fra folketrygden, er endret. - Dette er interessant og gledelig for oss som er født det året, sier Robert Salomon.

Av Tora Herud, 15. november 2010

Robert Salomon er fornøyd med endringen. (Foto TH)

Robert Salomon er fornøyd med endringen. (Foto TH)

I sommer fylte Robert Salomon 67 år og kunne gått av med pensjon fra folketrygden. Han vurderte å ta ut pensjon, men fortsette å jobbe, slik myndighetene anbefaler. Uttaket av offentlig tjenestepensjon ville han derimot ha utsatt til han fyller 70 år. Men informasjonen han fant på Statens pensjonskasses nettsider, spk.no, var uklar, og tydet på at han ville få redusert pensjonen sin dersom han fortsatte å jobbe.Regelendring for 1943-kulletNå har regjeringen endret reglene, fordi den ifølge en pressemelding tidligere i høst er opptatt av å forhindre at noen kommer i en uheldig situasjon som de ikke kunne forutse.- Dette er gledelig og motiverer til å fortsette å jobbe, sier Robert Salomon, som seniorforsker Robert Salomon i Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). Statssekretær Jan Erik Støstad i Arbeidsdepartementet svarer på spørsmålene seniorpolitikkk.no har stilt.- Betyr de nye reglene at det ikke blir avkorting av pensjonen i Statens Pensjonskasse (SPK) for dem som tar ut pensjon fra folketrygden i 2010?- Som følge av avtalen fra tariffoppgjøret i offentlig sektor i 2009 er det gjort endringer i blant annet samordningsregelverket. Endringene i samordningsreglene som er vedtatt av Stortinget ved lov 25. juni 2010 innebærer at tjenestepensjonen fra 2011 skal samordnes med folketrygdens alderspensjon som om denne var tatt ut samtidig med tjenestepensjonen. Tilpasningen gjelder kun i forhold til ny fleksibel alderspensjon i folketrygden.- De som er født i 1943 kan ta ut folketrygd og jobbe i 2010 uten avkorting fra folketrygden, men kan de samme personene gjøre det i 2011 og videre også, uten avkorting i folketrygden?- Ja, det kan de. Samme forhold som gjelder ved uttak av folketrygdens alderspensjon i 2010 vil fortsette over i 2011 og fram til uttak av tjenestepensjonen.- Hvilken betydning får de nye reglene for personer som er født i desember 1943?- Forskriften gjelder personer i 1943-kullet som tar ut folketrygdens alderspensjon i 2010. De som er født i desember 1943 kan etter de alminnelige reglene i folketrygdloven ikke ta ut folketrygdens alderspensjon før januar 2011, og omfattes dermed ikke av forskriften.- Hva får endringen å si for dem som er født i 1944? Vil seniorer som fyller 67 år i 2011 og de nærmeste årene, og som har full opptjening i pensjonskassen fortsatt få et: ”Takk for innsatsen! Du kan fortsette å jobbe, men du vil ikke forbedre ditt pensjonsgrunnlag ved det. Du vil derimot få avkortet pensjon”?- Unntaket gjelder bare for 1943-kullet. Hovedreglene følger av avtalen fra tariffoppgjøret 2009 hvor arbeidstagerorganisasjonene ønsket å videreføre det meste av dagens ordninger, og hvor konkretiseringen ble vedtatt av Stortinget i juni etter en omfattende prosess. -Mange opplever at det er en urimelig forskjellsbehandling mellom dem som er ansatt i offentlig sektor og dem som er ansatt i privat sektor. Vil staten opprettholde denne forskjellen?- Jeg tror nok en god del i offentlig sektor kommer til å ønske seg muligheten til å jobbe fritt ved siden av pensjonen, slik som de nå får i privat sektor. Men dette er et resultat av at UNIO og de andre arbeidstagerorganisasjonene ønsket å videreføre dagens bruttoordning i lønnsoppgjøret i 2009, dog slik at også offentlig ansatte får levealdersjustering og ny regulering.- Kommer noen til å forske på pensjoneringsatferden til de som er født i 1941 og -42 og de som er født i 1943 og -44?- Departementet har engasjert Norges Forskningsråd til å gjennomføre en evaluering av pensjonsreformen, med oppstart fra 2011. Blant flere sentrale problemstillinger skal evalueringen drøfte utviklingen i yrkesdeltakelse og pensjoneringsatferd blant eldre.