IA-avtalens delmål 3

mulig å Nå Målet

Er det delmål 3 i IA-avtalen eller pensjonsreformen som er årsaken til at forventet gjenstående yrkesaktivitet for personer over 50 år har økt med 0,3 årsverk fra 2009 til 2012? Det er SINTEF-forskerne, med Solveig Osborg Ose i spissen, usikre på. De har evaluert IA-avtalen.

Av Tora Herud, 5. juni 2013

Er 0

Er 0

Delmål 3 i IA-avtalen lyder slik: ”Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med seks måneder. Med dette menes en økning sammenlignet med 2009 i gjennomsnittlig periode med yrkesaktivitet (for personer over 50 år)”.- Det er grunn til å glede seg over at vi nærmer oss målet om 6 måneders økt yrkesaktivitet for personer over 50 år. Det går riktignok litt sakte, men veldig mye av forbedringen (0,2 årsverk) skjedde i 2012, og det er absolutt innen rekkevidde å nå målet innen utgangen av 2013, sier SSP-direktør Kari Østerud. Hun mener dessuten at vi må slutte å snakke om pensjoneringsalder som målekriterium i IA-sammenheng.- Forventet pensjoneringsalder sier kun noe om når folk tar ut pensjon. Det sier ingenting om hvor lenge de fortsetter i arbeid, sier hun.Delmål 1 og 2Motstanderne av IA-avtalen er mest opptatt av sykefravær og mener avtalen har hatt liten effekt og bør opphøre til fordel for andre løsninger. Forkjemperne derimot, mener avtalen gir gode muligheter til nettopp å jobbe med sykefraværsarbeidet.Sykefraværet har på nasjonalt nivå gått ned 12 prosent fra 2001 til 2012. Målet i delmål 1 er 20 prosent innen utgangen av dette året.- LO er glad for at IA-avtalen anbefales videreført. Det er generelt krevende å vurdere effektene av IA-arbeidet fordi den samlede måloppnåelsen må vurderes opp mot hva situasjonen ville vært uten en IA-avtale, sier LOs førstesekretær Peggy Hessen Følsvik i LOs nyhetsbrev. Hun mener det er viktig med forenklinger i oppfølgingen av sykmeldte når en ny IA-avtale skal reforhandles.Det er NHO enig i, ifølge nho.no.- Det er en utfordring at arbeidsgivere opplever at det blir viktigere å levere riktig skjema for å unngå sanksjoner fremfor å følge opp den sykmeldte, sier Lars Jacob Hiim, avdelingsdirektør Arbeidsliv i NHO.Det er oppnådd svakest resultater på delmål 2.- Våre funn viser at partene i arbeidslivet ikke har vært flinke nok til å integrere de som står utenfor, og at myndighetene og partene i arbeidslivet ikke har funnet frem til de riktige virkemidlene på dette feltet, sier seniorforsker Solveig Osborg Ose på sintef.no.Økt oppmerksomhetIA-virksomheter har hatt en større økning av andel seniorer enn andre virksomheter i hele IA-perioden. Rapporten forteller at det blant ledere er 47 prosent av utvalget på 1.876 ledere for IA-virksomheter, som mener de har arbeidet mer med seniorpolitikk de siste årene. Litt over hver tredje tillitsvalgt mener det samme.- Det er grunn til å glede seg over at rapporten viser at både ledere og tillitsvalgte i denne IA-perioden har økt fokus på seniorpolitikk sammenlignet med forrige IA-periode, sier Kari Østerud. Hun mener rapporten også viser at en del virksomheter jobber med seniorpolitikk uavhengig av IA-avtalen. Det langsiktige målet for seniorpolitikken i arbeidslivet, er nettopp at dette skal være en naturlig og integrert del av del fleste virksomheters personalpolitikk.- Det er derfor positivt at flere virksomheter bekrefter at det er nå har blitt sånn mange steder, sier SSP-direktøren.Hun setter også pris på at Senter for seniorpolitikk er omtalt i rapporten som en sentral aktør i IA-arbeidet. Det står at «SSP har hatt en sentral rolle som rådgiver og samarbeidspartner for NAVs arbeidslivsentere i forhold til delmål 3 i IA-avtalen. Dette kan ha bidratt til å forsterke den seniorpolitiske innsatsen fra arbeidslivssentrenes side».- Jeg kan bekrefte at SSP har opplev et økt engasjement fra NAVs side når det gjelder delmål 3, spesielt i 2012.  Jeg mener likevel at vi har mer å gå på her, og at det er mulig å forsterke den seniorpolitiske innsatsen ytterligere. Min oppfatning er at arbeidslivssentrene fortsatt bruker forholdsvis lite tid og ressurser på delmål 3, sier Kari Østerud.