Synliggjør eldres ressurser og utviklingsmuligheter i arbeidslivet.

Kandidat 3: Nettbuss Trondheim

Nå slutter ingen sjåfører når de fyller 62 år, slik de gjorde før

Nettbuss Trondheim er nominert til prisen Årets seniorprofil 2017 for sitt systematiske arbeid med å rekruttere og beholde seniormedarbeidere. I tillegg har virksomheten utviklet enkle, virksomme seniortiltak og endret organisasjonskulturen i tett samarbeid med fagforeningen.

Av Tora Herud, 12.12.2017 13:01

Nå slutter ingen sjåfører når de fyller 62 år, slik de gjorde før
Nettbuss Trondheim er en av kandidatene til Årets seniorprofil 2017. (Foto Nettbuss)

Prisen «Årets seniorprofil» deles ut av Senter for seniorpolitikk (SSP).

Kandidat 3: Nettbuss Trondheim

Juryen for prisen skriver dette om Nettbuss Trondheim:
Tradisjonelt var Nettbuss Trondheim et offentlig eid selskap med en sterk fagforeningstilhørighet og tilsvarende sterkt eierskap til opparbeidede rettigheter som AFP og lovbestemte rettigheter som pensjon fra 62-årsalder. Virksomheten har vært gjennom en rekke store omstillinger, og lever med sterk konkurranseutsetting og stort fokus på å vinne anbud. De ansattes jobbsikkerhet ivaretas gjennom reglene for virksomhetsoverdragelse dersom anbud tapes.
Nettbuss Trondheim har et stort behov for å skaffe nok sjåfører, og har satset strategisk på å tiltrekke og beholde seniorer i selskapet. De direkte tiltakene, som aktiv rekruttering av nye seniorer, kombineres med mulighetene for tilpasset turnus (etter ansiennitet), eventuelt med annen tilrettelegging. Av natur har selskapet relativt få alternative stillinger, kjerneoppgavene er busstransport, det vil si sjåføryrket. Innenfor denne rammen har selskapet fått til en stor grad av aksept for sine tiltak, og selskapet har i samarbeid med fagforeningen og de tillitsvalgte evnet å endre organisasjonskultur og innarbeidet pensjoneringspraksis.
Driftsleder og tillitsvalgte har bekreftet at mens det for 15 år siden var slik at «absolutt alle» sjåfører gikk av ved 62-årsgrensen, er dette nå endret til at «ingen» sjåfører slutter ved alder 62 år. Tvert imot, selskapet har en økende andel ansatte i alderen 60+, herunder en rekke sjåfører over 70 år, og har eksempelvis nyansatt en sjåfør på 65 år.
Ansatte melder om stor grad av tilfredshet, og selskapet satser nå i hovedsak på å rekruttere seniorarbeidskraft, da denne ansees som ideell: Stabil og pålitelig, med lavere turn-over.  Informasjonen fra selskapet samsvarer i stor grad med funn i Fafos undersøkelse om transportnæringen «Trygg trafikk med seniorer» i 2017, hvor bussbransjen i stor grad bekrefter jobbtilfredshet og høyere andel seniorer i arbeidsstokken.

Kort om Nettbuss Trondheim

 • Medarbeidere og alderssammensetning 2017:
 • 190 fast ansatte sjåfører
 • 44 er 60 år og eldre, det vil si rundt 23 prosent
 • 18 er under 30 år, det vil si under 10 prosent
 • Snittalderen er 51 år

Målsettinger

 • Rekruttere og beholde nok arbeidskraft.

Strategier

 • Rekruttere unge sjåfører
 • Beholde de over 62 år lengst mulig

Hva gjør Nettbuss for å beholde de over 62 år lengst mulig?

 • Hovedtiltak:     
 • Benytte ansiennitet ved turnustildeling
 • Noen turnuser har en roligere hverdag enn andre
 • Litt forskjellig bussmateriell på forskjellige turnuser
 • Annen tilrettelegging:
  -redusert arbeidstid
  -andre arbeidsoppgaver enn busskjøring

Kort om Nettbuss
Nettbuss er et av de største busselskapene i Norden, med virksomhet i Norge og Sverige. Selskapet har 113 millioner passasjerer i året, omsetter for nærmere 6 milliarder kroner, har 2.800 busser og 7.400 medarbeidere (5.800 årsverk). Nettbuss er et heleid datterselskap i NSB-konsernet, og har historie tilbake til 1925 ved etableringen av Selburuta. Nettbuss består i dag av flere datterselskaper i hele Skandinavia.  Kort om utviklingen fra 2001:

 • Rundt 50 selskaper er kjøpt og integrert, noen er senere solgt
 • En rekke fusjoner, omorganiseringer er gjennomført
 • Rundt 240 anbudskontrakter er lagt inn, 80 er vunnet og ca. 30 områder er tapt i anbud
 • Rundt 20 ekspresslinjer er etablert og en del av disse er senere nedlagt
 • Over 100 nye ledere er rekruttert
 • Over 15.000 medarbeidere er rekruttert

(Kilde Nettbuss)