Stortingsvalget 2013

Nødvendig å endre holdninger

Senterpartiet vil at aldersdiskriminering i arbeidslivet skal tas inn i forhandlingene om ny IA-avtale. Arbeiderpartiet, Høyre og Venstre mener det er viktig å jobbe med holdninger. Se hva flere partier mener om aldersdiskriminering av arbeidssøkende.

Av Tora Herud, 4. september 2013

(Illustrasjonsfoto TH)

(Illustrasjonsfoto TH)

Norge har et forbud mot aldersdiskriminering, likevel vet vi at eldre arbeidssøkere diskrimineres i både offentlige- og private virksomheter. seniorpolitikk.no lar de de politiske partiene med egne ord svare på spørsmålet:Hva kan ditt parti gjøre for å motvirke aldersdiskriminering av arbeidssøkere?Høyre (H):Aldersdiskriminering i arbeidslivet er forbudt, og Høyre vil sikre at dette diskrimineringsforbudet blir håndhevet både i privat og offentlig sektor. I tillegg er det viktig å jobbe langsiktig med en holdningsendring i arbeidslivet: Eldre arbeidstakere representerer en verdifull ressurs, og det må vi bli flinkere til å se, både i arbeidslivet og i samfunnet for øvrig.Arbeiderpartiet (Ap):Arbeiderpartiet vil informere om at:Diskrimineringslovgivningen er klar, og at likestillingsombudet kan følge opp klager.Der både arbeidstaker og arbeidsgiver ser det som hensiktsmessig at arbeidsforholdet fortsetter også etter fylte 70 år, kan partene uten hinder i loven avtale dette. Arbeiderpartiet ønsker også å bidra i det holdningsskapende arbeid med midler til forskning. Forskning kan ofte dokumentere at eldre duger. Vi vil fortsette med tilskudd fra Arbeidsdepartementet  til Senter for seniorpolitikk – et kompetansesenter for både offentlige og private virksomheter.Fremskrittspartiet (Frp):Vi vil fjerne aldersparagrafen i arbeidsmiljøloven slik at oppsigelse ved 70 år – bare basert på oppnådd alder – slik som det gis adgang til i dag, blir ulovlig. Aldersdiskriminering er jo ikke forbudt i dag, i praksis, så lenge denne paragrafen opprettholdes. I tillegg er det nødvendig med holdningsendringer som FrP selvfølgelig vil bidra til. FrP fremmet i mange år forslag om at pensjon ikke skulle avkortes mot arbeidsinntekt. Dette ble innført fra 2008 av Stoltenberg-regjeringen. Dette er også et godt tiltak for å få flere seniorer til å stå lenger i arbeidslivet.Sosialistisk Venstreparti (SV):Det er kvalifikasjonene som skal telle ved en ansettelse, og hensikten med vernet mot aldersdiskriminering er å ivareta dette. Likestillings- og diskrimineringsombudet har en viktig rolle i å bistå i konkrete enkeltsaker og foreslå tiltak som kan hjelpe på situasjonen. Derfor ser vi med bekymring på forslaget om å legge ned ombudet.Kristelig Folkeparti (KrF):KrF er opptatt av at personalpolitikken, både i offentlig og i privat sektor, må sette arbeidsmiljøet og kompetanseutvikling for seniorene på dagsordenen. Godt voksne arbeidstakere har mye erfaring og kompetanse som vi som samfunn ikke kan la gå tapt. KrF vil derfor aktivt bekjempe aldersdiskrimineringen i arbeidslivet. Ved å heve aldersgrensen til 75 år, vil det bidra til å gi et viktig signal om at flere seniorer står lengre i arbeid.Senterpartiet (Sp):Vi har et trepartssamarbeid gjennom avtalen om inkluderende arbeidsliv – IA-avtalen.  Denne avtalen skal reforhandles i 2013.  Det vil være naturlig at aldersdiskriminering i arbeidslivet blir tatt opp i disse forhandlingene og at det avtales tiltak som bidrar til at det blir slått kraftigere ned på diskriminering av eldre arbeidstakereVenstre (V):Venstre vil ha et åpent og inkluderende arbeidsliv som bidrar til å skape jobbmuligheter for alle. I et moderne arbeidsmarked må det legges til rette for at den enkelte kan bidra med det de kan, og Venstre vil derfor at det alltid skal lønne seg å jobbe, samtidig som det må gjøres langt enklere å kombinere arbeid med trygdeytelser. Venstre mener at eldre utgjør en viktig ressurs i arbeidslivet og at det er viktig å arbeide mot alle former for diskriminering på bakgrunn av kjønn, alder, nedsatt funksjonsevne. etnisitet m.m. Like rettigheter sikres formelt gjennom lovverk, og det blir viktig at lovverket håndheves på en god måte. Å motvirke aldersdiskriminering handler også om holdningsendring. Det må også sikres tilstrekkelig antall arbeidsplasser for å hindre at enkelte grupper støtes ut av arbeidsmarkedet, en aktiv arbeidslivspolitikk er derfor viktig for Venstre.Rødt:Man kan be bedriftene om å gjennomføre tiltak som gjør sjansen for utilsiktet aldersdiskriminering mindre, som å forankre gode rutiner i forbindelse med ansettelsesprosesser. Gjennomføre prøveprosjekter med anonymisering av alder i selve søknaden, slik at kompetanse og erfaring blir mer vektlagt enn selve alderen. I tillegg til spørsmålet om arbeidssøkere, jobber Rødt for å beskytte eldre arbeidstakere og for at ansiennitetsprinsippet følges ved oppsigelser og innskrenkninger.Miljøpartiet De Grønne:Vi har ikke diskutert konkrete tiltak mot aldersdiskriminering, men dette er et spørsmål vi mener er viktig og som vi gjerne mottar innspill til når vi kommer på Stortinget.