Aldersgrenser

Norge brøt menneskerettighetene

Ministerrådet i Den Europeiske Sosialpakt har gjennom en resolusjon konstatert at Norge gjennom sjømannslovens 62-årsgrense i en årrekke har brutt med fundamentale menneskerettigheter ved å diskriminere eldre sjøfolks rett til å arbeide.

Av Tora Herud, 18. oktober 2013

Fra saken i Høyesterett: Arne Eikhaugen

Fra saken i Høyesterett: Arne Eikhaugen

Norge tiltrådte konvensjonen i 1965 og det er første gang en klage mot Norge er realitetsbehandlet. Saken er relatert til Kystlink-dommen (Høyesterett i 2010) hvor Høyesterett under dissens kom til at oppsigelsen av den norske sjømannen Arne Eikhaugen grunnet sjømannslovens aldersgrense på 62 år, var lovlig. Dette på tross av at han var ansatt etter at han fylte 62 år.Fellesforbundet for sjøfolk (FFFS), som bisto sjømannen i Kystlink-dommen, valgte deretter å innklage Norge for brudd på Den europeiske sosialpakt.Forbundet mente at sjømannslovens 62-årsgrense er diskriminerende og i strid med sosialpaktens artikkel 1, hvor det fremgår at «alle skal ha mulighet til å tjene til livets opphold i et yrke han eller hun fritt har valgt», samt i strid med artikkel 24, hvor det fremgår at staten plikter å anerkjenne «alle arbeidstakeres rett til ikke å få sitt ansettelsesforhold avsluttet uten gyldige grunner for dette knyttet til deres arbeidsevne eller opptreden eller basert på foretakets, virksomhetens eller tjenestens operative krav.»Den Europeiske Sosialpakts resolusjon fra 16. oktober 2013Advokat Erik Råd Herlofsen, partner i advokatfirmaet Ræder, fører saken for FFFS og skriver til seniorpolitikk.no om hva som har skjedd i komiteen.Komiteens vurderingerKlagen ble avgjort enstemmig i favør av Fellesforbundet for sjøfolk den 17. juli 2013 og komitéen vektla følgende:Aldersdiskriminering er forbudt, med mindre forskjellsbehandlingen har et saklig formål og ikke er uforholdsmessig inngripende.Oppsigelse av ansatte må være saklig begrunnet enten i arbeidstakerens eller arbeidsgiverens forhold. Oppsigelse utelukkende begrunnet i alder er usaklig, med mindre man oppnår et lands generelle øvre «aldersgrense/pensjonsalder»; i Norge 70 år.I og med at et rederi kan si opp en sjømann utelukkende begrunnet i at vedkommende har fylt 62 år, er loven i utgangspunktet i strid med konvensjonen.Personalpolitikk, hensynet til rekruttering og helse og sikkerhet er saklige formål, men spørsmålet er likevel om en aldersgrense på 62 år er nødvendig for å oppnå rederienes uttrykte formål.I forhold til helse og sikkerhet viste komitéen til at Norge har tiltrådt en internasjonal konvensjon om sjøfolk, hvor det i forbindelse med de regelmessige helsesjekkene blant annet skal tas hensyn til sjømannens alder og at det derved ikke er nødvendig å sette noen bestemt aldersgrense for utstedelse av helseattest.Statens argument om at enkelte rederier tillater sjøfolk å arbeide etter fylte 62 år, illustrerer at 62 års grensen er unødvendig.I og med at nordsjøarbeidere og flyvere kan arbeide til fylte 65 år, er 62 års grensen for sjømenn uansett uforholdsmessig lav.I tillegg viste komitéen til at Norge og øvrige medlemsland har forpliktet seg til å verne eldre arbeidstakeres rett til å forbli i arbeidslivet og derved aktivt hindre utfrysning og diskriminering.Da staten ikke kunne dokumentere at 62 års grensen hverken var nødvendig av hensyn til helse og sikkerhet eller hadde direkte betydning i forhold til rekruttering, økonomi etc., kom komitéen til at aldersgrensen hverken var nødvendig for å oppnå et saklig formål eller forholdsmessig overfor den enkelte sjømann.- En smekk på fingrene- Selv om Norge 20. august i år hevet aldersgrensen for sjøfolk fra 62 til 70 år, og således allerede har tatt selvkritikk, er avgjørelsen fra Den europeiske sosialpakt en alvorlig «smekk på fingrene» til den norske stat. Europarådet har nå konstatert at Norge gjennom sjømannslovens 62-årsgrense i en årrekke har brutt med fundamentale menneskerettigheter ved å diskriminere eldre sjøfolks rett til å arbeide, sier Erik Råd Herlofsen, som tror dette kan få betydning også på andre måter.- Avgjørelsen vil etter min oppfatning dessuten kunne få betydning for enkelte statlige særaldersgrenser og bedriftsfastsatte aldersgrenser under 70 år. Med mindre arbeidsgiver kan dokumentere at en lavere aldersgrense faktisk er nødvendig, vil den ansatte heretter kunne kreve å stå i stillingen fram til fylte 70 år, sier han. Dette er saken:FFFS har tidligere illustrert saken slik: Hvordan kan norske myndigheter forsvare at en 62-åring skal nektes å være bartender eller resepsjonist på norske skip etter fylte 62 år, mens en helikopterpilot derimot kan fly i Nordsjøen til han er 65 år, og en bussjåfør kan kjøre skoleelever på all slags føre til han fyller 75 år?Arne Eikhaugen og Solveig Aarland mente oppsigelsene i ferjeselskapet Nye Kystlink var i strid med aldersdiskrimineringsforbudet og aksepterte den ikke. Fellesforbundet for sjøfolk (FFFS) har støttet sjøfolkene siden de tok ut stevning for Nedre Telemark tingrett 9. mai 2008 (første instans). Tingretten frifant rederiet den 8. september 2008 og tilkjente rederiet saksomkostninger.Dommen ble påanket og Agder lagmannsrett (2. instans) avsa dom den 24. juni 2009, med det resultatet at anken fra Arne Eikhaugen ble forkastet med dissens, mens anken fra Solveig Aarland ble tatt til følge da hun ikke hadde nok pensjonsopptjening. Ingen av partene ble tilkjent saksomkostninger.Dommen mot Eikhaugen ble påanket til Norges Høyesterett (3. instans), som ved dom avsagt den 18. februar 2010 forkastet anken med dissens (4 – 1). Ingen av partene ble tilkjent saksomkostninger.