Forskningskonferansen 2018

Ny FoU-rapport: Er aldring et hinder for politiske mål om økt yrkesdeltakelse for eldre?

Oslo Economics lanserer ferske resultater fra sitt FoU-prosjekt om «Aldringens betydning for helse, arbeidskapasitet og arbeidsprestasjoner». Det er knyttet store forventninger til forskerteamets svar på de mange spørsmål vi har om aldringens konsekvenser for å kunne jobbe i eldre år.

Av Roger Moen, 24. oktober 2018

Erik Magnus Sæther og Aleksander Bråthen i Oslo Economics gleder seg til å legge fram rapporten under Forskningskonferansen 2018

Erik Magnus Sæther og Aleksander Bråthen i Oslo Economics gleder seg til å legge fram rapporten under Forskningskonferansen 2018

Vi hører av og til – fra både ledere, tillitsvalgte og øvrige ansatte i norsk arbeidsliv – at eldre arbeidstakere er mindre lønnsomme, de henger ikke med, er mindre produktive og har lavere lærings- og omstillingsevne. Over tid kan slike oppfatninger, hvis de gjentas ofte nok, utvikle seg til å bli alminnelige oppfatninger og etablerte sannheter.

Derfor ønsket vi å etablere et prosjekt som kunne se nærmere på blant annet disse utsagnene:

-Er det riktig at produktiviteten faller etter fylte 40?

-Er eldre er mindre omstillingsdyktige?

-Er det slik at helsen reduseres med årene, slik at vi ikke kan forvente å kunne jobbe så mye lenger enn vi allerede gjør i dag?

Ny kunnskap er viktig

Vi ligger godt an i Norge, vi har høy yrkesdeltakelse for seniorer sammenliknet med mange andre land i Europa. Men, fortsatt er det slik at det bare er om lag halvparten av 63-åringene, og kun 38 % av 65-åringene som er i arbeid (2017). Det synliggjør både utfordringer og muligheter. Derfor er det fortsatt aktuell politikk å styrke yrkesaktiviteten for norske 60-åringer, det er det tverrpolitisk enighet om.

Målet med prosjektet er å bringe ny, oppdatert kunnskap til arbeidslivet og til samfunnet. Det er viktig at norske arbeidsplasser får kjennskap til forskningsbasert kunnskap slik at de kan utvikle mer målrettede personalpolitiske strategier. Ny kunnskap skal også bidra til å gi myndighetene og arbeidslivets organisasjoner et bedre grunnlag for arbeidet med å realisere politiske mål og intensjoner.

Under SSPs forskningskonferanse, fredag 26. oktober, presenterer Ragnhild Haugli Bråten, Aleksander Bråthen og Erik Magnus Sæther fra Oslo Economics hovedresultatene fra prosjektet.

Rapporten finner du her

Fakta

Hva vil prosjektet gi?

Prosjektet oppsummerer forskning og sammenstiller dette med hvilke oppfatninger som finnes om de eldste seniorene i arbeidslivet (60+).

Faktagrunnlaget er godt dokumentert og omhandler «Aldring og helse fra et samfunnsperspektiv», «Aldring og kognisjon fra et nevrologisk perspektiv», «Aldring og tilpasning fra et psykologisk perspektiv» og «Alder og produktivitet i arbeidslivet».

Prosjektet avdekker kunnskapshull, peker på utfordringer og foreslår strategier for at flere skal kunne fortsette lenger i arbeid.

Oslo Economics gjennomfører prosjektet sammen med Frischsenteret. Prosjekt-teamet er tverrfaglig sammensatt med kompetanse innen samfunnsøkonomi,arbeidsmarked, medisin, nevrologi og psykologi.