Ny giv for seniorpolitikken i Danmark og Sverige

Fram til 2018 hadde verken Danmark eller Sverige etablert egne kunnskapssentre om lengre yrkeskarrierer og seniorer i arbeidslivet. Senter for seniorpolitikk var derfor en nokså unik konstruksjon, selv i verdensmålestokk. Det siste året har det imidlertid skjedd mye i våre naboland.

Av Olav Eikemo, 18. juni 2019

Olav Eikemo

Olav Eikemo

Seniortænketanken ble opprettet sommeren 2018, og har vært i arbeid i snart ett år. Dette er et dansk regjeringsoppnevnt utvalg med representasjon fra et bredt spekter organisasjoner, parter og forskere og myndigheter.

Utvalget har 17 medlemmer, og støttes av et sekretariat på seks fra Arbeidsdepartementet sekretariat. (Beskæftigelsesministeriets departement).

Seeniortænketanken arbeider med tre hovedområder:

  • Bidra til at arbeidsledige seniorer kommer raskt tilbake til jobb
  • Det lange og gode eldre arbeidslivet
  • Tilbaketrekking fra arbeidslivet og økonomiske incitamenter

Seniortænketanken undersøker hvilke barrierer som finnes under hvert område, og ikke minst hva som skal til for at flere velger å bli litt lengre på arbeidsmarkedet.

I januar 2019 fikk SSP besøk fra Deloite Danmark på oppdrag fra Seniortænketanken. De fikk en innføring i SSPs arbeid og orientering om sentrale kunnskapsgrunnlag fra Norge.  Sammen med tilsvarende kunnskapsgrunnlag fra Sverige er dette blitt oppsummert i denne rapporten om skandinaviske erfaringer.

På kort tid har det danske initiativet etablert et omfattende kunnskapsgrunnlag, herunder samlet og utarbeidet en rekke rapporter om danske og nordiske forhold. Les mer her.

Mandatet for Seniortænketanken er tidsbegrenset, og arbeidet er ventet avsluttet i juni 2019. I 2018 oppnevnte Sverige også et eget rådgivende utvalg: Delegationen för främjande av äldre arbetskraft.

Dette utvalget skal arbeide også arbeide med liknende problemstillinger som Seniortænketanken, og har som oppdrag å arbeide for en mer inkluderende og aldersuavhengig tilnærming til arbeidslivet. På samme måte som SSP skal de innhente og formidle kunnskaper på arbeidslivsområdet, samt drøfte problemstillingene med ulike aktører.

Tidigere socialförsäkringsminister Anna Hedborg er leder for utvalget, som består av i alt fem personer. Det er i tillegg utnevnt seks frittstående ambassadører fra svensk samfunnsliv, og arbeidet støttes av et sekretariat på tre personer fra Socialdepartementet. Også det svenske mandatet er tidsbegrenset, og arbeidet ventes avsluttet i oktober 2020.

Delegationen skal altså identifisere hindringer og fordommer mot eldre, og finne muligheter for bedre å kunne ivareta eldre i arbeidsmarkedet, gitt den demografiske endringen i samfunnet og betydningen av et lengre arbeidsliv.

I desember 2018 fikk SSP besøk av medlemmer i Delegationen, og ga en bred orientering om norske erfaringer fra representanter for partene samt SSPs administrasjon. Oversikt over kunnskapsgrunnlaget i Delegationen finnes her.

Danmark får Videncenter 2023