Sverige

Ny lov mot aldersdiskriminering

Fra 1. januar 2013er det forbudtådiskriminerepå grunn av alder iSverige. Det samme burde være mulig i Norge, mener likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik. I Norge er vern mot aldersdiskriminering kun knyttet til arbeidslivet.

Av Torsten Thunberg, Stockholm og Tora Herud, 9. januar 2013

Sverige var først

Sverige var først

I Sverige er det allerede forbud mot å diskriminere på grunn av kjønn, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, etnisitet, religion eller annen tro, funksjonshemning og seksuell legning.I arbeidslivet har det også vært forbudt å diskriminere på grunn av alder.  Forbudet kom i 2009 da Sverige innførte et EU-direktiv i sin lovgivning. Sverige hadde da forsinket innføringen med hele tre år og var truet av EU-kommisjonen med heftige bøter, om ikke landet innførte denne loven på arbeidslivefeltet.Loven gjelder det mesteDen nye loven forbyr diskriminering i arbeidslivet i vid forstand. Det vil si at den også gjelder utdanning, arbeidsmarkedspolitisk virksomhet, arbeidsformidling, de som driver næringsvirksomhet og de som driver med faglig kompetanse.Nå blir det en svensk lov som i likhet med de andre diskrimineringsgrunnene, gjelder hele samfunnet og ikke bare arbeidslivet. Den nye lovgivningen om aldersdiskriminering gjelder for følgende områder av samfunnet: varer, tjenester og boliger, tilgang til offentlige møter og offentlige begivenheter. Forbudet vil også gjelde i helsevesenet, sosiale tjenester, trygd, arbeidsledighetstrygd, støtte til studenter og ansettelser i det offentlige.Noen unntak kan gjøres ved anvendelse av loven. Det er for eksempel en nedre aldersgrense for når en person kan tilsettes i en jobb, og det samme for adgang til lokaler der det serveres alkohol. Dessuten kan noen forsikringer ha aldersgrenser.- Burde være mulig i NorgeSverige har fått ny omfattende lov mot aldersdiskriminering, og det samme burde være mulig i Norge, mener likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.- I Norge har vi vern mot aldersdiskriminering kun knyttet til arbeidslivet. Vernet mot aldersdiskriminering omfatter alle aldre – unge og eldre. Norsk arbeidsliv preges av utdaterte og stereotype holdninger til særlig eldre arbeidstakere. Diskriminering på grunn av alder må på dagsorden. Men det holder ikke med vern i arbeidslivet. Hva med tilgangen på tjenester? Hva med retten til deltakelse på andre arenaer, og hva med samfunnets plikt til å motarbeide aldersdiskriminering? Alder har dårligere vern i lovverket vårt, enn for eksempel kjønn og etnisitet. Vi ønsker at aldersdiskrimineringsvernet utvides til alle samfunnsområder i tillegg til arbeidsliv, som for eksempel bolig, varer og tjenester, helse og utdannelse, skriver Ørstavik i sitt svar på spørsmål fra seniorpolitikk.no. Hun mener vi måtenke helt nytt om alder i samfunnet vårtskape et arbeids- og samfunnsliv som ikke lar aldersmerkelappen være viktigere enn hvem du er og hva du kan bidra medsørge for et mangfoldig samfunn som også verdsetter ulike erfaringer og livsløp