Kommentar

Ny lovbestemmelse kan føre til flere søksmål

Fra årsskiftet er det nye regler om øvre aldersgrenser og varsling ved fratredelse på grunn av alder. Men det er fortsatt slik at stillingsvernet bortfaller ved fylte 70 år, skriver advokat Erik Råd Herlofsen, partner i advokatfirmaet Ræder.

Av Erik Råd Herlofsen, partner i advokatfirmaet Ræder, 10. februar 2010

Erik Råd Herlofsen. (Foto TH)

Erik Råd Herlofsen. (Foto TH)

Den nye bestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 15-13 bokstav a, som trådte i kraft 1. januar 2010, fastslår at arbeidsforholdet kan bringes til opphør når arbeidstaker fyller 70 år. Bestemmelsen innebærer ingen plikt til å fratre, men gir arbeidsgiver en rett til å bringe ansettelsesforholdet til opphør uten annen begrunnelse enn at arbeidstaker har fylt 70 år. Dersom en virksomhet opererer med en lavere aldersgrense, for eksempel en 67 års grense, må arbeidstakerne akseptere denne, forutsatt at grensen er fastsatt i lov, arbeidsavtale, tariffavtale, arbeidsreglement eller bedriftspensjonsordning og at denne aldersgrensen er knyttet opp mot en pensjonsordning, ensartet praktisert og godt kommunisert overfor de ansatte. I tillegg må aldersgrensen være saklig begrunnet og ikke uforholdsmessig inngripende overfor arbeidstakerne.Arbeidsgiver må sende skriftlig varsel 6 måneder før oppnådd aldersgrenseDersom arbeidsgiver ønsker at arbeidstaker skal fratre ved oppnådd aldersgrense, må arbeidsgiver fra og med nyttår sende et skriftlig varsel om dette senest seks måneder før fratredelsestidspunktet. Varslingsfristen løper fra og med første dag i måneden etter at varselet blir sendt. Dette innebærer at dersom en arbeidsgiver heretter unnlater å sende et skriftlig varsel og arbeidstaker passerer 70 år, så plikter ikke arbeidstaker å fratre før seks måneder etter at varselet er sendt. Bakgrunnen for regelen er at arbeidstaker skal få noe tid til å innrette seg på fratredelsen. Det stilles ikke spesielle formkrav til innholdet i varselet utover at det skal være skriftlig. Arbeidsgiver behøver således ikke å sende noen formell oppsigelse i tillegg og arbeidstaker kan for eksempel ikke bestride varselet og deretter kreve å stå i stillingen inntil tvisten er avgjort. Det fremgår for øvrig ikke av lovens forarbeider om en arbeidstaker som bestrider en bedriftsfastsatt aldersgrense på for eksempel 67 år, kan kreve å stå i stillingen mens tvisten pågår. Etter min oppfatning må vedkommende ha rett til dette.Den ansattes varslingspliktDersom arbeidsgiver ikke har sendt varsel om opphør av arbeidsforholdet og arbeidstaker selv ønsker å fratre ved oppnådd aldersgrense, plikter arbeidstaker å varsle arbeidsgiver om dette, muntlig eller skriftlig, senest eń måned før fratredelsen.AvslutningssamtaleI tillegg plikter arbeidsgiver før utsendelse av varselet å avholde en samtale med arbeidstaker om arbeidsforholdet skal avsluttes ved oppnådd 70 år, (eventuelt tidligere ved en lovlig lavere bedriftsfastsatt aldersgrense). En slik samtale er frivillig og det har ingen rettslige konsekvenser om samtalen ikke avholdes. Hva skjer om man fortsetter, reengasjeres eller ansettes etter fylte 70 år?Den nye lovbestemmelsen fastslår at stillingsvernet bortfaller ved fylte 70 år, (eventuelt tidligere ved en lovlig lavere bedriftsfastsatt aldersgrense). Dette innebærer at reglene om midlertidig ansettelse ikke gjelder og at hovedregelen om seks måneders varslingsfrist kommer til anvendelse, med mindre arbeidsgiver og arbeidstaker har avtalt noe annet. Forholdet til offentlig ansatte som omfattes av aldersgrenseloven De nye bestemmelsene berører ikke arbeidstakere som omfattes av tjenestemannsloven eller som er embetsmenn. I disse tilfellene gjelder aldersgrenseloven og arbeidstakere må her som hovedregel fratre sin stilling uten oppsigelse ved utløpet av den måneden aldersgrensen oppnås. Det er imidlertid verdt å merke seg at den nye varslingsregelen også vil gjelde for kommunal sektor, selv om hovedtariffavtalen bygger på aldersgrenselovens regler hva gjelder selve avgangsalderen. KommentarerDen nye lovbestemmelsen innebærer at virksomheter som opererer med lavere øvre aldersgrense enn 70 år, heretter må være forberedt på en rekke søksmål fra arbeidstakere som ønsker å arbeide fram til fylte 70 år. Virksomheten må da argumentere godt for at deres aldersgrense har et grunnlag i avtale, at den har vært ensartet praktisert og godt kommunisert, samt at aldersgrensen er nødvendig for å oppnå et saklig formål og at denne ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som berøres. En rekke store norske virksomheter opererer i dag med en øvre aldersgrense på 67 år og det skal bli spennende å følge med i framtiden om slike bedriftsfastsatte aldersgrenser vil stå seg i forhold til reglene som forbyr aldersdiskriminering. Det foreligger allerede et søksmål i Oslo tingrett mot Gjensidige Forsikring om deres 67 års grense. Lovteksten§ 15-13a. Opphør av arbeidsforhold grunnet alderArbeidsforholdet kan bringes til opphør når arbeidstaker fyller 70 år. Lavere aldersgrense kan følge av annet grunnlag når grensen er saklig begrunnet og ikke uforholdsmessig inngripende, jf. § 13-3 andre ledd.Arbeidstaker har krav på skriftlig varsel om tidspunktet for fratreden. Fratreden kan tidligst kreves seks måneder etter den første dag i måneden etter at varslet er kommet frem til arbeidstaker.Før varsel gis skal arbeidsgiver så langt det er mulig innkalle arbeidstaker til en samtale, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det.Arbeidstaker som ønsker å fratre, har en tilsvarende varslingsfrist på en måned, likevel slik at kravet til skriftlighet ikke gjelder.