Frembringer ny kunnskap

Ny plan for forskning og utvikling

Hvordan går det med langtidsledige seniorer?Hvordan berøres de eldste i virksomheter under omstilling, og er det rom for karriereveiledning nå?

Av Berit Solli, 22. april 2020

Styreleder ved Senter for seniorpolitikk Kristin Diserud Mildal (Foto: Moment Studio NHO)

Styret ved Senter for seniorpolitikk har vedtatt planen for prosjekter innen forskning og utvikling (FoU) for 2020 og 2021.

«Vi legger opp til høy aktivitet på både kunnskapsinnhenting og formidling i 2020,» sier styreleder i Senter for seniorpolitikk Kristin Diserud Mildal fra NHO.

Forlenge karrierer

De nye prosjektene skal gi aktørene i norsk arbeids- og samfunnsliv oppdatert kunnskap om hva som stimulerer til lengre yrkeskarrierer. Prosjektene skal også undersøke hva som kan hindre frafall fra arbeidslivet og hvordan det er å være seniorer i ulike bransjer. Vi skal også gjøre analyser på pensjoneringsatferd.

«Den oppdaterte FoU-planen vil følge opp og utvide erfaringene fra tidligere undersøkelser av ulike bransjer,» sier fagsjef Roger Moen ved Senter for seniorpolitikk.

Åtte prosjekter i 2020

I år har Senter for seniorpolitikk 8 igangsatte/planlagte FoU-prosjekter. Først ut er kartlegging av frafallsårsaker i barnehagesektoren i samarbeid med Utdanningsforbundet, Fagforbundet og KS. Deretter kommer en kartlegging av seniorer i pleie og omsorgssektoren, begge utføres av Fafo.

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet er i gang med en kartlegging av seniorene i sentralforvaltningen. Her er Kommunal- og moderniseringsdepartementet samarbeidspartner, som den formelle arbeidsgiveren for de ansatte i staten.

Da koronakrisen kom, var SSP i gang med å planlegge en undersøkelse av seniorer ved sykehusene, i samarbeid med Spekter, Sykepleierforbundet/UNIO, Fagforbundet og et par helseforetak. Dette tar vi opp igjen når de sykehusansatte er klare etter korona-beredskapen.

I desember 2019 satte vi i gang et større prosjekt om et arbeidsliv i omstilling. Dette prosjektet er forventet levert fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) høsten 2021.

I sommer er AFI forventet å levere en mindre undersøkelse av langtidsledige seniorer som kommer tilbake til jobb.

Senter for seniorpolitikk har også drøftet prosjektplaner med noen øvrige forskningsmiljøer om tema som er under utvikling. I tillegg forventer Moen forespørsler om å delta som samarbeidspartner i prosjektsøknader til Forskningsrådets Kompetanse- og samarbeidsprosjekter.

Nye prosjekter fremover

«Vi ønsker nå å gjennomføre en samlet analyse av de bransjespesifikke kartleggingsprosjektene vi har gjennomført siden 2016,» sier Moen.

Vi har nå gjennomført, eller er i ferd med å gjennomføre kartlegginger i følgende bransjer:

  • Barnehage, først en enkel kartlegging, så et oppfølgingsprosjekt om frafallsårsaker
  • Transport, persontransport
  • Finanssektoren
  • Industri
  • Varehandel
  • Akademikeryrker, privat sektor
  • Pleie og omsorg, sykehjem
  • Sentralforvaltningen, statlig sektor

Vi håper å få til en niende analyse av sykehus, og en tiende bransjeanalyse med skole og lærere parallelt med metaanalysen. Både sykehusansatte og lærere er viktige yrkesgrupper, særlig med utgangspunkt i alderssammensetningen i skolen og behovet for fremtidig arbeidskraft.

Livslang læring det neste store

Et annet sentralt seniorpolitisk tema er livslang læring. Relevant, oppdatert kompetanse blir stadig viktigere for å stimulere til lengre yrkeskarrierer.

«Vi avventer nå den nye kompetansereformen som regjeringen har varslet skal komme i 2020. Det er naturlig å prioritere dette forskningstemaet som det neste store FoU-prosjektet ved Senter for seniorpolitikk» sier Moen.