Nytt FoU-prosjekt

Omfattende metastudie tildelt Fafo

Senter for seniorpolitikk kunngjorde to forskningsprosjekter på Doffin i september i fjor. Metastudien, som er det første prosjektet, har nå startet opp.

Av Roger Moen, 18. januar 2021

Tove Midtsundstad, forsker 1 Fafo.

Metastudien vil gi svar på hva som skal til for at flere kan forlenge sine yrkeskarrierer i ulike bransjer og yrker.

Dette er et omfattende og viktig prosjekt for Senter for seniorpolitikk, sier direktør Kari Østerud. I kunngjøringen inviterte vi forskningsmiljøene til å fremme gode løsningsforslag til hvordan vi kan vurdere de bransjevise kartleggingsprosjekter som er gjennomført, og utvikle strategier som kan bidra til at flere kan fortsette lenger i arbeid. Strategiene som utvikles i prosjektet vil være både allmenngyldige og bransjespesifikke.

De fem siste årene har SSP prioritert kartleggingsprosjekter om hvordan det er så være senior i ulike bransjer og yrker. Planen har vært å etablere et større prosjekt som kan gi en samlet analyse for å vurdere utfordringene og mulighetene som er dokumentert, definere hvilke som er generelle og mer bransjespesifikke, samt foreslå strategier for hvordan den enkelte arbeidsplass kan bidra til at flere seniorer kan forlenge sine yrkeskarrierer.

Relevant for IA-avtalen

De bransjene som kartlegges og som vil inngå i metastudien er: Barnehage, persontransport, industri, finans, varehandel, akademikeryrker, sentralforvaltning, pleie og omsorg, sykehus og skole.

IA-avtalens overordnede mål er å legge til rette for at så mange som mulig kan arbeide så mye som mulig, så lenge som mulig. Metastudien vil være relevant for IA-avtalen som har etablert flere bransjeprogrammer. Et av de operative målene er å redusere frafall fra arbeidslivet, og nettopp frafallsproblematikk er et hovedtema i metastudien. Styrene ved bransjeprogrammene i IA-avtalen vil bli involvert i prosjektet. Forskerne vil bl.a. utvikle egne faktaark med spesifikke strategier og tiltak tilpasset den enkelte bransje.

Viktige forskningsresultater

Det ble Fafo som gikk seirende ut av konkurransen. Tilbudet ble vurdert til å være av svært høy kvalitet, som har meget gode forutsetninger for å kunne gi ny og oppdatert kunnskap på et felt som er viktig for norsk arbeidsliv og for oppdragsgivers formidlingsarbeid. De har et prosjektteam som også inkluderer internasjonal spisskompetanse, og de representerer et velorganisert og velkvalifisert team.

Tove Midtsundstad er prosjektleder. Hun vil ha med seg Roy A. Nilsen og Anne Inga Hilsen fra Fafo, Kerstin Nilsson fra Högskolan Kristianstad og flere interne ressurspersoner fra Fafo. Det skal etableres en ekstern referansegruppe med representanter fra partene i arbeidslivet og Senter for seniorpolitikk.

Vi har store forventinger til metastudien, sier direktør Kari Østerud. Dette vil gi arbeidslivet og de aktuelle bransjene verdifull kunnskap om hva som skal til for å utvikle gode senkarrierer. Forskningsresultatene kan bidra til å gi nytt liv i satsningen på å få flere til å fortsette lenger i arbeid. Det er viktig for partene i arbeidslivet og myndighetene sentralt – og for den enkelte arbeidsplass lokalt.

Prosjektet har en økonomisk ramme på NOK 2 millioner og prosjektperioden varer fram til 15. oktober 2022. Resultatene fra prosjektet blir formidlet på flere arenaer, bl.a. på vår forskningskonferanse i slutten av oktober 2022.