Høringsfrist på lovforslag

Omlegging av pensjon for uføre fra 2015

Det er vedtatt ny uføretrygd fra folketrygden tilpasset pensjonsreformen fra 2015. Samtidig skal skattereglene for uføre legges om. Ny uføretrygd skal være høyere enn gammel uførepensjon fra folketrygden, men skatten skal også bli høyere.

Av Sissel Rødevand, Actecan, 9. januar 2014

Sissel Rødevand. (Foto TH)

Sissel Rødevand. (Foto TH)

Stortinget behandler ved starten av 2014 et lovforslag om tilpasning av uførepensjonsordningen for offentlig ansatte, og forslag til ny uførepensjon i privat sektor er sendt på høring med frist 6. mars 2014.Endringene i folketrygden ville med en videreføring av dagens regelverk i offentlige tjenestepensjonsordninger ført til at uføre i offentlig sektor hadde kommet dårligere ut enn i dag. Derfor har det vært nødvendig å gjøre endringer også i reglene for uførepensjon fra offentlige tjenestepensjonsordninger. Forslag til endringer i uførepensjon i de offentlige tjenestepensjonsordningene er til behandling i Stortinget i disse dager.I privat sektor kan ikke uførepensjonsordningene i tjenestepensjonsordningene uten videre kompensere for endrete skatteregler. Samtidig er det behov for tilpassing til ny uføretrygd også for disse. Banklovkommisjonen har i NOU 2013:12"Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger" foreslått nye regler for uførepensjon for ansatte i privat sektor. Dette forslaget er for tiden på høring.Ny uføretrygd i folketrygdenNy uføretrygd skal etter 2015 beregnes ut fra inntekten i de tre beste av de fem siste årene før uførheten oppsto. Kun inntekt opp til 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) skal medregnes.Mens dagens uførepensjon skattlegges som pensjon, skal ny uføretrygd skattlegges som lønn. Denne endringen vil bety at skattenivået blir høyere enn i dag. For å kompensere for økt skatt, økes uføretrygden til 66 prosent av tidligere inntekt. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig økning på om lag 15 prosent i forhold til dagens uførepensjon.Ny uføretrygd skal bare gjelde fullt ut for nye uføretilfeller etter 2014. Personer som per 1. januar 2015 allerede mottar uførepensjon skal overføres til det nye regelverket på en slik måte at den enkelte får om lag samme uføreytelse etter skatt som tidligere.Hovedtrekkene i gammel uføretrygd fremgår av tabell 1, mens hovedtrekkene i ny uføretrygd fremgår av tabell 2.Forslag til ny uførepensjon for offentlig ansatteUførepensjonsordningen i de offentlige tjenestepensjonsordningene er i dag en såkalt bruttoordning som skal sikre en samlet uførepensjon fra folketrygd og tjenestepensjon på 66 prosent av lønn. Det vil si at pensjonen fra tjenestepensjonsordningen tilpasses utbetalt folketrygd slik at samlet pensjon blir på 66 prosent av lønn.Endringene i folketrygden og skattereglene for uføreytelser ville med en videreføring av dagens regelverk ha ført til at uføre i offentlig sektor hadde kommet dårligere ut enn i dag. Derfor har det vært nødvendig å gjøre endringer også i reglene for uførepensjon fra offentlige tjenestepensjonsordninger. Saken er til behandling i Stortinget i disse dager.Forslaget til ny uførepensjonsordning for offentlig ansatte innebærer at dagens bruttoordning skal erstattes av en ordning der uføreytelsen beregnes uavhengig av, og som et direkte tillegg til, ytelsen fra folketrygden (nettopensjonsordning). I tabell 1 og tabell 2 gis det en oversikt over dagens uførepensjon for offentlig ansatte og forslaget til ny ordning.Lovforslaget gjelder den lovbestemte ordningen for statsansatte i Statens pensjonskasse og andre lovfestede offentlige pensjonsordninger. Etter at lovendringene er vedtatt må det gjennom forhandlinger med tariffpartene i kommunal sektor og helseforetakene også gjøres endringer i de tariffavtalte ordningene for øvrige ansatte i offentlig sektor.Forslag til ny uførepensjon for ansatte i privat sektorEtter lov om obligatorisk tjenestepensjon skal enhver bedrift ha en tjenestepensjonsordning som skal sikre en alderspensjon, og det skal være tilknyttet premie/innskuddfritak for uførhet.Det er imidlertid frivillig for bedriften å tilknytte uførepensjon til tjenestepensjonsordningen.I privat sektor kan ikke uførepensjonsordningene i tjenestepensjonsordningene uten videre kompensere for endrete skatteregler. Samtidig er det behov for tilpassing til ny uføretrygd også for disse.Banklovkommisjonen har i NOU 2013:12 «Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger» foreslått nye regler for uførepensjon som er tilpasset den nye uføretrygden i folketrygden og foreslått ny uførepensjon i offentlig sektor. Forslaget er på høring med høringsfrist 6. mars 2014.I tabellen under https://seniorpolitikk.no/fag-fakta/arbeid-og-pensjon/uforepensjon-fra-folketrygden gis det en oversikt over gjeldende uførepensjon for ansatte i privat sektor.